Upozornenie pre poberateľov predčasného starobného dôchodku!

V mediálnom rozruchu okolo nedostatočne upraveného povinného sociálneho poistenia študentov vykonávajúcich práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov ostáva málo povšimnutou dôležitá úprava výpočtu starobného dôchodku

Ostatnou novelou zákona 461/2003 o sociálnom poistení sa zmenil spôsob určenia výšky starobného dôchodku v prípade, ak bol poistencovi priznaný predčasný starobný dôchodok (PSD) a nárok na výplatu tohto dôchodku zanikol z dôvodu vykonávania zárobkovej činnosti zakladajúcej povinné dôchodkové poistenie.

a) Platný stav

Do konca roka 2012 platí, že ak poistenec, ktorému bol priznaný PSD, vykonáva zárobkovú činnosť zakladajúcu povinné dôchodkové poistenie, potom až do skončenia tejto činnosti, najneskôr do dovŕšenia dôchodkového veku, poistencovi zaniká nárok na výplatu PSD.

V kontexte prijatých zmien je zaujímavý prípad, ak poistenec vykonáva zárobkovú činnosť až do dovŕšenia dôchodkového veku. Za obdobie dôchodkového poistenia získaného od 1.3.2011 do dovŕšenia dôchodkového veku patrí poistencovi po skončení dôchodkového poistenia zvýšenie PSD, ktoré sa určí ako súčin súčtu osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej v roku dovŕšenia dôchodkového veku. Zároveň platí, že za obdobie nepoberania PSD patrí poistencovi valorizácia predčasného starobného dôchodku.
Dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom.
Sociálna poisťovňa určí po dovŕšení dôchodkového veku výšku starobného dôchodku v závislosti od toho, či poistenec po dovŕšení dôchodkového poistenia ostane dôchodkovo poistený, alebo sa jeho dôchodkové poistenie skončí.

Ak dôchodkové poistenie ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku skončí, potom sa

- k sume predčasného starobného dôchodku na ktorý mal poistenec nárok ku dňu zániku na jeho výplatu sa pripočíta zvýšenie za dobu jeho nepoberania a zvýšený PSD sa valorizuje indexom platným v roku dovŕšenia dôchodkového veku

- takto zvýšenému PSD sa pripočítajú valorizácie za obdobia rokov nepoberania PSD pred rokom dovŕšenia dôchodkového veku

Ak sa dôchodkové poistenie dovŕšením dôchodkového veku neskončí, potom sa pri dovŕšení dôchodkového veku pripočíta k sume PSD na ktorú mal poistenec nárok ku dňu jeho zániku len valorizácia za obdobie nepoberania PSD.
Zvýšenie za obdobie nepoberania PSD sa premietne do výšky starobného dôchodku až po skončení dôchodkového poistenia.

V tomto právnom stave dochádza k výraznému poškodzovaniu osôb, ktorým bol krátený PSD o 0,5% za každý aj začatý mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku. Je dobré, že si MPSVaR uvedomilo, že je nemorálne, aby poistencovi nebolo kompenzované krátenie dôchodku za obdobie, kedy sa poistencovi PSD nevyplácal.

b) Stav platný od 1.1.2013

Stav, ktorý bude platný od 1.1.2013 podstatným spôsobom mení určenie sumy starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorému bol priznaný PSD.

Ostáva v platnosti, že suma starobného dôchodku vyplácaná po dovŕšení dôchodkového veku je závislá od faktu, či sa dňom dovŕšenia dôchodkového veku skončí dôchodkové poistenie (zárobková činnosť). Ak sa dňom dovŕšenia dôchodkového veku skončí dôchodkové poistenie, potom sa

- k sume PSD, na ktorý mal poistenec nárok v zániku nároku na výplatu PSD sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia získaného do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty a pokiaľ bol poistenec dôchodkovo poistený pred 1.3.2011 tak sa pripočíta aj zvýšenie od vzniku nároku na PSD do 1.3.2011 podľa legislatívy platnej do 28.2.2011. Takto určená suma sa valorizuje indexom, platným v roku dovŕšenia dôchodkového veku a tvorí výšku PSD na ktorú má poistenec nárok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Novela zákona označuje tento dôchodkový nárok ako nárok poistenca ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku

- takto určená suma sa zvýši o 0,5% za každých aj začatých 30 dní dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období.

Ak sa dôchodkové poistenie neskončí, potom sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku pripočíta len valorizácia PSD za obdobie nepoberania PSD a opäť platí, že zvýšenie za obdobie nepoberania PSD sa premietne do výšky starobného dôchodku až po skončení dôchodkového poistenia.

Príklad.
Poistencovi Jánovi bol priznaný PSD 1. novembra 2010 vo výške 350 eur. Dňa 1.marca 2011 vykonával činnosť zamestnanca a zo zákona stratil nárok na výplatu PSD. Predčasný starobný dôchodok bol v januári 2011 zvýšený o 1,8% a dosiahol ku dňu zániku nároku na jeho výplatu výšku 356 eur. Poistenec Ján poberá po zániku nároku na PSD ako zamestnanec priemernú mzdu.
1.novembra 2012 dovŕšil Ján dôchodkový vek a skončilo jeho dôchodkové poistenie (ukončí činnosť zamestnanca)
Ku dňu zániku nároku na výplatu PSD bol poistencovi Janovi vyplácaný PSD vo výške 356 eur. K tejto sume patrí Jánovi zvýšenie PSD za obdobie poistenia od 1.10.2010 do 28.2.2012 vo výške 1,6 eur a za obdobie od 1.3.2011 do 1.11.2012 vo výške 16,4 eur, čo predstavuje 374,3 eur . Valorizáciou dôchodkov vo výške 3,3% dosiahne Jánov starobný dôchodok sumu 386,7 eur, ktorý mu patrí od 1.11.2012 .

Poistenec Fero, ktorý má rovnaké podmienky nároku na PSD ako Ján, ostane po dovŕšení dôchodkového veku zamestnaný a z tohto dôvodu je suma jeho starobného dôchodku vyplácaná po dovŕšení dôchodkového veku 368,1 eur.
Prechodné ustanovenia ostatnej novely umožňujú poistencom, ktorým bol PSD zvýšený za obdobie jeho nepoberania podľa legislatívy účinnej do 31.12.2012 aby k termínu dovŕšenia dôchodkového veku požiadali Sociálnu poisťovňu o prepočítanie starobného dôchodku a to aj spätne. To má zmysel v prípade, ak bolo dôchodkové poistenie skončené.
Ak poistenec Ján požiada o prepočítanie starobného dôchodku, potom mu bude od dovŕšenia dôchodkového veku ( spätne) vyplácaný starobný dôchodok vo výške 427,3 eur, čo je viac ako 40 eur voči platnému stavu. Ale poistenec Fero nemôže požiadať o prepočítanie starobného dôchodku až do dňa, kedy skončí vykonávanie zárobkovej činnosti( dôchodkového poistenia).
Sociálna poisťovňa vykoná nové vymeranie starobného dôchodku len na požiadanie poistenca.

Pridať komentár

Feedback