Dávky v nezamestnanosti po skončení rodičovskej dovolenky sa menia

Mamičky pozor

Od začiatku tohto roka je v účinnosti novela zákona 461/2013 o sociálnom poistení, ktorou sa o. i. upravuje aj výpočet dávky v nezamestnanosti osobám, ktoré počas materskej a rodičovskej dovolenky vykonávali zárobkovú činnosť.

Ide o zmysluplnú novelu, ktorej účelom je zamedziť aby vykonávanie zárobkovej činnosti počas tohto obdobia neznižovalo dávky v nezamestnanosti.

Zamestnávatelia nie sú nadšení, ak majú na pracoviskách ženy s malými deťmi. Veľmi radi končia pracovný pomer so ženami po rodičovskej dovolenke, čo je zlé a má neblahý vplyv na pôrodnosť.

V takejto situácii odstupné a dávky v nezamestnanosti sú síce slabou, ale predsa len nejakou náplasťou na rodinné rozpočty a preto je potrebné vedieť ako poistenie v nezamestnanosti funguje. Z tohto dôvodu dávam do pozornosti aj ostatné zmeny v poistení v nezamestnanosti

Pokiaľ práce vykonávané mimo pracovného pomeru nezakladali povinné sociálne a zdravotné poistenie najčastejšou formou vykonávania zárobkovej činnosti počas rodičovskej dovolenky boli dohody o pracovnej činnosti, alebo dohody o vykonaní práce. Príjem z dohôd neovplyvňoval výšku dávky v nezamestnanosti, ale odkedy niektoré dohody zakladajú povinné poistenie v nezamestnanosti mohla reálne vzniknúť situácia, že nízke príjmy z odmien alebo miezd dávku v nezamestnanosti znižovali. Preto prvé na čo sa treba pozrieť je, či zárobková činnosť, ktorú osoba na rodičovskej dovolenke vykonáva, zakladá alebo nezakladá povinné poistenie v nezamestnanosti. Ak ide o pracovnoprávny vzťah alebo dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom, vtedy povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká.

Dávka v nezamestnanosti sa určuje z vymeriavacích základov ( miezd) z obdobia dvoch rokov ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Len v prípade, ak bolo poistenie v nezamestnanosti prerušené z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a v rozhodujúcom období niet vymeriavacieho základu, potom sa dávka v nezamestnanosti určí z obdobia dvoch rokov, ktoré predchádzajú prvému dňu rodičovskej dovolenky. Ak ale je v rozhodujúcom období vymeriavací základ čo i len z jedného dňa, počíta sa dávka z tohto jedného dňa.Pritom nutnou podmienkou vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti je získať 730 dní poistenia v nezamestnanosti za obdobie troch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Do tohtopočtu dní poistenia sa zhrňuje aj obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti počas rodičovskej dovolenky.

Napríklad bez terajšej novely ak by žena na rodičovskej dovolenke zarobila napr. 100 eur mesačne, tak jej dávka v nezamestnanosti by bola cca 50 eur na mesiac, hoci pred materskou dovolenkou mala mzdu 1500 eur. To je zažehnané ostatnou novelou podľa ktorej príjem počas rodičovskej dovolenky neznižuje denný vymeriavací základ na dávky v nezamestnanosti, presnejšie na denný vymeriavací základ zo zárobkovej činnosti počas materskej a rodičovskej dovolenky sa neprihliada, ak je nižší ako vymeriavací z obdobia dvoch rokov predchádzajúcich prvému dňu rodičovskej dovolenky.

Počas rodičovskej dovolenky môžu vo vzťahu k zárobkovej činnosti vzniknúť nasledujúce situácie:

a) Rodič, ktorému trvá pracovný pomer počas celej rodičovskej dovolenky nevykonáva zárobkovú činnosť. Pracovný pomer zanikne skončením rodičovskej dovolenky

Pokiaľ je vyplatené odstupné a prípadne je preplatená dovolenka, tak z týchto súm sa neplatí poistné a dávka v nezamestnanosti je určená z denného vymeriavacieho základu zisteného z dvoch rokov, ktoré predchádzajú prvému dňu rodičovskej dovolenky

b) Rodič, ktorému trvá pracovný pomer počas celej rodičovskej dovolenky nevykonáva zárobkovú činnosť. Pracovný pomer zanikne po nástupe do zamestnania.

V tomto prípade tvoria odstupné, preplatená dovolenka a mzda za obdobie po skončení materskej dovolenky vymeriavací základ na sociálne poistenie a dávka v nezamestnanosti sa určí z tohto príjmu. Napríklad žena po rodičovskej dovolenke nastúpi na jeden deň do zamestnania, podpíše dohodu o skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ jej vyplatí dvojmesačné odstupné a preplatí jej dovolenku, na ktorú jej vznikol nárok počas materskej dovolenky. Vymeriavací základ, z ktorého sa odvedie poistné nemôže prekročiť maximálny denný vymeriavací základ a s vysokou pravdepodobnosťou vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti vo výške priemernej mesačnej mzdy z roku, ktorý dva roky predchádza bežnému roku. Z uvedeného je zrejmé, že nikdy netreba súhlasiť so snahou zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer dňom skončenia rodičovskej dovolenky.

c) Rodič, ktorému trvá pracovný pomer počas celej rodičovskej dovolenky vykonáva zárobkovú činnosť. Pracovný pomer zanikne dňom skončenia rodičovskej dovolenky.

Ak mal rodič počas rodičovskej dovolenky príjem nižší ako bol jeho príjem z pracovnej činnosti u zamestnávateľa u ktorého čerpá rodičovskú dovolenku, potom sa dávka v nezamestnanosti určí z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich prvému dňu rodičovskej dovolenky. Ak mal rodič príjem vyšší ako pred rodičovskou dovolenkou, potom sa dávka v nezamestnanosti určí z tohto vyššieho príjmu. Pozrime sa, čo je to „vyšší príjem“ na príklade.


- Pani Anka mala dva roky pred pôrodom mzdu 800 eur, materské bolo určené z denného vymeriavacieho základu 26 eur( materské 14,95 na deň). Počas rodičovskej dovolenky vykonávala práce na dohodu s odmenou 150 eur na mesiac. Pani Anke sa určí dávka v nezamestnanosti z denného vymeriavacieho základu 26 eur, t. j dávky v nezamestnanosti bude 13 eur na deň.


- Pani Betka v poslednom roku rodičovskej dovolenky v roku 2014 uzavrela s nejakým zamestnávateľom pracovnú zmluvu, ale z dôvodu choroby odpracovala len dva týždne za ktoré jej bola vyplatená mzda 1300 eur. Denný vymeriavací základ bude 1300/14=92,86 eur, ale pretože maximálny denný vymeriavací základ v roku 2014 je 52,94, dávky v nezamestnanosti bude určená na výšku 26,47 eur.
Stačí aj jeden deň poistenia v nezamestnanosti a takto sa dá získať vysoká dávka v nezamestnanosti. Fondy Sociálnej poisťovne budú trpieť.

d) Rodičovi zanikol pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky

Tu si treba dať dobrý pozor.
Ak rodič celé obdobie rodičovskej dovolenky nevykonával zárobkovú činnosť a splní podmienku získania 720 dní poistenia v nezamestnanosti za posledné tri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie so započítaním prerušenia poistenia v nezamestnanosti počas rodičovskej dovolenky, potom sa dávky v nezamestnanosti určí z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov pred začatím rodičovskej dovolenky.


Upozorňujem, že rodičovská dovolenka končí dňom skončenia pracovného pomeru, nárok na rodičovský príspevok však trvá.

Ak rodič vykonáva zárobkovú činnosť výlučne počas trvania rodičovskej dovolenky, potom sa postupuje rovnako ako v bode c).

Problém nastane, ak sa počas poberania rodičovského príspevku vykonáva zárobková činnosť s nízkym príjmom aj po zániku pracovného pomeru. Uvediem opäť príklad.

Pani Cecíli zanikol pracovný pomer v septembri roku 2013 a ostala s dvojročným dieťaťom doma ako nezamestnaná osoba, ktorá nebola evidovaná ako uchádzač o zamestnanie. Dieťa dovŕšilo vo februári tri roky a vtedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných. V decembri 2013 vykonávala práce na dohodu o pracovnej činnosti, pričom mesačne zarobila 155 eur( v hrubom). Dávka v nezamestnanosti sa určí z týchto 155 eur, čo znamená denný vymeriavací základ cca 3 eur a dávku v nezamestnanosti 1,50 na deň. Keby v decembri pani Cecíli nezačala pracovať, mala by nárok na dávku v nezamestnanosti z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov pred rodičovskou dovolenkou.

Platí, že zo zárobkovej činnosti po zániku rodičovskej dovolenky zákon neumožňuje „dorovnanie“ dávky na úroveň odvodenú z príjmu pred začiatkom rodičovskej dovolenky.
Nemyslím si, že je to správne nastavenie, lebo opäť platí, že prácou sa znižuje sociálna ochrana. Trochu veľkorysosti pre ženy s deťmi do troch rokov, ktorým zanikol pracovný pomer, by nezaškodilo.

 


 

Pridať komentár

Feedback