O čom je súčasná evidencia nezamestnaných?

Miera nezamestnanosti bude taká, ako ju určíme MY.

Nie som zrejme jediná, ktorá prechováva nedôveru k vykazovanej miere nezamestnanosti. Pred nedávnom som sa dostala k odpovedi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Ústredie) na otázku istej osoby, prečo prestalo platiť, že stav nezamestnaných na začiatku mesiaca + prítoky – odtoky sa rovná stavu na konci mesiaca.
Ak som doteraz mala ešte nejaké ilúzie o tom, čo sa deje s vykazovaním nezamestnanosti, tak po tejto odpovedi sa nebudem čudovať, ak budúci mesiac bude miera evidovanej nezamestnanosti pod 10%
Posúďte sami, čo odpoveď obsahuje.

Tvrdenie Ústredia:
Uchádzač o zamestnanie je síce zaraďovaný do evidencie dňom podania žiadosti, avšak tento moment nadobúda účinnosť až uplynutím zákonnej lehoty, stanovenej v správnom konaní.(§34 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti)“

Právny stav:

1. Zaraďovanie fyzických osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Zaraďovanie fyzických osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie patrí do kompetencie úradov práce pričom z procesného hľadiska nie je zaraďovanie do evidencie vykonávané v režime zákona 71/1967 o správnom konaní - správny orgán nerozhoduje ( §13 ods.1 písm. f) zákona 5/2004), nevydáva rozhodnutie a nie sú prípustné opravné prostriedky.
Dňom, ku ktorému správny orgán zaradí žiadateľa do evidencie je dňom účinnosti zaradenia , preto zdôvodňovať problémy v prítokoch nezamestnaných lehotami správneho konania je nekompetentné.
Iná vec a zároveň čisto teoretický vecný problém je zákonná možnosť zaradiť žiadateľa do evidencie spätne do siedmich dní od doručenia žiadosti. To ale nemôže vytvárať problém pri mesačnej kvantifikácii prítokov ani v situácii, v ktorej vzniká na začiatku mesiaca potreba spätne zaradiť žiadateľa do evidencie nezamestnaných do uplynulého mesiaca. Zákon 5/2004 ukladá Ústrediu práce zverejňovať štatistické informácie o nezamestnanosti najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, čo je dostatočná doba na administráciu spätného zaradenia uchádzačov do prítoku nezamestnaných za uplynulý mesiac. Teda platí, že so zaradenými uchádzačmi nie je problém.

2. Vyraďovanie a nezaradenie fyzických osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Podľa §13 ods.1 písm. e) zákona 5/2004 úrad práce v súvislosti s vedením evidencie nezamestnaných rozhoduje o nezaradení uchádzača do evidencie a o vyradení fyzickej osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa §36 ods. 1 písm. a) až g), o) až s) a ods. 2, teda na tieto akty sa vzťahuje zákon 71/1967 o správnom konaní. Vydaním rozhodnutia o nezaradení alebo vyradení plynie 15 dňová lehota na podanie opravného prostriedku( odvolanie) ale ten podľa §70 ods. 3 zákona 5/2004 nemá odkladný účinok

Podľa §52 zákona o správnom konaní cit:

"Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu nemožno odvolať (podať rozklad) alebo ak odvolanie (rozklad) nemá odkladný účinok."

Z uvedenej citácie vyplýva, že dňom vydania rozhodnutia o nezaradení žiadateľa, alebo vyradení žiadateľa sa toto rozhodnutie stáva vykonateľné (teda je právoplatné). S právoplatnými rozhodnutiami o vyradení uchádzačov o zamestnanie z evidencie nezamestnaných tiež nie je žiadny problém.

3. Spätné zaraďovanie fyzických osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe rozhodnutia odvolacieho orgánu

Len v prípade, že príslušný správny orgán vyhovie odvolaniu uchádzača o zamestnanie, vznikne nový právny stav a možné spätné zaradenie uchádzača s časovým posunom až o niekoľko týždňov po podaní žiadosti.

Počet odvolaní, v ktorých odvolací orgán vyhovie účastníkovi konania je obrazom kvality rozhodovacej činnosti správneho orgánu. Predpokladám, že odvolacie konania s pozitívnym výsledkom pre účastníka konania, tvoria mizivé percento z celkového počtu vydaných rozhodnutí. K tomuto problému Ústredie práce uvádza:

V období pred aprílom 2012 sa realizovalo dodatočné matematické dopočítavanie prítokov a odtokov s ohľadom na celkový stav. Po tomto termíne bol nasadený nový informačný systém služieb zamestnanosti ISSZ, v ktorom dodatočný matematický dopočet nie je možný, systém zohľadňuje v prítokoch a odtokoch aktuálny stav správneho konania konkrétneho uchádzača o zamestnanie v súvislosti s dobou, kým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie (oznámenie) o jeho vyradení z evidencie alebo zaradení do evidencie.

Najprv niekoľko slov k slovníku.
Už „matematické dopočítavanie“ nám mnohým vytvára vyrážky na tele, s trochou irónie by sa žiadalo opýtať čo je to nematematické dopočítavanie. Úradník si takýto slovník nesmie dovoliť. Rovnako hovoriť o účinnosti oznámenia nie je prípustné ani s veľkou dávkou tolerancie.

Ak nový informačný systém neumožňuje spätnú aktualizáciu údajov v databáze a vecne je takáto funkcia v informačnom systéme potrebná, potom vzniká otázka, kto takýto informačný systém zadal na realizáciu a kto ho prebral. Nie je možné akceptovať stav, v ktorom sa metodika výpočtu miery nezamestnanosti prispôsobuje možnostiam informačného systému a daňoví poplatníci sa skladajú na nefunkčný informačný systém. Povoliť spätnú aktualizáciu dát je triviálny programátorský úkon, ale nik ho nezadáva zhotoviteľovi informačného systému. Prečo asi?
Spätné zaraďovanie nie je nový problém, povinnosť zverejňovať štatistické údaje o nezamestnanosti ukladal úradom práce aj zákon 378/1996 o zamestnanosti a rovnako ako dnes bolo potrebné tento problém ošetriť. Fakt, že samotný zákon neobsahuje jednoznačnú procedúru spätného zaraďovania uchádzačov do evidencie v dôsledku lehôt odvolacieho konania je podľa môjho názoru chyba, ale aplikačná prax sa s týmto problémom musela vyrovnať za najmenej 16 ročné obdobie trvania povinnosti vykazovať mesačné štatistiky nezamestnanosti. Dnes to nemôže byť téma, na ktorou je možné odôvodňovať neplatnosť rovnice
stav na konci mesiaca= stav na začiatku mesiaca + prítok – odtok
keď táto rovnica platila viac ako 16 rokov a navyše je tu potreba kontinuity metodiky sledovania miery nezamestnanosti. Ak sa zmení metodika, je potrebné prepočítať časové rady za dostatočne dlhé obdobie, aby neprichádzalo k skresľovaniu vývoja nezamestnanosti a pokiaľ viem, nič takéto sa neudialo.

O čom  vlastne je súčasná evidencia uchádzačov o zamestnanie.

V spomínanom dokumente Ústredia práce sa môžete dočítať

Pohyb v prítokoch a odtokoch odzrkadľuje stav procesu zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do evidencie v zmysle platného zákona v aktuálnom čase a zohľadňuje priebežný stav od podania žiadosti o zaradenie do evidencie, prípadne rozhodnutia o vyradení z evidencie s ohľadom na lehotu správneho konania a nadobudnutia právoplatnosti týchto úkonov.

Takže pohyb v prítokoch odzrkadľuje stav procesu zaraďovania a vyraďovania. Také zaraďovanie má z procesného hľadiska stavy ako podanie žiadosti, pridelenie žiadosti úradníkovi, zápis údajov do databázy a pod. Kde sa to prosím pekne zohľadňuje v prítokoch, to sú zase pseudoodborné táraniny. Upozorňujem na fakt, že v prítokoch a odtokoch sa neodzrkadľuje žiaden stav procesu zaraďovania a vyraďovania. Ide síce o tokové veličiny, ale ich obsahom je počet uchádzačov zaradených alebo vyradených z evidencie za obdobie jedného mesiaca a nie stav procesu zaradenia, čo je diametrálny rozdiel a napokon v akých jednotkách by sa stav procesu vykazoval?

Keď Ústredie práce nevie, čo sú to prítoky a odtoky z evidencie, nečudujme sa, že vykazovanie miery nezamestnanosti je také aké je. Nedôveryhodné
A pokračujme čítaní odôvodnenia.

Ide o formu vykazovania. Metodický postup výpočtu miery je však založený na kalkulácii celkového stavu. Nesúlad čísel v prítoku a odtoku s celkovým stavom zohľadňuje aj platná metodika pri výpočte disponibilnej aj celkovej miery evidovanej nezamestnanosti. Táto skutočnosť však nemá vplyv na celkový stav počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorý je vykazovaný ako aktuálny stav k poslednému dňu v mesiaci a slúži ako relevantný podklad ku každomesačnému výpočtu disponibilnej aj celkovej miery evidovanej nezamestnanosti.“

Konkrétne aká metodika určuje postup výpočtu miery nezamestnanosti. Metodika, ktorú som mala v roku 2012 k dispozícii, nič takéto neobsahovala. Takže ak existuje nová metodika, mala by byť verejne prístupná, lebo ide o zmenu vykazovania miery nezamestnanosti a to je vec verejná.

 To čo uviedlo Ústredie je vlastne priznanie.

Nestarajte sa ako získame celkový počet nezamestnaných ku koncu mesiaca, prítoky a odtoky nevstupujú do výpočtu, takže miera nezamestnanosti bude taká, ako ju určíme MY.

 

Pridať komentár

Feedback