Máme na Slovensku čilský model reformy dôchodkového systému?

Dodatok k článku: Objav roka: Dôchodkové spoločnosti robia sporiteľov neslobodnými

Diskusia o kladoch a záporoch dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia sa neustále potýka s tvrdením, že Slovensko má zavedený čílsky model reformy dôchodkového systému. Nie je to tak. O konceptoch reforiem dôchodkových systémov sa toho popísalo neúrekom. Mám za to, že nastal čas zopakovať túto tému a preto som urobila jednoduchú klasifikáciu známych konceptov dôchodkových reforiem a predkladám ju čitateľom môjho blogu v nádeji, že tí, ktorí o predmetnej veci vedia dosť a dlho mi to nebudú mať za zlé. Mojim cieľom je poukázať, že prítomnosť fondového komponentu v dôchodkovom systéme, neznamená čílsky model reformy, čo si myslí dosť početná skupina ľudí.

1. Klasifikácia dôchodkových systémov
Z hľadiska financovania dôchodkov rozoznávame:

  • priebežne financované dôchodkové systémy (PAYGO – pay as you go)
  • fondovo financované systémy( FF systémy)

Priebežne financovaný systém dôchodkového zabezpečenia je založený na priebežnom  financovaní dôchodkov. Najčastejšou formou priebežne financovaného systému sú PAYGO poistné systémy, v ktorých sú priznané nároky poistencov vykrývané vybratým poistným. Pri vybilancovanom PAYGO systéme je miera výnosovosti (pomer úhrn platieb poistenca v produktívnom veku / úhrn dávok v poproduktívnom veku) závislá od objemu vybraného poistného a to je závislé od rastu miezd a počtu platcov. (demografická závislosť výnosnosti PAYGO systémov).

Vo fondovo orientovaných dôchodkových systémoch sú dôchodkové dávky financované z akumulovaných aktív a výkon FF systémov  je závislý od veľkosti odloženej spotreby ( úspor) a jej zhodnotenia na finančných trhoch.

Riziká z absolútnej dominancie  každého zo systémov sú zrejmé a preto sa v mnohých krajinách stretávame s kombináciou uvedených dvoch metód financovania. Veľkosť oboch komponentov dôchodkového systému vyplýva predovšetkým zo subjektívneho hodnotenia rizík, v ktorom sa  podľa decíznej sféry  dôchodkový systém  krajiny nachádza. V zásade existujú tieto typy dôchodkových schém.

  • PAYGO systém bez fondových schém
  • PAYGO systém  s fondovými schémami (metódy diverzifikácie rizík)
  • fondový systém bez PAYGO systému 

Z hľadiska príspevkov a dávok sa dôchodkové systémy delia na:

  • príspevkovo definované systémy (DC systémy, defined contribution)
  • dávkovo definované systémy (DB systémy  - defined benefit)

V príspevkovo definovanom dôchodkovom systéme úhrn zaplatených príspevkov vrátane prípadného výnosu hospodárenia s príspevkami určuje výšku dávok. Zvyčajne je DC systém viazaný na systém osobných účtov, pri fondovej schéme sa očakáva kapitalizácia úspor, v priebežnej schéme ide o systém virtuálnych účtov (NDC systémy, notional defined contribution). Medzi vkladom do systému a výškou dôchodku je priama úmera. Takýto systém je spravodlivý (zásluhový), ale nie je solidárny, t.j. neposkytuje ochranu pred chudobou v starobe.

V dávkovo definovaných systémoch sa na základe požadovanej dávky určenej podľa vopred stanovených pravidiel určí výška príspevku. Požadovaná dávka nemusí byť vyjadrená explicitnou výškou dávky, ale môže byť vyjadrená plošne, napr. mierou náhrady príjmu z posledného roka pred dovŕšením dôchodkového veku.

2. Klasifikácia metód reforiem
Rôzne krajiny sveta už vyskúšali rôzne metódy zmien svojich dôchodkových systémov v čase keď identifikovali blížiacu sa krízu financovania existujúcich, alebo budúcich dôchodkových záväzkov.

A. Parametrická reforma.
Prvý typ reformy  je tzv. parametrická reforma. V povinnom PAYGO systéme sa prestavia parametre systému s cieľom dosiahnuť rovnováhu príjmov a výdavkov. Treba jasne konštatovať, že parametrickými zmenami možno vždy dosiahnuť rovnováhu príjmov a výdavkov. PAYGO systém má tri parametre, ktorými je úplne ovládateľný, a to výška príspevkov (odvodov),dôchodkový vek, výška dávok (miera náhrady).Ak hovorím, že PAYGO systém je možné vždy nastaviť na neutrálnu polohu, nehovorím  o výške dôchodku, lebo tá sa tiež musí prispôsobiť disponobilným zdrojom. Slovenský priebežný systém je zle nastavený, výška dôchodkov nezodpovedá výške zdrojov, vytvára deficity.

B. Reformy s diverzifikovaním rizík
Reformy s diverzifikovaním rizík majú za cieľ rozložiť riziko medzi demografiu a finančné trhy. ,, Diverzitou k bezpečnosti“ tak sa nazýval kľúčový dokument k reforme poľského dôchodkového systému,  ktorý výstižne charakterizuje cieľ metódy diverzifikácie rizík. Treba dôrazne opakovať, že požiadavkou tohoto typu reformy je bezpečnosť  dôchodkových príjmov a nie garancie vyššieho dôchodku, čo sa nekompetentne snažia tvrdiť niektorí aktéri decíznej sféry. Garancie na vyššie dôchodky bez zmeny výšky zaplateného poistného, ktoré ich podmieňujú, nenašiel nik.

V miere, v akej krajiny pociťujú tlak na priebežné systémy volia rôzne pomery medzi váhou priebežného a fondového systému. Najčastejšie typy metód reforiem s diverzifikovaním rizík sú:

a) tzv. nová dôchodková ortodoxia ( plne diverzifikovaný systém alebo systém symetrickej diverzifikácie), založená na  troch pilieroch dôchodkového zabezpečenia v starobe a to na:

  • reformovanom povinnom PAYG systéme, ktorého cieľový stav je dlhodobá vybilancovanosť systému ( 1.pilier)
  • vytvorení povinného fondového, príspevkovo orientovaného systému (2. pilier)
  • nepovinnej, daňovo zvýhodnenej dobrovoľnej schéme doplnkového poistenia (3. pilier)

Prvý a druhý pilier sú rovnako silné z hľadiska odvedených príspevkov, maximálnu výšku daňových úľav  tretieho piliera vymedzuje zákon. Takto má vyzerať plne diverzifikovaný systém, pričom PAYGO systém môže byť dávkovo, alebo príspevkovo orientovaný, solidárny alebo bez solidarity alebo fondovo orientovaný. Tento systém je z hľadiska bezpečnosti určite najlepší, ale náklady na reformu, vyvolané zavedením druhého piliera sú obrovské. Slovensko, hoci sa to dlhšiu dobu tvrdilo, tento typ reformy nemá.

b) komplementárna metóda dôchodkovej reformy – asymetrický model s prevahou PAYGO systému
Ide o asymetrickú diverzifikáciu rizík, v ktorej váha financovania starobných dôchodkov zostáva na priebežnom systéme a fondový systém tvorí len reziduálny zdroj financovania dôchodkov. Príkladom zatiaľ úspešnej aplikácie komplementárnej metódy je Švédsko. Tam funguje vysoko zásluhový priebežný systém (NDC koncept) a vedľa neho existuje povinné, komicky nazvané,  prémiové sporenie, do ktorého pracovne aktívna švédska populácia odvádza 2,5% zo mzdy.

c) asymetrický model s prevahou fondového systému
Nemám vedomosť o tom, že by bol v Európe zavedený, ale v Latinskej Amerike, kde bola v minulosti zrealizovaná úplná reforma dôchodkového systému, postupne zavádzajú PAYGO systémy ako reziduálne systémy k fondovému systému financovania dôchodkov s jedinou funkciou- ochrana proti chudobe v starobe. Milovníci PAYGO systémov poukazujú na tento fakt ako na zlyhanie kapitalizačného spôsobu zhodnocovania dôchodkových príspevkov, ale nie je to tak. Problém tkvie vo vysokom stupni dobrovoľnosti účasti na dôchodkovom zabezpečení (pri neexistujúcej ochrane proti chudobe v starobe). V Chile bola napr. dobrovoľná účasť na dôchodkovom sporení pre roľníkov.

d) asymetrický model s  prevahou PAYGO systému a so signifikantným podielom fondového systému
Prevažná časť štátov EU, v ktoré vykonali reformu svojich dôchodkových systémov zaviedli tento typ reformy a to vrátane Slovenska. Slovensko má tento typ reformy. Skutočný pomer odvodov  medzi PAYGO a FF systémom  je cca 60:40.

C. Model úplnej reformy (čílsky model)
Tento model vychádza z výlučnej existencie fondového financovania dôchodkov. Spolieha sa na lepšie zhodnocovanie dôchodkových úspor na finančnom trhu a považuje demografické riziko priebežných systémov za rádove vyššie ako riziko z kapitalizácie  odvodov. Má svoje výhody a jednou z nich je určite individuálna zodpovednosť za životnú úroveň v starobe a nezávislosť dôchodkovej problematiky od politickej moci. Podnecuje tvorbu úspor, napríklad v Chile, kde bol systém zavedený, vzrástla miera úspor medzi rokmi1983 až 1993 z 0,1% HDP na 5% HDP.

Ak teda niekto tvrdí, že Slovensko má čílsky model reformy dôchodkového systému veľmi sa pletie, lebo tým zároveň tvrdí, že na Slovensku neexistuje priebežne financovaný dôchodkový systém. Komické je , že to tvrdí riaditeľ inštitúcie, ktorá ho administruje.

Pridať komentár

Feedback