Skeptický slovník pre finančných analfabetov - písmeno D, heslo - Deriváty

Na pochopenie tejto problematiky je u niektorých typov derivátov mať pomerne slušné vedomosti z aplikovanej matematickej štatistiky a skúsenosti s jej reálnou aplikáciou. Banská výbušnina dokáže urobiť užitočnú prácu, ale keď sa ale s ňou začne hrať hlupák, spôsobí katastrofu. Ak ju použijú gangstri na vlámanie sa do trezora banky je to už problém inej kategórie.

Derivát by sa dal preložiť ako "odvodenina" . V princípe je to produkt procesu transformácie. Predmetom transformácie v prípade problematických finančných operácií je "cashflow" - finančný tok z aktív. Je to pomerne nový finančný nástroj, jeho široké používanie odštartovalo približne v roku 1970 počas procesu presadzovania sociopatoekonómie v USA. Principiálny problém je, že predmetom transformácie sú očakávané finančné toky v budúcnosti, pričom ich pravdepodobnosť a reálna výška väčšinou nie sú rovnaké. Toto je predmetom špekulácie a otvára možnosť na brutálne podvody. Práve na tomto princípe sa podarilo zakryť reálnu situáciu v ENRONe pred akcionármi, pre ktorých bola následná explózia pri vlámaní sa do ich trezorov veľkým prekvapením. Takýmto spôsobom sa dohodli Grécka vláda a Goldman & Sachs na tom, ako zakamuflovať skutočnú výšku dlžôb pred prijatím €. Dalo by sa pokračovať veľmi dlho. Práve tieto operácie sú pre naivného investora do fondov spravovaných cudzími ľuďmi jedny z najrizikovejších, lebo sú veľmi neprehľadné. Ak na túto fintu naletela EK - akú šancu má finančný analfabet, ktorého ešte naviac osprosťujú, že je sporiteľ!? :-D

Je priam neuveriteľné, ako sa v rôznych odporúčaniach na tento princíp výmeny pravdepodobnosti toku a jeho výšky zabúda. Prečo asi? :-D

Pre našu potrebu budem sa zaoberať týmito derivátmi (úmyselne neuvádzam krkolomné slovenské preklady):

Forwards
Futures
Swaps
Options

Najväčšie svinstvá sa dejú s tzv. Swaps, ktorými sa budem preto zaoberať v samostatnom hesle najpodrobnejšie. Ostatné deriváty pôsobia ako vynikajúce nástroje na šírenie hystérie na finančných trhoch. Aby bola situácia ešte neprehľadnejšia, jestvuje "Finančné inžinierstvo" (Financial Engineering), ktoré syntézou kombinácie derivátov rôznych druhov a klasických akcií dokáže vyrobiť finančný nástroj, ktorému často nerozumujú ani jeho konštruktéri (a mám podozrenie, že najčastejšie to je jeho hlavný cieľ). :-D

Warren Buffett prehlásil “derivatives are financial weapons of mass destruction, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal.” (Deriváty sú finančnou zbraňou hromadného ničenia, nesúce so sebou nebezpečenstvo zatiaľ skryté, ale potencionálne smrteľné.)

Pre priaznivcov II. piliera uvádzam výrok pána Kouřila, ktorý pomocou derivátov dokáže vraj premeniť chovanie akcií tak, že sa budú správať ako dlhopisy (samozrejme tie spoľahlivé!). :-D Možno v očiach škuľavého bankového dozoru a hlavne hlupákov, ktorý mu veria! :-D

http://moje.hnonline.sk/node/10544
 

Pridať komentár

Feedback