Zbabrané krátenie rodičovského príspevku

Pán De Morgan sa obracia v hrobe.

Niekoľko krát za sebou som počula pána poslanca Kaníka hovoriť o opatrení, ktoré skupina poslancov navrhuje proti zneužívaniu štátnych sociálnych dávok. Konkrétne ide o rodičovský príspevok a prídavky na dieťa. Nebudem komentovať túto poslaneckú iniciatívu z vecného hľadiska, napokon ak by aj bola schválená, pravdepodobnosť, že Ústavný súd rozhodne o jej incidencii s Ústavou SR, je veľmi vysoká.

Na legislatívnu stránku iniciatívy som pána poslanca upozornila písomne a neverím, že nepochopil logické lapsusy návrhu a tak mi je nepochopiteľné, že v nezmenenej podobe sa dostal na rokovanie NR SR. O čo ide?

Návrh legislatívneho zámeru je nasledujúci:

Rodičovský príspevok je v platnom právnom stave vyplácaný v jednotnej výške pre všetky oprávnené osoby, momentálne ide o sumu 194,7 eur mesačne. Návrh skupiny poslancov je vyplácať 50% z tejto sumy v prípade ak

A. sa aspoň jednej z oprávnených osôb za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok neposkytovalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte .

Nárok na materské na to isté dieťa má vždy len jedna oprávnená osoba, pričom sa rodičia môžu pri poberaní materského vystriedať. Ak poberala materské len matka, potom sa aspoň jednej osoba ( otec) neposkytovalo materské. To je najčastejšie vyskytujúci sa stav v poskytovaní materského. Vtedy sú naplnené podmienky na zníženie rodičovského príspevku na 50% a v praxi to bude znamenať, že väčšine zarábajúcich a teda nemocensky poistených žien, sa rodičovský príspevok bude krátiť. Teda presný opak toho, čo sa mienilo dosiahnuť, totiž že ak aspoň jedna z oprávnených osôb poberala materské potom trvá nárok na plný rodičovský príspevok. Správne znenie podmienky na zníženie rodičovského príspevku má byť „ žiadnej z oprávnených osôb..... nevznikol nárok na materské“ .

B. aspoň jedna z oprávnených osôb za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu, alebo

Táto požiadavka znamená, že rodine, v ktorej je jeden z rodičov dlhodobo nezamestnaný a druhý je nemocensky poistený( vykonáva zárobkovú činnosť) nevznikne nárok na plný rodičovský príspevok. To je samozrejme hlúposť a správne naformulovaná podmienka mala znieť “ak žiadna z oprávnených osôb.............“A upozorňujem, že ak budú mať dieťa dvaja invalidní dôchodcovia, ktorí nemôžu z dôvodu zdravotného postihu vykonávať zárobkovú činnosť zakladajúcu povinné nemocenské poistenie, tiež budú zahrnutí do okruhu osôb s nárokom len na nižší rodičovský príspevok.
To je diskriminácia podľa zdravotného stavu ako vyšitá!
Nárok na plný rodičovský príspevok nebudú mať ani osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej rodičovskú starostlivosť rozhodnutím súdu( napr. starí rodičia), ktorí nevykonávajú zárobkovú činnosť. To nie je domyslené.

C. sa aspoň jedna z oprávnených osôb nepripravuje na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa nestala absolventom vysokej školy alebo strednej školy za posledné 4 roky predchádzajúce vzniku nároku na rodičovský príspevok“.

Úmyslom je poskytnúť plný rodičovský príspevok aj vtedy, ak jeden z rodičov je študentom alebo v období posledných 4 rokov pred narodením dieťaťa študoval, alebo absolvoval štúdium na strednej alebo vysokej škole. Lenže negáciou výrazu „aspoň jeden študoval“ nie je “aspoň jeden neštudoval“ ale „žiaden neštudoval“ .

Pre tých, ktorí vedia niečo o výrokovej logike uvádzam, že podmienky zníženia rodičovského príspevku sú definované ako (A∩B)UC. Ak nie sú splnené, potom patrí oprávnenej osobe nárok na plný rodičovský príspevok, čo nastane pri negácii vyššie uvedeného výrazu. Teda nárok na plný rodičovský príspevok vznikne ak platí
⌐((A∩B)UC)=(⌐AU⌐B)∩⌐C =(⌐A∩⌐C)U(⌐B∩⌐C) čo vlastne znamená, že nárok na rodičovský príspevok vznikne
a) ak sa obidvom rodičom poskytovalo materské a súčasne obidvaja rodičia študujú, čo spĺňajú nemocensky poistení študenti, ktorým by sa striedavo poskytovalo materské alebo
b) ak obidvaja rodičia bol v rozhodujúcom období 270 dní nemocensky poistení a zároveň študovali čo splňujú nemocensky poistení študenti.

Ak sa niekto rozhodne formulovať podmienky krátenia nároku na nejakú sociálny benefit negatívnym vymedzením udalostí podmieňujúcich krátenie, tak si musí zopakovať De Morganové pravidlá výrokovej logiky, inač môže vážne poškodiť občanov na ich nárokoch a seba na vlastnej povesti.
 

Pridať komentár

Feedback