Ako sa Lipšic advokátom stal

TASR dňa 22.11.2001 uviedla správu, že Daniel Lipšic vtedajší vedúci Úradu Ministerstva spravodlivosti SR, zložil justičné skúšky s vyznamenaním. Krátko po úspešnom zložení justičných skúšok bol 28.1.2002 zapísaný do zoznamu advokátov advokátskej komory.

TASR dňa 22.11.2001 uviedla správu, že Daniel Lipšic vtedajší vedúci Úradu Ministerstva spravodlivosti SR, zložil justičné skúšky s vyznamenaním. Krátko po úspešnom zložení justičných skúšok bol 28.1.2002 zapísaný do zoznamu advokátov advokátskej komory.

„K sudcom ani prokurátorom sa zatiaľ nechystám, najbližšia je mi advokácia.“ Konštatoval vtedy pre TASR Lipšic. Podľa jeho slov každý politik má mať svoju profesiu, aby mohol byť v politike nezávislejší. Napriek tomu, že zastáva post podpredsedu KDH (rozumej v období vydania tlačovej správy), cíti sa byť viac právnikom ako politikom. „Justičná skúška je zvyšovaním mojej právnickej kvalifikácie“, spresnil Lipšic.

Túto tlačovú správu si môžete prečítať na: http://www.sme.sk/c/166807/lipsic-zlozil-justicne-skusky-s-vyznamenanim.....

Tak sa pozrime na to, ako je to so zvyšovaním Lipšicovej právnickej kvalifikácie. Čítajte pozorne, lebo Lipšic vynaložil obrovské úsilie na to, aby príbeh jeho justičnej skúšky zapadol prachom. Lenže nezapadne. Sľúbil som sebe aj Vám, že nenechám na jeho kvádre ani jednu nitku suchú, keď bude klamať a zavádzať. Vždy sa budem opierať o overiteľné fakty a urobím tak aj v tomto prípade.

Takže poďme pekne po poriadku.

6.novembra 2001 vtedajší vedúci Úradu Ministerstva spravodlivosti SR Daniel Lipšic, navrhol pána Daniela Lipšica na vykonanie advokátskych skúšok. Vtedajší minister spravodlivosti Ján Čarnogurský sa najprv zdráhal podpísať návrh (neskôr vám ozrejmím prečo), ale napokon podpísal. Takže Lipšic sa navrhol, potom si to podpísal a minister schválil.

Musel konať rýchlo lebo vedel, že v apríli 2002 nadobudne účinnosť Zákon o štátnej službe a pozíciu vedúceho Úradu Ministerstva spravodlivosti SR bude musieť ako politický nominant opustiť. Tak sa rýchlo navrhol, návrh si podpísal a Čarnogurský schválil. 22.novembra 2001 zložil justičné skúšky. Ďalej už viete. Január 2002 - zapísaný do zoznamu advokátov a 31.marec 2002 - odchod z pozície vedúceho Úradu Ministerstva spravodlivosti SR v dôsledku už vyššie zmieňovaného Zákona o štátnej službe.

Poviete si no a?!

No a ide o to, ako sa Lipšic vôbec dostal k možnosti absolvovať justičnú skúšku? Aby ste mohli absolvovať justičné skúšky, musíte mať status justičného čakateľa a podmienky možnosti absolvovania tejto skúšky vymedzuje zákon. Pozrime sa, aký zákon bol v platnosti v čase, keď sa Lipšic navrhoval na justičnú skúšku, ktorú následne absolvoval 22.novembra 2001.

Zákon č.335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch

§61

Prípravná služba justičných čakateľov
(1) Účelom prípravnej služby je odborne pripraviť justičných čakateľov pre výkon funkcie sudcu. Prípravná služba justičných čakateľov trvá tri roky. Minister spravodlivosti môže na žiadosť justičného čakateľa čiastočne započítať do prípravnej služby právnickú činnosť v inom pracovnom alebo odbornom pomere, ak čakateľ získal počas jej trvania skúsenosti potrebné na výkon funkcie sudcu. Skrátenie čakateľskej praxe nemôže presahovať dva roky.
(2) Justiční čakatelia vykonávajú prípravnú službu na súdoch a v Justičnej akadémii.
(3) Prípravná služba justičného čakateľa sa začína jeho prijatím do prípravnej služby predsedom príslušného krajského súdu po absolvovaní výberového konania a skončí sa vykonaním odbornej justičnej skúšky.
(4) Odborná justičná skúška sa považuje za kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.

§62

(1) Do pracovného pomeru justičného čakateľa možno prijať len toho, kto spĺňa predpoklady pre funkciu sudcu (§34 ods.1, 2, 3) s výnimkou veku, skúsenosti a odbornej justičnej skúšky.
...........
(5) Justičný čakateľ skladá pri nástupe do práce do rúk predsedu príslušného krajského súdu tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem správať zákonmi, budem sa svedomite pripravovať na výkon sudcovskej funkcie a osvojím si zásady sudcovskej etiky.“

Z uvedeného zákona v súvislosti s Lipšicom nás hlavne zaujíma prípravná služba justičného čakateľa v trvaní troch rokov, z čoho dva môže minister spravodlivosti odpustiť, za predpokladu, že čakateľ získa v inom pracovnom pomere skúsenosti potrebné na výkon funkcie sudcu (§61 ods.1)

Ďalej nás zaujíma (§61ods.3), že prípravná služba justičného čakateľa sa začína jeho prijatím do prípravnej služby predsedom príslušného krajského súdu po absolvovaní výberového konania.

§62 ods. 1 a 5 nás zaujíma tiež.

§61 ods.1
Čo hovorí pohľad do kariérneho životopisu, kariérneho politika Lipšica v súvislosti s dĺžkou prípravnej služby?

Lipšicov oficálny životopis na Wikipédii.

Rok 1996 - ukončenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (to uvádzam v záujme nadobudnutia dokonalého prehľadu)

1996 – 1997 Vedúci projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre Slovenské podniky a banky (reálne počítajte prax 1,5 roka, ktorá ale nemá nič spoločné s potrebami praxe justičného čakateľa)

1997 – 1998 Vojenská obvodná prokuratúra Prešov (ak rok 1997 som počítal celý v predchádzajúcom pôsobisku, nemôžem ho započítať tu, hoci ho v životopise uvádza. Takže počítam maximálne 11 mesiacov, lebo 9 decembra 1998 nastupuje ako vedúci Úradu Ministerstva spravodlivosti SR. Opäť nemôžeme hovoriť o potrebnej praxi v súvisiacej s potrebami praxe justičného čakateľa)

1998 Valko & Partners (tu môžeme hovoriť o čiastočnej praxi, aj keď osobne si myslím že formálnej....ale dobre, držme sa faktov). Nemôžeme však hovoriť ani o jednom celom roku, lebo v tom istom roku pôsobil ešte na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove a 9.decembra nastupuje ako vedúci Úradu Ministerstva spravodlivosti SR

9.12.1998 – 31.3.2002 vedúci Úradu Ministerstva spravodlivosti SR (tu sa rovnako nejedná o prax ktorú vyžaduje vyššie uvedený zákon)

Suma sumárum o dĺžke potrebnej praxe pre justičného čakateľa Daniela Lipšica môžeme hovoriť akurát v súvislosti s pôsobením u Valko & Partners ako advokátsky koncipient, čo je doba maximálne 9 mesiacov aj to pochybnej koncipientskej praxe!

§61 ods.3
Ak mal byť Lipšic justičným čakateľom, bol by to súbežný pracovný pomer s pozíciou vedúceho Úradu Ministerstva spravodlivosti SR, čo je ťažko predstaviteľné. Navyše musel by tam byť vybratý výberovým konaním na Krajskom súde. Nikde o tom nie je záznam....

§62 ods.1 a 5
V Lipšicovom prípade je to úplne na vode.....

Ako dodatok k uvedeným skutočnostiam ďalej predkladám UZNESENIE 849 (146 schôdza) Ústavnoprávneho výboru Slovenskej republiky, zo dňa 19.februára 2002 (krátko po tom ako bol Lipšic zapísaný na základe skúšok do zoznamu advokátov)

K odbornej justičnej skúške zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR

Uznesenia konštatuje že:
Minister spravodlivosti SR (v tom čase Ján Čarnogurský) nepredložil hodnoverné doklady o tom, že piati zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR (Mgr. Alena Roštárová, Mgr. Hana Posluchová, Mgr. Peter Štift, JUDr. Daniel Lipšic, JUDr. Katarína Valová) v čase po prvom decembri 1999 ústavne a zákonne konformným spôsobom zložili odbornú justičnú skúšku, pretože ani jeden z nich v rozhodnom čase nespĺňal jeden zo základných zákonných predpokladov – absolvovať prípravnú službu justičného čakateľa.
Viď článok: Ako sa stal Lipšic právnym expertom

Takže zhrňme si fakty o advokátskom titule Daniela Lipšica:

Nemal zákonom požadovanú dĺžku praxe, ktorá sa vyžadovala aby mohol absolvovať justičné skúšky. Zákon vyžadoval 3 roky, minister mu mohol odpustiť maximálne 2 dva roky a reálne mal 9 mesiacov!
On nebol ani justičný čakateľ tak, ako to vyžaduje zákon!

Uvedené fakty hovoria o tom že:

Daniel Lipšic zneužil právomoci verejného činiteľa, keď v roku 2001 ako vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR požiadal a sám sebe podpísal návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky a to i napriek tomu, že nespĺňal zákonné predpoklady na jej vykonanie. Všetko nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin, nakoľko Daniel Lipšic získal odbornú justičnú skúšku nezákonným spôsobom a nemá teda právo vykonávať funkciu sudcu, prokurátora, notára, alebo advokáta!!!

Musím naznačiť ešte etický rozmer „skvelej kariéry pána dokonale čistého“, ktorý súvisí s rokmi o ktorých som písal. Jedná sa o roky 1996 až po november 2001 kedy zložil jeho „slávne justičné skúšky“.
1996 – 2000 postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte UK Bratislava (PhD.)
1998 – 2000 postgraduál na Harvard Law School v Cambridge USA

To si samozrejme priraďte k rokom a pozíciám, ktoré som uvádzal vyššie v texte, v súvislosti s jeho praxou. Že sa v tom strácate? Že to ani nie je reálne možné všetko fyzicky úspešne absolvovať? Už viete prečo hovorím o etickom rozmere? Takto hladko sa katapultoval pán dokonalý k závratnej kariére a nám teraz halucinuje o nejakých jeho snoch a novom Slovensku.....! Ďakujem neprosím!!!

Ale ako vravím, ja na rozdiel od Lipšica sľuby plním a to vám hovorím, neostane na ňom suchá nitka a budem sa vŕtať aj v tom jeho Harvarde a v ďalších jeho praktikách. Úprimne povedané, mne už tie jeho hovná ani nesmrdia, veď aj to musí niekto robiť.....

A ešte mu poopravím trochu image právnika, ktorý si tak úzkostlivo pestuje vo verejnosti.
Rok Miesto
1996 – 1997 Vedúci projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre Slovenské podniky a banky
1997 – 1998 Vojenská obvodná prokuratúra Prešov
1998 Valko & Partners
9.12.1998 – 31.3.2002 vedúci Úradu Ministerstva spravodlivosti SR
1.4.2002 – 15.10.2002 Valko & Partners
15.10.2002 – 7.2.2006 Minister spravodlivosti SR
2006 – 2010 Poslanec NR SR
9.7.2010 – 4.4.2012 Minister vnútra SR
Máj 2012 poslanec NR SR, predseda Nová väčšina

Ak dobre počítam, tak za uplynulých 16 rokov, kedy ukončil vysokú školu, sa pán Lipšic hral na „právnika“ presne 3 roky a 6 mesiacov. 12 rokov a 6 mesiacov robil a robí profesionálne politiku. Pripomínam ako rád zdôrazňuje, že každý politik by mal mať svoju profesiu, aby bol schopný stáť na svojich nohách a bol od politiky nezávislý.

Takže ako je to Daniel s tvojou samostatnosťou a nezávislosťou ? Hovoríš, že sa cítiš viac právnik ako politik.... Naozaj zaujímavé, možno až patologické. Obávam sa, že tvoj problém Daniel je, že sa asi už fakt vôbec necítiš....! A ani klamať nevieš...

Pridať komentár

Feedback