Odvody po novom sú nevykonateľné

Keď sa hlas korporácii stane rozhodujúci, nestačíme sa čudovať

Už v druhom čítaní leží v parlamentných laviciach návrh novely zákona o sociálnom poistení plný novostí, z ktorých niektoré hraničia so zdravým rozumom.

Pamätáte sa na odhodlanie MPSVaR zaviesť pre samostatne zárobkovo činné osoby vyššie vymeriavacie základy na dôchodkové poistenie z dôvodu, že ich starobné dôchodky budú tak nízke, že vznikne nárok na pomoc v hmotnej núdzi?

Toto zistenie nebolo nijak nové a snaha o postupné zvyšovanie vymeriavacích základov pre živnostníkov tu je prítomná už dlhšiu dobu, je legitímna a je aj čiastočne opodstatnená.

Lenže ak je metódou práce vlády dohoda so všetkými , ktorí majú nejaký spolok, zväz, úniu či inú zastupiteľskú organizáciu, treba počítať s ústupkami, ktoré môžu viesť až k nezmyslom. A pretože vláda nemá jasný zámer s odvodmi do priebežne financovaného systému, podlieha korporatívnym tlakom a metódou práce je ad hoc rozhodovanie, ktoré je poplatné momentálnym politickým prioritám.

Ak Slovenský živnostnícky zväz alebo Slovenská živnostenská komora tlačí na znižovanie odvodov je to v poriadku. Ak ale tvrdia, že živnostníci platia poistné aj z toho, čo nezarobia, a že to treba zmeniť, potom netreba ustupovať, lebo to pravda nie je. Jednoducho živnostníci platia poistné na sociálne poistenie s časovým posunom a ten musia zohľadniť vo svojich podnikateľských zámeroch.

Lenže, konsenzus...

Takže Ministerstvo chce naraz zvýšiť vymeriavacie základy živnostníkov tak, aby v starobe neboli v hmotnej núdzi a zároveň aby neplatili poistné keď nemajú príjmy. To nie je riešiteľné a výsledok takejto snahy je aj zrejmý v predloženom návrhu

a) Kvalita legislatívnej práce = tvorba nezmyslov.

K pochopeniu nezmyslu predloženého návrhu nemusí byť čitateľ tohto príspevku ani právnik ani človek, ktorý sa venuje sociálnemu poisteniu.
Návrh novely obsahuje novú definíciu vymeriavacieho základu. Podľa tejto definície je vymeriavacím základom cit:
Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby................................... a upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu, a koeficientu 1,486.“
Ak sa domnievate, že niekde je uvedené, čo sú to príjmy a výdavky nezahrnuté do vymeriavacieho základu, tak sa mýlite. Nič, nič, nič. Definícia pojmu cez pojem sám, čo je choré a hlavne amatérske a nevykonateľné.

Dôvodová správa uvádza niektoré takéto príjmy, ale dôvodová správa nie je normatívny právny text a môže akurát tak ukázať na „chcenie“ autora textu.

Takže vymeriavací základ nemáme definovaný.

Ak sa pán poslanec Muňko nechal v prvom čítaní novely počuť, že ide o kvalitný návrh, nech pekne v pléne NR SR vysvetlí obsah novelizovaného §138 ods.2, bolo by zaujímavé, keby ho niekto o to požiadal.

b) Únikové cesty a budovanie bariér
V programovom vyhlásení vlády je uložený záväzok vlády, že bude realizovať projekt UNITAS (projekt zjednotenia výberu daní, cla a odvodov). Tento projekt nebol spochybnený ani jednou z vlád, ktoré sa striedali od roku 2006 a jeho realizácia je podmienená o.i. aj zjednotením vymeriavacích základov daní a poistného. Končiaca vláda Ivety Radičovej odovzdala vymeriavacie základy zjednotené natoľko, že nebolo metodickej prekážky k vytvoreniu jednotného dokladu pre vykazovanie poistného a preddavkov na daň z príjmov. Z metodickej stránky v podstate ostalo zaviesť ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie.
To, čo zavádza minister Richter je budovanie bariér pre zavedenie UNITASu ale on pravdepodobne ani netuší, že zjednotenie vymeriavacích základov má niečo spoločné s UNITAS-om.

Máme až štyri veci, ktoré treba pri posudzovaní predloženého návrhu brať do úvahy, k výške dôchodkov, znižovaniu poistného pribúda aj UNITAS a hospodárenie Sociálnej poisťovne.

1. Únikové cesty z povinného poistenia
Zrejme aby sa vyhovelo tlaku živnostníkov na neplatenie poistného v čase, kedy nemajú príjmy pristúpilo MPSVaR k novej definícii samostatne zárobkovo činnej osoby (szčo). Ide na prvý pohľad jednoduchú konštrukciu, ale s vážnymi dôsledkami.
Fyzická osoba sa bude pre účely sociálneho poistenia návrhu považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu, ak

„dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3,“

Pretlmočené do zrozumiteľnej reči, za samostatne zárobkovo činnú sa bude považovať osoba, ktorá má najmenej 18 rokov a ( spravidla)v kalendárnom roku, ktorý predchádza bežnému roku má príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sú vymedzené v §6 ods.1 a ods. 2 zákona 595/2003 o dani z príjmov. Ak takéto príjmy nebude mať, nebude samostatne zárobkovo činná osoba a ako taká nemôže platiť poistné ako szčo.

Z toho vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, ktorú by mal namietať riaditeľ Sociálnej poisťovne a ktorú je najlepšie demonštrovať na príklade

Živnostník Ján bude mať v roku 2013 príjem 5000 eur. Od 1.7.2014 mu vznikne povinné dôchodkové poistenie. Ale v roku 2014 nebude mať žiadne príjmy, pretože všetky príjmy bude fakturovať na manželkinu živnosť. V platnom právnom stave by bol povinný platiť poistné až do 30.6.2015, ale v navodzovanom právnom stave mu od 1.1.2015 zanikne povinnosť platiť poistné, lebo nebude pre účely sociálneho poistenia považovaný za szčo – nemal v roku 2014 príjem. To o.i. znamená, že z polovice príjmu za rok 2013 nezaplatí poistné. Obdobie poistenia sa skráti o 6 mesiacov a Sociálna poisťovňa vyberie o 6 mesačných platieb poistného menej.
Pretože príjem pána Jána bol v roku 2014 nulový, nie je síce považovaný za szčo, ale jeho oprávnenie vykonávať živnosť trvá a môže veselo bez platenia poistného podnikať celý rok 2015 s tým, že si s manželkou vymenia pozície. Manželka nebude mať príjem v roku 2015 a dá sa povedať, že dve szčo budú platiť poistné len za jedného.
Vymeriavací základ sa síce po novom trochu zvýši, ale obdobie dôchodkového poistenia sa skráti a efekt z tohto návrhu bude
zníženie starobných dôchodkov pre samostatne zárobkovo činné osoby
Teda presný opak pôvodného cieľa.
Ale živnostníci môžu byť spokojní, lebo takýto nástroj na unikanie z povinného sociálneho poistenia im ešte nedal do rúk nik. Menej spokojní by mali byť Muňko s Kažimírom.

2. Bariéry pre zavedenie UNITASu
Pokiaľ sa týka UNITAS-u tak budeme na tom takto:
- Z hľadiska daní a zdravotného poistenia budú niektoré osoby považované za szčo, ale z hľadiska sociálneho poistenia nebudú szčo.
- Vymeriavacie základy na zdravotné poistenie a sociálne poisteniea základ dane z príjmu budú pre szčo odlišné. Napríklad v zdravotnom poistení sa bude preddavok na poistné určovať z pomernej časti základu dane z príjmu, v sociálnom poistení ako 1/12 základu dane z príjmu
Je to návrat do roztriešenosti systémov daní, zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, pojmovému chaosu, komplikovanosti výpočtu výšky poistného a job pre právnikov a ekonomických poradcov.

c) Pozitíva návrhu
Je rozumné, že sa zavádza skončenie účasti na dobrovoľnom poistení ex lege po nezaplatení poistného za dva mesiace a je tiež rozumné, že sa živnostníkom rušia ohlasovacie povinnosti. A plne súhlasím so zmenou určenia sumy invalidného dôchodku pre osoby do 20 rokov, ktoré získali menej ako jeden rok dôchodkového poistenia spätným doplatením poistného. Pochvalu si zaslúži aj úprava určenia denného vymeriavacieho základu v situácii, ak poistenec mal počas materskej alebo rodičovskej dovolenky vymeriavací základ.

Pridať komentár

Feedback