Materské v roku 2012

Tak nám poslanci predsa len schválili novelu zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon), ktorá o. i. upravuje aj poskytovanie materského a novo upravuje dobrovoľné poistenie.

Nič proti snahe zvyšovať mieru náhrady príjmu počas materskej dovolenky, veď to predpokladalo aj Programové vyhlásenie vlády SR, za výčitku stojí spôsob akým bol návrh zákona schválený a spôsob akým sa vytvorili zdroje na financovanie zvýšeného materského.

Niet pochýb o tom, že štátu hrozili ekonomické škody, ak by sa v skrátenom legislatívnom konaní neupravila sadzba poistného na úrazové poistenie a možnosť presúvania finančných zdrojov medzi fondmi Sociálnej poisťovne a tu malo skrátené legislatívne konanie, tak ako ho schválila vláda SR, svoje miesto a svoje opodstatnenie.

Ale zásadná úprava dobrovoľného poistenia, ktorou sa vytvorili zdroje financovania zvýšeného materského, prostredníctvom poslaneckej iniciatívy a to doplnením vládneho návrhu novely zákona prijímaného v skrátenom legislatívnom konaní je síce legitímna, ale nenáležitá a to hneď z troch dôvodov

o tom, že zvýšenie materského pôjde na vrub dobrovoľného poistenia nebola žiadna verejná odborná diskusia, žiadne medzirezortné pripomienkové konanie a nebolo ani v Programovom vyhlásení vlády SR

princíp „ jedným zoberiem a iným dám“ musí byť zdôvodnený tým, že jedni odôvodnene viac potrebujú a iní neodôvodnene veľa poberajú a to v prípade materského nie je pravda. Lebo mať deti je aj spoločenský záujem a tu je namieste vyššia solidarita ako u iných nemocenských dávok. Zvýšenie miery náhrady je samozrejme výhodnejšie pre vyššie príjmové skupiny žien a preto schválená novela „zaváňa“ voľbami a cieľovými skupinami voličov. Vysokopríjmové poistenkyne nepotrebujú dobrovoľné poistenie, ale kamže sa podela solidarita? Stále si kladiem otázku  aký typ sociálnej politiky sa to vlastne presadzuje, solidárne dôchodky, zásluhové materské a to už nehovorím o návrhu na zásluhové štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok), ktorý zaraďujem do skupiny „šnaps nápadov“, tak ako to je?

mne nie je zrejmé, či schválený zákon nekoliduje s Ústavou SR. V tejto súvislosti citujem Nález Ústavného súdu PL. ÚS 12/05, ktorý obsahuje tvrdenie, „že v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne očakávanie (legitimate expectation, der Vertrauenschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, aj keď nekoná retroaktívne alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem spoliehali, porušiť princíp právneho štátu. Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu podriadení ústave a jej princípom“.

A že napr. dobrovoľné nemocenské poistenie, na ktoré sa spoliehalo množstvo žien, vytvorilo legitímne očakávania na výšku materského je nespochybniteľné. V dobrovoľnom nemocenskom poistení bolo potrebné zaviesť isté zmeny, lebo nemocenské z dobrovoľného poistenia sa zneužíva v tak masívnej miere, že ohrozuje finančnú stabilitu celého nemocenského poistenia. Príklad jeden za všetky, za 744 eur zaplateného poistného získal poberateľ invalidného dôchodku v priebehu šiestich rokov 14 192 eur na nemocenských dávkach. Tak dômyselné „čachrovanie“ so zákonom určite nevymyslel poistenec sám a bolo by zaujímavé, keby sa zistila kooperácia lekára a pracovníka Sociálnej poisťovne. Lebo bez lekára by to išlo ťažko, ale o tom tu nechcem písať .
Dôvodom tohto článku je masívny záujem poistencov o informácie o dôsledkoch prijatej zmeny a ja nie som časovo schopná reagovať na otázky, ktoré sa sypú do poradne Hospodárskych novín a na môj mail.

A zúžim tému len na dopady na nemocenské poistenie a najmä na materské.
Čo sa teda prijalo v novele zákona vo vzťahu k dobrovoľnému nemocenskému poisteniu?

1. K 1.2.2012 sa ruší schéma samostatného dobrovoľného nemocenského poistenia. Ale dobrovoľné nemocenské postenie sa neruší.

Zavádza sa nová schéma dobrovoľného poistenia, povinne zahrňujúca okrem nemocenského poistenia aj dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Záujemca o dobrovoľné nemocenské poistenie bude povinný zúčastňovať sa aj ostaných dvoch poistení, sadzba poistného na takto definovanú schému je 35,15% z vymeriavacieho základu. Nové poistenie je prístupné všetkým fyzickým osobám nad 16 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v SR, alebo povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt v SR okrem osoby , ktorá
a) má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, alebo
b) je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo
c) je poistená v inom členskom štáte EÚ( Vyplýva z Nariadenia EP 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia)

2. predlžuje sa terajší právny stav platný pre dobrovoľne nemocensky poistené osoby, ktorých poistenie vzniklo pred 1.2.2012 a trvá aj po účinnosti zákona

Prechodné ustanovenie novely zákona určuje, že

a) k 1.2.2012 zaniká dobrovoľné poistenie a teda zaniká aj dobrovoľné nemocenské poistenie
b) ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba nezískala 270 dní z posledného dobrovoľného nemocenského poistenia ku dňu  31.1. 2012 a toto poistenie trvá aj po 1.2.2012, potom poistenec zostáva v režime dobrovoľného nemocenského poistenia podľa v súčasnosti platných právnych predpisov až do získania 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia, t.j. naďalej platí poistné so sadzbou poistného 4,4%.

3. rieši sa nepretržitosť dobrovoľného nemocenského poistenia po vzniku nového poistenia podľa predpisu účinného od 1.2.2012

Pre výšku materského z dobrovoľného nemocenského poistenia je rozhodujúce, či toto poistenie trvalo nepretržite 26 týždňov. Ak poistenkyňa získa k termínu pôrodu 270 dní nemocenského poistenia a dobrovoľné poistenie trvalo ku dňu vzniku nároku na materské najmenej 26 týždňov, potom je výška materského odvodzovaná z vymeriavacích základov v rozhodujúcom období. Ale ak táto podmienka nie je splnená, je materské odvodené z minimálneho vymeriavacieho základu. Aby nedošlo k poškodeniu nároku poistencov je považované dobrovoľné nemocenské poistenie, ku ktorému sa poistenec prihlási k 1.2.2012 v rámci novo koncipovaného dobrovoľného poistenia za nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie ak nadväzuje na predchádzajúce dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré bude zrušené ex lege.

4. Podmienky vzniku nároku na nemocenské dávky sa nemenia, vrátane definícií rozhodujúcich období.

A práve v tomto vzniká jedno z nepochopení navodeného právneho stavu najmä pri posudzovaní 270 dní. Je potrebné rozlišovať
a) obdobie nemocenského poistenia za posledné dva roky ktoré predchádzajú pôrodu a na ktoré zákon kladie požiadavku, aby trvalo najmenej 270 dní
b) obdobie, počas ktorého poistenec nezískal 270 dní z posledného dobrovoľného nemocenského poistenia, ktoré vzniklo pred 1.2.2012 a ktoré mu zakladá právo zotrvať v platnom právnom stave až do získania 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia( DNP)


Príklad 1:
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba získala ku dňu 1.2.2012 170 dní dobrovoľného nemocenského poistenia. Prechodné ustanovenie novely zákona jej umožnia počas ďalších 100 dní zostať v súčasnom režime dobrovoľného nemocenského poistenia a potom toto poistenie zanikne. Ak sa táto osoba po uplynutí 100 dní dobrovoľne poistí v novej schéme dobrovoľného poistenia, pre účely nemocenských dávok to už nebude nepretržité nemocenské poistenie.

Príklad 2:
Poistencovi z príkladu 1 zanikne 12.mája DNP a nasledujúci deň sa stane práceneschopný. Pretože dočasná pracovná neschopnosť nastala v ochrannej 7 dňovej lehote poistencovi vznikne nárok na nemocenské. Ale po 19.máji už nárok na nemocenské nevznikne.

5. Dopady novely na vybrané skupiny poistencov

I. dobrovoľne nemocensky poistená tehotná žena na rodičovskej dovolenke, ktorej pracovný pomer trvá

Dobrovoľne nemocensky poistenej žene na rodičovskej dovolenke, ktorá je tehotná, zanikne dobrovoľné poistenie k 1.2.2012 a podľa §32 ods.2 zákona bude v 8 mesačnej ochrannej lehote v rámci ktorej porodí.
Môžu nastať dva prípady

1) rodičovská dovolenka trvá až do 6.týždňa pred pôrodom.

V tomto prípade nárok na materské vznikne, rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu sa bude zisťovať ku dňu zániku DNP t.j. k 1.2.2012

 ak ku dňu zániku získala poistenkyňa 26 týždňov nepretržitého DNP, materské sa bude určovať z vymeriavacieho základu z rozhodujúceho obdobia. Napríklad, tehotná žena na rodičovskej dovolenke je dobrovoľne nemocensky poistená od 1. júna 2011. K 31. januáru 2012 získala 245 dní DNP a preto sa jej denný vymeriavací základ bude zisťovať z obdobia jún až december 2011. V tomto prípade poistenkyňa novelou nestráca na pôvodných nárokoch.


Ak poistenkyňa nezískala k 1.2.2012 26 týždňov nepretržitého nemocenského poistenia, materské sa určí z minimálneho vymeriavacieho základu.
Napríklad tehotná žena na rodičovskej dovolenke s predpokladaným termínom pôrodu 30.9.2012 je dobrovoľne nemocensky poistená od 1.10.2011. K 1.2.2012 získa len 123 dní DNP a denný vymeriavací základ sa určí z minimálneho vymeriavacieho základu. V tomto konkrétnom prípade je výhodnejšie odhlásiť sa z prebiehajúceho DNP a prihlásiť sa do 31.1.2012 k novému DNP počas ktorého poistenkyňa môže získať ( cez ochrannú lehotu) 26 týždňov nepretržitého DNP.
Iný príklad, tehotná poistenkyňa s termínom pôrodu 31.mája 2012 je účastná DNP od 16.8.2011, do 31.1.2012 získa 169 dní DNP a v rámci ochrannej lehoty jej vznikne nárok na materské len z minimálneho vymeriavacieho základu. Ale ani keď využije zrušenie existujúceho DNP a vstup do nového DNP nič nezíska, pretože do vzniku nároku na materské ( cca 19.apríla) ostáva necelých 80 dní a  teda do vzniku nároku na materské nemôže získať 26 týždňov nepretržitého DNP. V tomto prípade je výhodnejšie prihlásiť sa do novej schémy DP z minimálneho vymeriavacieho základu. Dobrovoľné nemocenské poistenie bude nepretržité a denný vymeriavací základ sa bude zisťovať z obdobia 16.8. až 31.12 roku 2011

2. rodičovská dovolenka skončí pred pôrodom.
Počas rodičovskej dovolenky má poistenkyňa prerušenú účasť na povinnom nemocenskom poistení. Podľa §26 ods.5 zákona o sociálnom poistení má zánik prerušenia nemocenského poistenia ( nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke) rovnaké účinky ako vznik nemocenského postenia, teda vzniká nové povinné nemocenské poistenie. Problém je v tom, že podľa §32 ods.4 zákona ochranná lehota zaniká aj vtedy, ak vzniklo nemocenské poistenie a je jedno, či povinné, alebo dobrovoľné.
Ak poistenkyňa nastúpi do zamestnania nárok na materské z DNP nevznikne. Nemôže ani čerpať pracovné voľno bez náhrady mzdy, lebo by s vysokou pravdepodobnosťou stratila nárok na materské z povinného nemocenského poistenia. Dôvodom je skutočnosť, že ak poistenkyňa nenastúpi po prerušení nemocenského poistenia do zamestnania, obdobie na rodičovskej dovolenke sa nezahrnie do obdobia 270 dní, potrebných na vznik nároku na materské. V tomto prípade sa netreba spoliehať na ochrannú lehotu, ale existujúce dobrovoľné nemocenské poistenie treba zrušiť najneskôr do 30. januára a k nasledujúcemu dňu je potrebné sa prihlásiť podľa súčasných platných právnych k novému dobrovoľnému nemocenskému poisteniu, v rámci ktorého vznikne nárok na materské. Problém môže byť samozrejme v nepretržitosti dobrovoľného nemocenského poistenia, ale aspoň na minimálne materské nárok vznikne. A samozrejme zostáva možnosť prihlásiť sa do novej schémy dobrovoľného poistenia a tak dosiahnuť materské z vymeriavacích základov z roku 2011. V tomto prípade bude prichádzať k znevýhodneniu oproti súčasnému stavu.


b) Dobrovoľne nemocensky poistená nezamestnaná tehotná žena

Tak ako ostatným dobrovoľne nemocensky poisteným osobám toto poistenie jej zanikne 1.2.2012 a ocitne sa v ochrannej lehote. Pre optimalizáciu jej správania v podmienkach novely zákona je rozhodujúce, či k 1.2.2012 získala 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia
ak získala 26 týždňov poistenia, potom je optimálne využiť inštitút ochrannej lehoty a výška materského sa jej bude určovať z vymeriavacích základov v roku 2011.
ak nezískala 26 týždňov, potom v prípade, že jej do vzniku nároku na materské ( 6 týždňov pred pôrodom) chýba viac ako 26 týždňov odporúčam zrušiť súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a urýchlene sa v decembri prihlásiť k novému dobrovoľnému nemocenskému poisteniu, v rámci ktorého vznikne nárok na materské. Ak ale je termín pôrodu od 1.2.2012 menej ako 26 týždňov potom je vhodné prihlásiť sa k novej schéme dobrovoľného poistenia z minimálneho vymeriavacieho základu. Dobrovoľné nemocenské poistenie bude považované za nepretržité a denný vymeriavací základ bude zisťovaný z roku 2011. Aj v tomto prípade je nový právny stav nevýhodnejší ako predchádzajúci právny stav.

c) Dobrovoľne a povinne nemocensky poistená tehotná žena

Pretože nároky na nemocenské dávky sa posudzujú osobitne z každého nemocenského poistenia a povinné poistenie nie je dotknuté novelou zákona o sociálnom poistení a je pre výšku materského zaujímavé len v prípade, ak by zaniklo a počas tehotenstva by vzniklo ďalšie povinné nemocenské poistenie.
Dobrovoľné nemocenské poistenie zanikne 1.2.2011 a podľa § 32 zákona o sociálnom poistení vznikne ochranná 8 mesačná lehota
Pre dobrovoľné nemocenské poistenie je dôležité, či ku dňu 1.2.2012 získala poistenkyňa 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia a platí to, čo je uvedené pri nezamestnanej žene.

c) Dobrovoľne nemocensky poistená žena, ktorá plánuje otehotnieť v roku 2012

Tam je jediná rada. Zrušiť terajšie dobrovoľné nemocenské poistenie a prihlásiť sa k nasledujúcemu dňu k novému dobrovoľnému nemocenskému poisteniu a využiť prechodné ustanovenie, podľa ktorého je možné zotrvať v tomto poistení 270 dní. Toto sa musí udiať najneskôr do 31.1.2012. Ak počas týchto dní poistenkyňa otehotnie, uplynutím 270 dní DNP zanikne, ale aj v tomto prípade vznikne ochranná 8 mesačná lehota v rámci ktorej poistenkyni vznikne nárok na materské. A je jedno, či k pôrodu príde v roku 2012, alebo až v roku 2013, čo napokon platí aj pre všetky prípady vyššie uvedené. Len v tomto prípade nebude problém z nepretržitosťou DNP a v každom prípade sa denný vymeriavací základ bude zisťovať z roku 2012.

d) dobrovoľne nemocensky postená osoba u ktorej sa predpokladá práceneschopnosť

Rovnaká rada ako v predchádzajúcom prípade.

V podstate všetky dobrovoľne nemocensky poistené osoby môžu zrušiť svoje súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a predĺžiť účinky dnes platného právneho stavu o 270 dní, ale treba dať pozor, lebo nie vo všetkých prípadoch je to najlepšie riešenie..

Schválená zmena dobrovoľného nemocenského poistenia je posilnenie zásluhovosti v sociálnom poistení. Ale pretože ide o sociálne poistenie kde takmer v kontradikcii stoja slová „ sociálne“ a teda solidárne a „poistenie“, ktorému je cudzia sociálna solidarita, musíme zvažovať kam solidarita v poistení patrí a kam nie.
V platnom právnom stave máme v nemocenskom poistení prítomné vlastne dve solidarity.
poistnú solidaritu, v rámci ktorej je poistné platené poistným kmeňom z dlhodobého poistenia používané na krytie nárokov z poistných udalostí, ktoré sa v poistnom kmeni vyskytujú so známou pravdepodobnosťou
sociálnu solidaritu prostredníctvom dobrovoľného nemocenského poistenia, ktorou sa krátkodobým nemocenským poistením zvyšujú nemocenské dávky stredné a nízkopríjmové skupiny poistencov.

Schváleným návrhom sa sociálna solidarita výrazne potláča s odôvodnením, že sa zneužíva. My ale máme problém s pôrodnosťou a žiaľ, vysokopríjmové skupiny žien sa do materstva nehrnú. Podpora strednej a nižšej príjmovej skupiny žien, v ktorej je vyššia afinita k materstvu, má svoje rácio a otázka, či sa tak má diať cez sociálne poistenie nie je v podmienkach Slovenskej republiky celkom namieste.

Veď cez štátne sociálne dávky sa podporuje natalita v prostredí, kde je aj tak vysoká a následne vznikajú nápady ako ju potláčať zásluhovými štátnymi sociálnymi dávkami a krivením konštrukcie sociálneho systému v ktorom sa miešajú funkcie sociálnej pomoci, sociálnej podpory a sociálneho poistenia !
Pre mňa je krédom, že solidárny má byť človek vtedy, keď má príjem ( zdroje na solidaritu) a nie v období keď príjem nemá (v dôchodku). Kto bude odmietať solidaritu s tehotnými ženami počas obdobia, keď má príjem zo zárobkovej činnosti? Prečo neskúsime hľadať cesty na potieranie zneužívania nemocenského cez dobrovoľné nemocenské poistenie, prečo sa lepšie nepozrieme na lekársku posudkovú činnosť a jej kontrolu vydávania potvrdení o práceneschopnosti?
Schválený návrh je jednoduché riešenie na získanie zdrojov financovania zvýšeného materského, ale jednoduché riešenia majú popri svojom čare zrozumiteľnosti aj nevýhodu- nebývajú vždy najlepšie.
Verím, že po voľbách sa k tejto téme ešte kompetentní vrátia a začnú odbornú verejnú diskusiu na tému miesta solidarity v sociálnom poistení.
A na záver porovnanie platieb pre účely dobrovoľného nemocenského poistenia v platnom a schválenom legislatívnom stave. 

Tento článok sa vám páči.

Pridať komentár

Feedback