Netrestajme živnostníkov

O nezamýšľanom efekte

Keď sa v roku 2010 pripravovala novela zákona 461/2003 o sociálnom poistení, ktorou sa de facto zamedzil súbeh predčasného starobného dôchodku (PSD)a príjmu zo zárobkovej činnosti zakladajúcej povinné dôchodkové poistenie, sledoval sa predovšetkým cieľ obmedziť jeho poskytovanie len na prípady straty príjmu v preddôchodkovom veku.

Možno diskutovať o tom, či to bolo rozumné a dokonca, či takéto ustanovenie vyššie uvedeného zákona nemá konflikt s Ústavou SR.

Ale toto nie je téma, ktorej sa chcem venovať, ide o inú vec.

Pri obmedzení nároku na výplatu PSD zákon správne určuje, že poistencovi, ktorému zanikol nárok na výplatu PSD, patrí za obdobie dôchodkového poistenia po zániku nároku na PDS zvýšenie dôchodku. Suma zvýšenia sa určí ako súčin súčtu osobných mzdových bodov za obdobie poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Problém ale je, že zvýšenie PSD za obdobie dôchodkového poistenia po zániku nároku na PSD je možné až po skončení dôchodkového poistenia.

Ukazuje sa, že to nie je dobré riešenie.

Na príklade dvoch poistencov je zreteľná potreba zásahu do existujúcej právnej úpravy zvyšovania dôchodkov.

1. Poistenec Peter
- PSD mal priznaný od novembra 2010 vo výške 286 eur( POMB=0,7)
- po vzniku nároku na PSD pracoval ako zamestnanec za mzdu na úrovni 0,7 násobku priemernej mzdy
- od 1.marca 2012 mu zanikol nárok na výplatu PSD
- 2 týždne pred dovŕšením dôchodkového veku ( 15.10. 2012) skončí zamestnanecký pomer
- požiada o uvoľnenie výplaty PSD

Za obdobie dôchodkového poistenia od 1. marca 2011 do 15.novembra 2012 mu patrí zvýšenie PSD o 12 eur a spolu s valorizáciou za rok 2012 dosiahne jeho PSD hodnotu 313,12 eur. Od 1.11.2012, t. j. po dovŕšení dôchodkového veku bude pánovi Petrovi vyplácaný starobný docodok vo výške 313,12 eur z dôvodu, že PSD je od dovŕšenia dôchodkového veku starobným dôchodkom.

A pretože súbeh starobného dôchodku a príjmu zo zárobkovej činnosti nie je obmedzený, môže začať pracovať ďalej a dokonca u toho istého zamestnávateľa. Nehovoriac o tom, že stačí skončiť pracovný pomer na jeden deň.

2. Poistenec Pavol
- je živnostník narodený v rovnaký deň ako pán Peter a
- PSD mal priznaný za rovnakých podmienok ako pán Peter
Pokiaľ nechce skončiť vykonávanie živnosti, nevznikne mu právo na úpravu PSD a dovŕšením dôchodkového veku až do skončenia vykonávania živnosti mu bude vyplácaný starobný dôchodok 300,4 eur. Rozdiel oproti zamestnancovi je takmer 13 eur mesačne.

Možno namietať, že aj živnostník môže prerušiť výkon živnosti a uplatniť rovnaký postup ako zamestnanci. Problém je, že najkratšie prerušenie živnosti je 6 mesiacov, čo je pravdepodobne likvidačný časový limit najmä pre živnostníkov v službách obyvateľstvu.

Toto určite nebol zámer predkladateľa novely, ale ako sa často stáva pri zásadných legislatívnych zmenách dostavujú sa aj nezamýšľané efekty a pokiaľ nemajú logiku, treba ich napraviť.
K tomu stačí málo, treba predložiť návrh novely zákona o sociálnom poistení takto:

V §68 ods.2 sa v prvej vete za slová „odo dňa zániku tohto dôchodkového poistenia“ vkladajú slová “alebo dovŕšenia dôchodkového veku

A pokiaľ by vznikla ambícia upraviť aj starobné dôchodky na ktoré boli prekvalifikované PSD pred účinnosťou  novely, vyžadovalo by to navrhnúť prechodné ustanovenia s predmetnou úpravou, ale to nie je až taký problém.

A odporúčam poriadne prezrieť aj výpočet zvýšenia starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia počas zániku nároku na výplatu PSD. Spôsob, akým je to v zákone 461/2003 o sociálnom poistení upravené, nezodpovedá všeobecným požiadavkám zrozumiteľnosti zákona tak, ako to ukladá čl.4 ods.3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Rada prispejem k náprave, ak sa toho niekto ujme.

Pridať komentár

Feedback