Ako sa nemá robiť malá rómska reforma.

K cieľu môžu viesť rôzne cesty, ale ísť opačným smerom asi nie je to pravé „orechové“.

V sobotňajších rozhlasových dialógoch som počula pána poslanca Kaníka zanietene hovoriť o jeho poslaneckej iniciatíve, ktorú sám pracovne označuje ako „Malá rómska reforma“. Neviem síce prečo, lebo to, čo pán poslanec má podľa svojho vyjadrenia v úmysle, sa dá zhrnúť do hesla “podporme iniciatívnych, pracovať sa musí oplatiť“.
Nič proti tomu, aj k tomuto cieľu môžu viesť rôzne cesty, ale ísť opačným smerom asi nie je to pravé „orechové“. A to je situácia, ktorú chce navodiť predložený návrh.

1.Nárok na materské má nemocensky poistená matka, ale aj nemocensky poistený otec dieťaťa. Teda v platnom právnom stave možno po narodení dieťaťa poskytnúť dve materské, ale spravidla ekonomická situácia mladých rodín si vynucuje, aby jeden z rodičov vykonával zárobkovú činnosť a druhý z rodičov je na materskej dovolenke a poberá materské. Z uvedeného vyplýva, že štandardná situácia po narodení dieťaťa v rodinách, kde rodičia vykonávajú zárobkovú činnosť, je taká, že aspoň jednému z rodičov sa neposkytuje materské .
Návrh pána Kaníka je (§4 ods.2 prvá veta) že pokiaľ sa v období troch rokov pred narodením dieťaťa aspoň jednému z rodičov neposkytovalo materské, tak sa kráti rodičovský príspevok o 50%. To sa teda oplatí pracovať, len čo je pravda.

2. Rodina, kde je nezamestnaná matka s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v priebehu 4 rokov. Matka zabezpečuje riadnu starostlivosť o maloleté deti. Otec je za posledné 4 roky zamestnaný a je povinne nemocensky poistený viac ako 270 dní. Matka ale za posledné 4 roky nebola nemocensky poistená ani jeden deň a platí, že aspoň jedna osoba, oprávnená na poberanie rodičovského príspevku, nebola poistená aspoň 270 dní, ani nepoberala materské. Takejto rodine pán poslanec navrhuje krátiť rodičovský príspevok o 50%.

3. Študent sa ožení s dlhodobo nezamestnanou slečnou, ktorá nie je viac ako 4 roky nemocensky poistená. Narodí sa im dieťa, matka nemala v minulosti nárok na materské, ani nebola nemocensky poistená ani sa nepripravovala na povolanie štúdiom. Takejto rodine sa tiež navrhuje skrátiť rodičovský príspevok, lebo aspoň jeden z rodičov( matka) neštudoval ani neskončila štúdium.

Nárok na plný rodičovský príspevok budú mať určite
- rodičia, ktorí sú obaja nemocensky poistení, čo znamená, že vykonávajú zárobkovú činnosť zakladajúcu povinné nemocenské poistenia, alebo boli dobrovoľne nemocensky poistení a obaja poberali materské
- rodičia, ktorí sú študenti alebo sa pripravovali na povolanie štúdiom
- kombinácie predchádzajúcich dvoch prípadov

Čo to má spoločné s Rómami?

Mne je zrejmé čo chcel pán poslanec Kaník dosiahnuť a už som ho na to raz upozornila, len niečo v jeho náture mu bráni pripustiť, že robí chyby a že sa zosmiešňuje. Na dosiahnutie jeho cieľa je potrebné nahradiť slová „aspoň jeden“ slovom byť „žiaden“. Odporúčam precvičiť si De Morganove pravidlá výrokovej logiky. Aj pánovi poslancovi Pollákovi, ktorý sa k tomuto návrhu prihlásil.

A teraz pár slov k obsahu návrhu.

To, že máme vysokú nezamestnanosť netreba nijak zvlášť uvádzať a je vyššia ako oficiálne uverejnená kamuflaž založená na manipulácii tokov prírastkov a úbytkov nezamestnaných v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Prekvapuje ma, že nik z opozície nežiada ministra práce o vysvetlenie metodiky zisťovania miery nezamestnanosti.

A že máme nízku pôrodnosť mimo rómskych komunít tiež netreba zdôrazňovať.
V takejto situácii vytvárať pre mladých ľudí ďalšie motivačné bariéry pre rodičovstvo mi príde dosť čudné. Pretože chceme potlačiť natalitu v rómskych osadách dosiahneme zníženie natality najmä u ostatných. Tadiaľto cesta nevedie.

Takto to vidím ja.

Pridať komentár

Feedback