Eliminujme podvodníkov z radov podnikateľov

Slovensko nutne potrebuje reformy. Ekonomické reformy – v daniach, odvodoch, podnikateľskom prostredí, odbúravaní štátnej byrokracie a podobne. Socialisti nevedia hospodáriť a viac ako 3 roky trvajúca vláda Smeru to plne potvrdzuje. Ekonomické reformy však musia ísť ruka v ruke s tým, že sa bude menej kradnúť. V opačnom prípade by sa minuli účinkom. Strana SaS už čoskoro predstaví svoju vlajkovú loď do volieb 2016 – Ekonomický reformný program (ERP), ktorého súčasťou je aj kapitola „Transparentnosť a boj proti korupcii“ s názvom :

Zastavíme plytvanie, kradnutie a zneužívanie moci

Pozná to snáď každý. Korumpovaný získa benefit – auto, dovolenku, obálku s peniazmi..., korumpujúci zasa zákazku, ktorú by inak nezískal. Obojstranná spokojnosť – až na to, že výsledkom je poškodzovanie verejnosti, únik peňazí nás všetkých a ich ocitnutie sa v rukách tých, čo sa obohacujú. Boj s korupciou je beh na dlhé trate a je to nekončiaci sa boj. Pravdu majú tí, ktorí tvrdia, že korupcia sa vykynožiť úplne nedá. Je možné ju však znižovať nastavením dobrých pravidiel. Dnes predstavím prvé tri opatrenia z nášho ERP

1) Zákaz podnikania

Rozšírenie zákazu podnikania osobám, ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej činnosti.
Dnes je zákaz činnosti len jednou z možných sankcií. V prípade, že k nej súd nepristúpi a podnikateľ dostane napríklad podmienku, veselo si podniká ďalej v tej istej firme alebo si založí novú s rovnakým druhom podnikania. Sprísnením súčasnej trestnej legislatívy by bol udeľovaný  automatický zákaz vykonávať funkciu na určité obdobie tým osobám, ktoré sa dopustia korupčnej trestnej činnosti alebo závažnejšej hospodárskej trestnej činnosti. Sme toho názoru, že hrozba takejto represie bude plniť preventívne aj pri úmysle páchať  „malú“ korupciu.
Jedná sa o opatrenie voči :
- členovi štatutárneho orgánu,
- členovi dozorného orgánu,
- vedúcemu organizačnej zložky podniku,
- vedúcemu podniku zahraničnej osoby,
- vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
- prokuristu.
 
2) Verejný register diskvalifikácii

Zverejňovanie zoznamu osôb so zákazom podnikania (register diskvalifikácií).
Od 1.1.2016 bude v zmysle bodu 1 na Okresnom súde Žilina vedený register diskvalifikácií. Tento súd bude informácie o vydaných rozhodnutiach o diskvalifikácii vydávať registrovým súdom.  Register nebude verejne prístupný, ale za poplatok (2,50 Eur za každú aj začatú stranu) a na základe žiadosti sa z registra vydá osvedčenie o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je. Do tohto registra sa budú zapisovať osoby, ktoré sú na základe právoplatného rozhodnutia súdu diskvalifikované (vylúčené) z vykonávania činnosti člena štatutárneho orgánu, resp. dozorných orgánov obchodných spoločností a družstva, ako aj z pôsobenia ako vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista. Rozhodnutím, ktoré bude znamenať diskvalifikáciu je rozhodnutie súdu vydané v trestnom konaní ako zákaz činnosti a rozhodnutie súdu vydané v rámci konkurzného konania, ak osoba porušila svoju povinnosť podať včas návrh na vyhláseniu konkurzu. Rozhodnutia súdu budú súčasne obsahovať aj časové vymedzenie diskvalifikácie osoby. 
 
Sme toho názoru, že zverejňovanie registra diskvalifikácií (rozšíreného v zmysle opatrenia č.1) bude mať aj preventívny charakter a vedomosť o tom, že informácie o diskvalifikácii budú voľne prístupné širokej verejnosti, bude určitou brzdou v páchaní trestnej činnosti korupcie.
 
3) Zákaz účasti na verejnom obstarávaní (VO)

Rozšírenie zamedzenia účasti na verejnom obstarávaní osobám s kriminálnou minulosťou.
Súčasná právna úprava hovorí, že na verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len ten, kto nebol právoplatne odsúdený za konkrétne vymedzené trestné činy. Túto skutočnosť preukazuje fyzická osoba, alebo štatutárny orgán právnickej osoby výpisom z registra trestov. Dnes účastník VO musí predložiť ako podmienku účasti na VO výpis z registra trestov.

Naše opatrenie v širšej miere zamedzí účasti na obstarávaní osobám, pri ktorých je odôvodnený predpoklad, že ich osobné postavenie a  kriminálna minulosť je rizikom pre splnenie účelu spravodlivej a čestnej hospodárskej súťaže. Ako podmienku účasti bude účastník musieť predložiť odpis registra trestov vymedzených osôb. Tým sa sprísnia podmienky účasti, keďže nebude môcť viac nastať situácia, že odsúdený po vykonaní alternatívneho trestu (napr. peňažného – pri dohode s prokurátorom o vine a treste) a automatickom zahladení odsúdenia vykonaním trestu sa v krátkom časovom úseku stane legálnym uchádzačom alebo záujemcom vo VO.

Ďalšie protikorupčné opatrenia z nášho ERP zverejním čoskoro.

Pridať komentár

Feedback