Pán minister Richter nehovorí celú pravdu.

Dôvodom zvyšovania vymeriavacích základov živnostníkov sú problémy verejných financií a netreba tento fakt skrývať do dojemnej starostlivosti o ich starobné dôchodky.

Ak šťastná alebo aj menej šťastná náhoda privedie niekoho na ministerskú stoličku nemusí to byť nutne niekto, kto je považovaný za autoritu v príslušnom rezorte. Ale niečo by mal vedieť, inak sa mu stane to, čo sa stalo terajšiemu ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ten suverénne tvrdí, že si živnostníci cez minimálne vymeriavacie základy  nenasporia v prvom pilieri ani na minimálny dôchodok.

V prvom piliéri si nenasporia nič a minimálny dôchodok náš právny systém nepozná.

Ale, ak ohliadnem aj od slovenčiny typu „chcejú“ , sociálne okrúhly stôl, veškeré zmeny“, je zásadným problémom pravdivosť argumentácie, že dôvodom zvýšenia minimálneho vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činné osoby je ich vymanenie zo systému pomoci v hmotnej núdzi v období poberania starobného dôchodku.

A že aj pre ekonomiku je dlhodobo neúnosné, aby dôchodky živnostníkov bolo nutné doplácať zo systému pomoci v hmotnej núdze. S týmto sa dá súhlasiť.
A ďalej pán minister Richter tvrdí, že živnostníci si za 40 rokov platenia poistného z minimálneho vymeriavacieho základu nasporia na dôchodok vo výške 190 eur čo je menej ako životné minimum a teda vzniká odkázanosť na dávky v hmotnej núdzi. Aj s tým sa dá celkom súhlasiť, ale navrhnuté zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu na 0,5 násobok priemernej mzdy

NIČ NERIEŠI.

A vôbec nerieši vymanenie živnostníkov zo systému pomoci v hmotnej núdzi.

Pán minister alebo nemá vo veci jasno alebo zakrýva dôvod zvyšovania a neviem, čo je z toho horšie.

Platný stav je nasledujúci.

Minimálny vymeriavací základ živnostníkov je 0,442 násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza bežnému roku. Pri výpočte osobného mzdového bodu za istý rok sa určuje pomer vymeriavacieho základu a priemernej mzdy z toho istého roku a pretože priemerná mzda rastie, je osobný mzdový bod, určený z minimálneho vymeriavacieho základu, nižší ako 0,442. Priemer za ostatných 10 rokov je 0,386.
Z takéhoto osobného mzdového bodu vznikne pri teraz nastavenej 16 percentnej solidarite starobný dôchodok vo výške 190 eur. Osoba s uvedeným dôchodkom má príjem pod hranicou životného minima a pokiaľ nie je pre účely pomoci v hmotnej núdzi posudzovaná spoločne s inými osobami vzniká jej nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

Rozsah pomoci sa určí tak, že pri 40 ročnom trvaní dôchodkového poistenia sa z priznaného starobného dôchodku započíta do testovaného príjmu len 60%, t. j . zo 190 eur dôchodku sa započíta len 114,1 eur. A pretože maximálna pomoc v hmotnej núdzi pre jednu samostatne posudzovanú osobu, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, je 181,37 eur patrí za istých podmienok takémuto dôchodcovi pomoc vo výške rozdielu medzi maximálnou pomocou v hmotnej núdzi a redukovaným starobným dôchodkom. V našom prípade ide o sumu cca 67,3 eur.

A čo sa stane, ak sa zvýši minimálny vymeriavací základ na 0,5 násobok priemernej mzdy?


Vo vyššie popisovanom prípade by sa znížila pomoc v hmotnej núdzi o 10 eur t.j na mesačnú pomoc v hmotnej núdzi vo výške 57,2 eur a to je všetko. Žiadne vymanenie.

Celé je to nezrozumiteľné. Jeden týždeň sa v televízii dozvieme, že sa zavedie minimálny starobný dôchodok, ktorý má zabezpečiť vymanenie dôchodcov zo systému hmotnej núdze. Druhý týždeň sa dozvedám, že ten istý cieľ sa má dosiahnuť zvýšením vymeriavacích základov živnostníkov. Podľa ďalších informácií sa má zvýšiť generačná solidarita vo výške priznávaných dôchodkov a zároveň sa pripravuje decimácia druhého piliéra.

Zvýšením generačnej solidarity vzrastú najviac najnižšie dôchodky, len o jej nastavení nevieme nič. Lebo len solidarita v dôchodkovom systéme nestačí, ten musí byť predovšetkým spravodlivý a v rámci spravodlivosti musí existovať istá miera generačnej solidarity, ktorá nevyvoláva tendencie k morálnemu hazardu.
Tak o aký dizajn dôchodkového systému ide a čo znamená tento chaos vo verejných vystúpeniach?

To môže znamenať len jedno. Pán minister postupne číta materiály, ktoré ostali na ministerstve po predchádzajúcej vláde a ad hoc z nich vyberá nápady, ktoré smerujú k úsporám, alebo zvýšeniu príjmov okruhu verejných financií. A tam sa nachádza všeličo radikálne, čo bolo aj pre predchádzajúcu pani premiérku „ silné kafe“. Napríklad radikálne zvyšovanie solidarity v prvom piliéri a jeho konvergencia k plne solidárnemu systému s celkovým znížení miery náhrady.
A teraz zrazu časť z týchto uvažovaných opatrení presadzuje vláda sociálnych istôt.
Len vysoko solidárny prvý piliér so zdecimovaným druhým piliérom úplne postráda známky spravodlivosti a je to dôchodkový systém určený len pre chudobných.

Keby mal pán minister záujem o vyňatie živnostníkov zo systému pomoci v hmotnej núdzi stačilo by mu dobre nastaviť minimálny dôchodok.


Ale on potrebuje peniaze do štátneho rozpočtu a aby ostal verný rétorike o ochrane príjmovo najslabších skupín obyvateľstva, zabalil „ťahanie“ peňazí od živnostníkov do sociálneho habitu, čo je na môj vkus dosť hnusné.

Pridať komentár

Feedback