Neolitické riešenie jedného diskriminačného problému

Nemám rada genderfanatikov. Veľa rozprávajú, veľa píšu, ale neprinášajú žiadne realistické riešenia. A pritom je dosť vecí, ktoré si z hľadiska...

Nemám rada genderfanatikov. Veľa rozprávajú, veľa píšu, ale neprinášajú žiadne realistické riešenia. A pritom je dosť vecí, ktoré si z hľadiska diskriminácie žien zaslúžia pozornosť a majú v podstate jednoduché riešenia.

Tento príspevok je o jednom z nich . Je o tom, ako štát „otravuje“„ ženy po narodení dieťaťa.

V ostatnom čase sa množia sťažnosti žien, ktoré po rodičovskej dovolenke začali pracovať, že sa im doba riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov nezarátala do obdobia dôchodkového poistenia. Nehovoriac o tom, že tie z nich, ktoré sú účastníčkami starobného dôchodkového sporenia nemajú od štátu zaplatenú ani korunu resp. euro .
Nechápavo krútia hlavami nad skutočnosťou, že napriek tomu, že si uplatnili nárok na materské alebo na rodičovský príspevok, nezískali obdobie poistenia, hoci zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení obsahuje ustanovenie, že takéto osoby patria do okruhu povinne poistených osôb.

V čom je problém a aké sú možnosti jeho riešenia?

Do volieb v roku 2006 , boli rovnako ako v súčasnosti, povinne dôchodkovo poistené osoby, ktoré sa riadne starali o dieťa do 6 rokov jeho života a poistné za tieto osoby odvádzal štát z daňových príjmov (§15 ods.1 písm. c) zákona o sociálnom poistení) . Vznik poistenia určoval §22 toho istého zákona takto:

„odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie.

Teda, matkám vzniklo dôchodkové poistenie odo dňa, kedy sa jej narodilo dieťa.

Ak dáme bokom príspevky pri narodení dieťaťa a prídavky na dieťa, potom z hľadiska ostatných príjmov z verejných zdrojov vznikajú po narodení dieťaťa dve situácie

1. Žene vznikne nárok na materské( je nemocensky poistená), materské vypláca Sociálna poisťovňa po dobu 28. týždňov. O materské musí žena požiadať. Po uplynutí tejto doby má žena nárok na rodičovský príspevok, vyplácaný úradom prace, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad práce).

2. Žena nie je nemocensky poistená, po narodení dieťaťa má nárok na rodičovský príspevok, ktorý vypláca do troch rokov dieťaťa príslušný úrad práce. O príspevok musí žena požiadať.

Zhrnutie:
O narodení dieťaťa má okrem nemocnice a matričného úradu vedomosť alebo Sociálna poisťovňa, alebo úrad práce.
Pretože zákon o sociálnom poistení neupravoval do roku 2006 povinnosť úradov práce informovať Sociálnu poisťovňu o narodených deťoch stávalo sa, že Sociálna poisťovňa nemala takúto informáciu počas celého fiskálneho roka a nemohla si uplatniť nárok na platby štátu za roky predchádzajúce roku, v ktorom sa o narodení dieťaťa dozvedela.
Treba ale zdôrazniť, že tento nedostatok sa nijakým spôsobom neprejavil v započítaní obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do obdobia dôchodkového poistenia matky. Spôsoboval však problémy Sociálnej poisťovni a situácia bola zrelá na riešenie.

Po nástupe novej vlády sa skutočne začal problém riešiť. Ale riešenie určite nepatrí medzi zdarené diela vo vzťahu štátu k občanovi.
Namiesto toho, aby sa zákonom uvalila povinnosť úradom práce resp. iným orgánom štátnej správy nahlasovať Sociálnej poisťovni osoby, ktoré si uplatnili nárok na rodičovský príspevok , alebo informáciu o narodení dieťaťa, uvalila sa povinnosť matkám resp. nimi povereným osobám v nasledujúcom rozsahu takto:

(1) Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c), ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa........

Inými slovami, ak sa žena nanovo neprihlási do dôchodkového poistenia, nezíska obdobie poistenia za dobu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov. Jednoduché, ale pre občana zaťažujúce riešenie. Vo vzťahu k obrovským finančným vkladom štátu na informatizáciu orgánov verejnej správy je to „ neolitické riešenie“.
Mnohé ženy žili v presvedčení, že uplatnením nároku na materské si povinnosť nahlásiť sa do poistenia splnili. Veď logika veci by mala byť taká, že ak Sociálna poisťovňa má informáciu o narodení dieťaťa, načo je nutné poskytovať je znova? Navyše, stálo by za námahu analyzovať právny stav, v ktorom sa nachádza žena poberajúca materské vo vzťahu k dôchodkovému poisteniu. Nemá prerušenú účasť na dôchodkovom poistení z titulu svojej pracovnej činnosti a nanovo je prihlásená z dôvodu platenia poistného štátom.
Ženy, ktoré nie sú účastníkmi dôchodkového sporenia sa o nezaplatenom poistnom môžu dozvedieť s veľkým odstupom rokov. Tento stav je nežiaduci, lebo na jednej strane existuje celospoločenský záujem podporiť matky resp rodičov počas rodičovskej dovolenky aj prispievaním na dôchodkové poistenie, na druhej strane im prístup k tomuto poisteniu komplikuje administratívny postup vyžadujúci redundantné poskytovanie informácii pre orgány verejnej správy a Sociálnu poisťovňu.
Je potrebné novelizovať zákon o sociálnom poistení a zákon o starobnom dôchodkovom sporení a v prechodných ustanoveniach prijateľným spôsobom započítať obdobia poistenia tým ženám, ktorým z dôvodu neprihlásenia sa nebolo započítané. So stratenými obdobiami sporenia to bude ťažšie, ale čo sa dá urobiť je ,že sa celá doba riadnej starostlivosti o dieťa započíta do doby poistenia a Sociálnej poisťovni štát doplatí poistné.
A je potrebné, aby sa tomuto stavu venovalo dostatok publicity so zámerom upozorniť ženy, aby si vo vlastnom záujme zistili stav vo svojich zápočtoch období povinného dôchodkového poistenia. Po dovŕšení dôchodkového veku bude neskoro.
V článku popisujem jednu nespravodlivosť voči ženám na rodičovskej dovolenke. V mene spravodlivosti musím povedať, že je to aj o mužoch, ktorí sú na rodičovskej dovolenke a ktorých, zdá sa mi, že pribúda.
A ešte chcem zdôrazniť, že toto nie je žiaden útok na Sociálnu poisťovňu Tá koná tak ako jej zákon prikazuje a občas je neprávom kritizovaná za veci, ktoré nemôže ovplyvniť.

Pridať komentár

Feedback