Richterova stupnica nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti sa falšuje mimoriadne primitívnym spôsobom

Na Slovensku meriame nezamestnanosť dvomi metódami

a) medzinárodne porovnateľnou metodikou
ktorá zohľadňuje odporúčania Medzinárodnej organizácie práce. Táto metodika je založená na výberovom zisťovaní pracovných síl v rámci ktorého sú za nezamestnanú osobu považované osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ak splňujú všetky nižšie uvedené podmienky súčasne
- nemajú žiadnu prácu
- aktívne si hľadali prácu alebo si našli v sledovanom období prácu do ktorej nastúpia do troch mesiacov
- sú schopné nastúpiť do práce do dvoch týždňov
Mieru nezamestnanosti, ktorá je medzinárodne porovnateľná, zisťuje ŠÚ SR

b) metódou merania evidovanej nezamestnanosti
Miera evidovanej nezamestnanosti sa v súlade s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce vypočíta z počtu disponibilných uchádzačov o zamestnanie, ktorí môžu bezprostredne po predložení ponuky vhodného voľného pracovného miesta nastúpiť do zamestnania a z počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré zahŕňa pracujúcich z výberového zisťovania pracovných síl za predchádzajúci rok (vrátane osôb na materskej dovolenke). ( prebrané zo ŠÚ SR)

Je zrejmé, že medzinárodne porovnateľná definícia zahrňuje širší okruh osôb ako metóda založená na evidovanej nezamestnanosti a preto nie je nič divné na stave, keď sa namerané hodnoty odlišujú. Čo by sa však nemalo odlišovať je trend rastu v oboch zisťovaných hodnotách. Prečo sa dlhodobo hodnoty týchto dvoch zisťovaní približujú si neviem vysvetliť, ale je to tak. Kým v roku 2004 bol rozdiel vo vykazovanej miere vo výške 3,8% v roku 2012 to už bolo len 0,4%.

Až do nástupu pána Richtera do funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny platila v meraní evidovanej nezamestnanosti rovnica


stav na začiatku mesiaca +prítok do evidencie - odtok z evidencie =stav na konci mesiaca


Už v apríli 2012 neboli namerané prítoky a odtoky, lebo vraj sa mení informačný systém. Ale stav na konci mesiaca sa uviedol, síce nie je jasné z čoho, ale čo už...
A máji detto.
V júni a júli 2012 sa situácia zmenila, pre zmenu sa nezistili stavy na začiatku mesiaca, ale zistili sa prítoky a odtoky a koncový stav. Normálne rozmýšľajúci človek si povie, že veď to ide dopočítať. No lenže potom sa koncový stav z mája musí rovnať počiatočnému stavu z júna a tam je rozdiel takmer 5000 osôb. V júli to platilo tiež. Za apríl až júl v informačnom systéme nie je uvedená zmena miery nezamestnanosti, nie je možné ju určiť. Ale celkovú mieru nezamestnanosti určiť vieme, to je fakt dobré. Aj učeň bez maturity by mal pochopiť, že takto to nemôže byť dôveryhodné.
A pokračujeme.
V novembri a decembri 2012 sa nezistil počiatočný stav. Zato od januára 2013 až doteraz sa počiatočný stav nového mesiaca rovná koncovému stavu predchádzajúceho mesiaca, to je síce pokrok , ale ani v jednom mesiaci neplatí, že počiatočný stav + prítok – odtok = koncový stav.
Dôveryhodnosť vykazovanej miery nezamestnanosti vidno skvelo na mesiaci september 2013
počiatočný stav 402 213
prítok 34 206
odtok 35 251
koncový stav 406 498

A mal byť 401 088. Z čoho určili mieru evidovanej nezamestnanosti? Vo vystavovaných dátabázach je poznámka, že cit:
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.

Informácie o miere evidovanej nezamestnanosti sú spracovávané vyše 20 rokov a zrazu je potrebné synchronizovať údajovú základňu a to je čo? Synchronizácia je zosúlaďovanie, čo chcete s čím zosúlaďovať? So svojimi predstavami o nezamestnanosti?

Keď Ivan Miklóš uviedol do prevádzky nefunkčný informačný systém daňovej správy bol z toho poriadny cirkus, ktorý bol oprávnený. Ale toto je rovnaký debakel ako vo finančnej správe, len ho tak nie je vidieť, nazýva sa to „konsolidácia“. A čože tá zmena postoja, iný meter na vlastných?

Nerobte z nás idiotov, falšujete štatistiky mimoriadne primitívnym spôsobom.

To nie je všetko. Až do konca vlády pani Radičovej sa za disponibilné osoby považovali aj osoby, ktoré vykonávali dobrovoľnícku činnosť a menšie obecné práce. Z ničoho nič boli preradené ako nedisponibilné osoby, čím sa vylepšil pomer disponibilný počet nezamestnaných / ekonomicky aktívne obyvateľstvo, čo je miera evidovanej nezamestnanosti.


Na Slovensku je prekročená miera 14%- tná miera nezamestnanosti už najmenej od septembra, ale aká je v skutočnosti nik nevie, lebo galimatiáš lepšie povedané chliev vo výkazníctve počtov nezamestnaných neumožňuje mieru nezamestnanosti spočítať. Neviem sa zbaviť dojmu, že vykazovaná miera evidovanej nezamestnanosti je indexovaná miera nezamestnanosti zisťovaná ŠÚ SR.

Takže, my teraz máme tzv Richterovu stupnicu nezamestnanosti, ktorá nevyžaduje poznať počiatočné a koncové stavy počtov nezamestnaných osôb, používa vlastnú definíciu disponibilných osôb a dolaďovaný spôsob spracovania štatistických ukazovateľov .


A čo Vy na to, pán premiér?

Komentáre

Najlepšie nezamestnanosť vyriešila pravicová čvarga výrobou tzv. živnostníkov, ktorými si podnikateľskí tigri rieša sdvoje krátkodobé potreby pracovnej sily, aj dlhodobé...
nemusia im platiť odvody, ani dovolenku
ozaj výborné - super
Mária Terézia so svojim kódexom práce sa môže obracať v hrobe
a že prečo nik nechce voliť skorumpovanú slovenskú pravicu namočenú do bakšišov na cimprcampr

Obrázok používateľa Ľubica Navrátilová

Tento článok nie je o riešení nezamestnanosti. Je o tom,že sa falšuje štatistika nezamestnanosti a to je hanba, ktorú by si dominantná politická strana mohla odpustiť.

Feedback