Podvod na Slovensku zákonom !?

Na Slovensku sme si, akosi zvykli na bezprávie a nespravodlivosť s potláčaním základných ľudských práv a slobôd. Povýšiť však podvod, nad zákon je vrcholom arogancie moci.

Jedným zo základných princípov právneho štátu je princíp právnej istoty. Záujmu zachovania právnej istoty, ako imanentnej súčasti právneho štátu podľa čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov nezodpovedá taký stav, ktorý by verejným činiteľom tohto štátu umožňoval konať podľa vlastnej úvahy a z vlastného rozhodnutia nad rámec zákonov a tiež iným, ako zákonom ustanoveným spôsobom. Princíp právnej istoty spočíva v tom, že všetky subjekty práva môžu odôvodnene očakávať, že verejní činitelia budú konať a rozhodovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Nezákonný postup a rozhodnutie verejných činiteľov v opačnom prípade narúšajú princíp právnej istoty a tým aj plynúce práva.

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky však postupuje v rozpore so zákonmi a to špecifickým druhom podvodu a volení zástupcovia, nakoľko si ho objednali tomuto činu nadržiavajú.

                                     §

Antidatovanie verejných listín je zakázané. Podľa trestného zákona falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny je trestným činom.

                                  
                                     1

Uznesenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky č. 88/14/1000-8 zo dňa 18.06.2014


 

                                      2

Uznesenie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 89/14/1000-9 je zo dňa 19.05.2014 


 
Nasledujúce registratúrne číslo je 30 dní späť. Na základe žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám Generálna prokuratúra Slovenskej repbuliky uviedla, že údajne takto nekoná. Avšak potvrdila, že je obvyklé dopisovať na verejných listinách dátum modrým guličkovým perom. Čo je ďalším závažným pochybením, pretože na verejné listiny sa nesmie dopisovať, prepisovať ani opravovať. Rovnako verejné listiny musia obsahovať zákonom predpísané náležitosti a musia byť účastníkovi konania doručené.

Verejnou listinou sa na účely podľa Trestného zákona rozumie písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení, alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo právom chránené záujmy.
Obsahové náležitosti rozhodnutia: výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Formálne náležitosti rozhodnutia: správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal; dátum vydania rozhodnutia; označenie účastníka konania; úradný odtlačok pečiatky orgánu; podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena a priezviska; ako aj funkcie. Okrem toho predpokladá, že sa na písomnom vyhotovení rozhodnutia uvedie aj spisová značka. Rozhodnutie vydané v konaní môže mať právne účinky na adresátov len vtedy, ak sa o ňom dozvedeli. Rozhodnutie vydané príslušným orgánom a doručené účastníkovi je platné vo vzťahu k tomu účastníkovi konania, ktorému bolo doručené.

Nakoľko je občianskou povinnosťou oznámiť trestný čin, ak sa o ňom občan hodnoverným spôsobom dozvie, dňa 30.07.2014 som si splnila občiansku povinnosť. Orgány činné v trestnom konaní si najskôr trestné oznámenie prehadzovali, ako horúci zemiak z Okresnej prokuratúry Bratislava I. na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekciu kontroly a inšpekčnej služby a odtiaľ na Národnú kriminálnu agentúru. Národná kriminálna agentúra uviedla, že z obsahu podania sa však javí možné podozrenie zo spáchania trestných činov, nie je však príslušná konať. Preto odstúpila spis, dňa 26.08.2014 na odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva. OR PZ BA I. - odbor kriminálnej polície nezačalo trestné stíhanie, ani trestné oznámenie príslušný policajt neodmietol. Minister spravodlivosti nevzhliadol, také konanie konajúcich prokurátorov, ani generálneho prokurátora, ktoré by nasvedčovalo spáchaniu disciplinárneho previnenia. Čím nadržuje a schvaľuje páchanie trestných činov.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorá má dohliadať na dodržiavanie zákonov zlyhala a podlomila dôveru občanov.

Pýtam sa preto: kde sú tí ľudia a médiá, ktoré na tento problém falšovania verejných listín na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky doposiaľ nepoukázali ? Život ide ďalej podvodným úskalím milý občan a médiá, pretože mlčíte. Každý kto mlčí o neprávosti je spolupáchateľom.

 

Pridať komentár

Feedback