Objav roka: Dôchodkové spoločnosti robia sporiteľov neslobodnými

Dňa 9. 4. 2009 priniesol denník Pravda článok riaditeľa Sociálnej poisťovne pána Muňka s názvom „Dôchodkové spoločnosti robia sporiteľov...

Dňa 9. 4. 2009 priniesol denník Pravda článok riaditeľa Sociálnej poisťovne pána Muňka  s názvom „Dôchodkové spoločnosti robia sporiteľov neslobodnými“. Článok sa nevymyká z rámca verejných prejavov pána riaditeľa na tému dôchodkového sporenia. Zaujímavý je najmä tým, že obsahuje  slová a slovné spojenia, ktorých presný sémantický význam autor zrejme nepozná a potom píše „haluze“. V tomto príspevku komentujem štyri z nich.

1. Čas pre sporiteľov, ktorí sa rozhodnú vystúpiť z II. piliera dôchodkového sporenia, sa kráti. Slobodu rozhodnutia občana určuje miera objektívnych informácií, ktoré má k dispozícii. DSS vedú jednostrannú kampaň iba o výhodách a taktne zamlčiavajú viaceré významné fakty, ktoré hrajú proti ich klientom a proti ekonomike štátu. Robia tak svojich klientov neslobodnými...

Na tému slobody napísali múdri ľudia veľa výrokov, ale mne sa najviac páči výrok môjho obľubeného rovestníka Kamila Peteraja, že  „sloboda je klietka z ktorej zostali len dvere, ale tie musia všetci rešpektovať“. Poeticky povedané, že schopnosť človeka konať podľa vlastných hodnotových priorít nesmie obmedzovať slobodné konanie iných ľudí. To je základný princíp všeobecne  akceptovateľnej slobody ľudí. Sloboda je v právnom štáte považovaná za najvyššiu hodnotu, ktorú ochraňuje jeho  právny systém.

Jedným z atribútov slobody človeka je možnosť samostatného rozhodovania, inak povedané možnosť voľby. Občan je neslobodný, ak mu niekto, najčastejšie štát, zabraňuje napĺňať jeho životné potreby a ambície. Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 12 hovorí, že:“Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach.“ Človek sa rodí slobodný a štát  musí ochraňovať jeho slobodu a majetok. Obmedzenie slobôd zakotvených ústavou je možné len vo výnimočných prípadoch a iba na základe podmienok vymedzených ústavou a zákonmi.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že štát a nie nejaké informácie určujú a chránia slobodu ľudí a to vrátane slobody voľby. Pán Muňko sa preto mýli a to nielen v tejto veci. Usudzujem, že vyššie uvedeným tvrdením chcel povedať, že samotné rozhodnutie človeka vychádza z jeho úsudku o veci  samotnej a ten je ovplyvnený  dostupnými  informáciami a momentálnymi emóciami. Teda ani nie  „mierou objektívnych informácii“, lebo samotná miera neovplyvňuje nič, len vnáša do diskusie o II. pilieri pojmové zmätky a ďalšie otázky, napríklad kto a ako bude určovať „mieru objektívnych informácii“? (správne by malo byť mieru objektivity informácii, lebo čo a ako budeme  merať u objektívnych informácií, dostupnosť, aktuálnosť, relevantnosť?)

Druhá časť tvrdenia pána riaditeľa  je už silnejšie kafe. Ide o tvrdenie, že DSS-ky robia svojich klientov neslobodnými. Ako som vyššie uviedla, obmedziť slobodu možno len ústavou a DSS- kám  z ústavy nevyplýva právo obmedzovať slobodu občanov (opak by bol kuriózny) ale pán riaditeľ Sociálnej poisťovne to podľa nadpisu článku vidí tak, že ju obmedzujú. Z toho logicky vyplýva, že porušujú ústavu. Z tohto dôvodu by mal  pán riaditeľ predovšetkým ako významný verejný činiteľ a člen vládnej strany konať a podniknúť kroky, aby orgány činné v trestnom konaní preskúmali, či jeho vnímanie správania DSS nie je  čin ohrozujúci ústavné základy tohto štátu. K tomu ho touto cestou vyzývam a  ak tak neurobí, potom celý jeho článok je len urážlivý pamflet s pochybnou argumentačnou úrovňou.

2. Čílsky model, ktorý Slovensko prevzalo, postupne krachuje vo všetkých krajinách.

Ak niekto hlasne volá po poskytovaní objektívnych informácii, mal by začať u seba. Slovensko neprevzalo čílsky model dôchodkového systému, na čo bol pán riaditeľ už niekoľkokrát upozornený . V  príspevku „Máme na Slovensku čílsky model reformy dôchodkového systému?“ na mojom blogu  som sa pokúsila o stručnú klasifikáciu reforiem dôchodkových systémov, z ktorej je zrejmý model dôchodkového systému na Slovensku. Ten je  zahrnutý v skupine modelov s distribúciou rizík, kým čílsky model riziká nedistribuuje.

3. Prečo DSS nepovedia, že pre 35- a viacročných a pre ľudí so zárobkom nižším ako 600 eur je II. pilier úplne nevýhodný?

Lebo to nie je pravda.

Prvú, nepočetnú skupinu sporiteľov, pre ktorých je mimoriadne výhodný dvojpilierový systém dôchodkového zabezpečenia  bez ohľadu na vek, v ktorom sa stanú účastníkmi 2.piliera, tvoria osoby s príjmom nad 3-násobok priemernej mzdy. Odvody z vymeriavacieho základu nad tento limit sa nezahŕňajú do výšky dôchodku z 1. piliera, kým do dôchodku z 2.piliera sa zarátavajú.

V zásade pre všetkých sporiteľov platí, že doba sporenia nie je faktor determinujúci výšku dôchodku z 2.piliera. Rozhodujúca je výška akumulovaných aktív a je jedno , či proces akumulácie trval 15 alebo 30 rokov. Do úvahy musíme vziať aj fakt, že sa nevyhneme predlžovaniu dôchodkového veku na 65 rokov, čo znamená, že súčasní 35 roční sporitelia budú v systéme 30 rokov a to by malo  na sporenie úplne stačiť aj pre najväčších skeptikov.  A treba si tiež uvedomiť, že pri 40 ročnej dobe poistenia ich dôchodkový príjem bude ešte stále tvorený zo 65% z 1.piliera a z 35% z 2.piliera a to všetko pri zle nastavenom vzorci na výpočet dôchodku z 1.piliera pre sporiteľov.

Prečo je stanovený limit 600 eur pre výhodnosť sporenia? 1.aj 2.pilier sú konštruované ako plne zásluhové dôchodkové systémy. Tie sú charakteristické tým, že nízke vklady do dôchodkového systému generujú nízke dôchodky. Vyvolávať dojem, že s príjmom 600 eur mesačne dostane niekto v 1.pilieri veľmi vysoký dôchodok je neseriózne. Lebo dôchodok bude pri súčasnom nastavení parametrov 1. piliera 300 eur (bez solidarity)
Ak zavedieme do 1.piliera vysokú solidaritu, potom sa musia výrazne znížiť dôchodky poistencov s nadpriemernými príjmami. To spôsobí, že pre týchto poistencov bude 2.pilier výhodný v každom veku a diskusia o výhodach toho či onoho typu dôchodkového systému sa zjednoduší. Výlučne v prvom pilieri zostanú chudobnejší, len potom kto bude tvoriť solidárne zdroje.....?

Nie sú mi známe výpočty na základe ktorých  dospel pán riaditeľ k týmto záverom. Opakovane vyzývam na porovnanie výpočtov, ja som pripravená poskytnúť svoje podklady,

4. Prečo DSS nepovedia celú pravdu o tom, že po výplate čo i len prvého dôchodku pozostalí nezdedia nič? Lebo pán Socha, pani Navrátilová a ďalší z Asociácie správcovských spoločností sú "oslobodení“ od zodpovednosti za svojich klientov. Sledujú iba záujmy svojich chlebodarcov. Ľudia ich zaujímajú len ako nositelia peňazí použiteľných na ich investovanie. ...

Tak za:

a) Odporúčam lepšie si preštudovať zákon o sociálnom poistení a zákon o starobnom dôchodkovom sporení. V nich pán riaditeľ môže nájsť , okrem iného, že pri úmrtí platcu poistného sú pozostalostné dávky platené z fondu invalidného poistenia. V tomto prípade z dvoch rovnakých priemerných osobných mzdových bodov vzniknú rovnaké pozostalostné dôchodky( neprichádza ku kráteniu z dôvodu účasti v 2.pilieri). Len pozostalí po sporiteľovi zdedia ešte jeho úspory v 2. pilieri. V danom prípade je 2.pilier výrazne výhodnejší. Toto prvý pilier samozrejme nemôže poskytovať, pretože sa v ňom vzhľadom k deficitnému hospodáreniu žiadne aktíva neakumulujú, ale čo je podstatnejšie, odvedené poistné príspevky nemajú charakter súkromného majetku a teda sa nemôžu dediť, aj keby k nejakej akumulácii došlo. Po úmrtí poberateľa starobného dôchodku je situácia v oboch pilieroch porovnateľná, rozsah pozostalostných dôchodkov v 2.pilieri až na malé výnimky kopíruje prvý pilier.

b) Aj pán Socha aj ja sme naozaj oslobodení od zodpovednosti za klientov. Klienti DSS sú slobodní ľudia,  za konanie ktorých sú zodpovední oni sami a ambícia byť zodpovedným za klientov je chorá. DSS sú zodpovedné za peniaze, ktoré im klienti s dôverou odovzdávajú na zhodnocovanie a k tejto zodpovednosti sa hlásia. Hlásia sa k zodpovednosti voči klientom  v rozsahu, na ktorý boli zriadené. V ostatnom voči svojim klientom rešpektujú Peterajovské „dvere“. Ďalšie  tvrdenia uvedené v tomto odseku už len dokumentujú  ídeový svet  pána riaditeľa a  jeho príspevok k ekonomickej vede  pojmom „nositeľ peňazí“.

Komentáre

Obrázok používateľa Miroslav Petrák

Aj sociálna poisťovňa na Vás pošle exekútora, pretože Vám chce dobre. Ak náhodou nezaplatíte odvody tak z Vás urobí bezdomovca a potom Vám dá 60 Eur na to aby ste nezomreli od hladu. A pritom vobec nemáte na výber, jednoducho zákon je zákon a my ho pretože Vám chceme "dobre" dodržíme. To či sa dochodku občan dožije alebo keď pojde do dochodku, či bude mať štát na dochodok je jedno. My chceme občanovi predsa len dobre.....

Feedback