V strategickom plánovaní sme "svetoví", ale v plnení cieľov... No, škoda i hovoriť.

Na Slovensku máme vypracované celé tisíce stratégií pre všetky oblasti života. Kvalitná realizácia kvalitných stratégií s primeraným zdrojovým zabezpečením by mala automaticky viesť k napĺňaniu stanovených cieľov. V našej ekonomike to však tak nie je. Prečo?

Ako sme na tom so stratégiami?

Pokiaľ ide o počty, tak veľmi dobre. Každý  štvorcový meter Slovenska je viacnásobne pokrytý stratégiami rôzneho druhu. Za určujúce môžeme považovať komplexné stratégie či programy, zamerané ne rozvoj určitého územného celku. Na prvom mieste ja tak stratégia EÚ 2020. Slovenským strategickým dokumentom najvyššej úrovne je Národný strategický referenčný rámec. Hierarchicky sú to ďalej „regionálne operačné plány“. „programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ jednotlivých samosprávnych krajov, potom miest a obcí.

Na lokálnej úrovni sem ešte patria stratégie rôznych združení miestnych aktérov (mikroregióny, partnerstvá sociálnej inklúzie, miestne akčné skupiny, atď.)

Ďalšiu skupinu tvoria odvetvové stratégie jednotlivých ministerstiev. Ich pôsobnosť je celoslovenská a počet minimálne dvakrát taký, ako je ministerstiev, a to v zmysle zverených kompetencií (pre rozvoj pôdohospodárstva, vidieka, školstva, vedy a výskumu, dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, malého a stredného podnikania, atď.) Ďalšie oblasti rozvoja majú na starosti jednotliví splnomocnenci vlády.

Na vládnu objednávku spracoval v dvoch dokumentoch víziu aj stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti kolektív autorov, vedený riaditeľom Ekonomického ústavu SAV. V dvoch etapách prebiehala táto práca spolu tri a pol roka. Podieľalo sa na nej viac ako sto odborníkov, hlavne z akademickej obce.

Toto všetko vo veľkej miere kopírujú „operačné programy“ pre jednotlivé oblasti, určujúce hlavne účel a podmienky  čerpania zdrojov z EÚ

Aby tieto a iné, tu nespomenuté programy a systémy, fungovali, máme na vládnej úrovni vypracovaný aj „Národný program reforiem Slovenskej republiky“ a „Modernizačný program Slovensko 21“.

Tento výpočet , samozrejme, nie je úplný. Aj z neho je však zrejmé, že stratégie máme asi na úplne každú oblasť života. Dokumenty spĺňajú aj všetky formálne podmienky. Po tejto stránke im nechýba nič. Majú analytickú i strategickú časť. Majú popísaný spôsob implementácie. Vypracované akčné plány, spôsob zabezpečenia spolu so zdrojmi. Aby účinky jednotlivých stratégií nepôsobili vzájomne protichodne, ale naopak, aby bol dosahovaný synergický efekt, je vzájomná previazanosť ich pôsobenia pri ich schvaľovaní nutnou podmienkou. Všetkými sa zároveň prelínajú tie isté tzv. horizontálne ciele (priority) Všetko teda do seba navzájom presne zapadá.

Samozrejme, že aj spôsob monitoringu plnenia je zabezpečovaný bezchybne. Tiež je nutnou súčasťou procesov. Prostredníctvom správ ho realizujú všetky úrovne. Od Európskeho parlamentu, cez Európsku komisiu, našu vládu až po posledného prijímateľa pomoci kdesi v Hornej Dolnej.

Máme teda tisíce stratégií a akčných plánov. Tie obsahujú desiatky tisíc opatrení a verím, že aj viac ako stotisíc úloh. Ako paradox sa javí, že drvivá väčšina úloh je vždy splnená. Nie je to však paradox, ale zákonitosť.

Ako plníme ciele? 

                                                                                                                             

Ako to vyzerá s napĺňaním cieľov u nás doma, vyplýva z rôznych medzinárodných porovnaní. Ja sa teraz krátko dotknem len jednej oblasti, a to v troch rovinách. Za najzásadnejšiu úlohu tzv. národného hospodárstva považujem jeho „schopnosť“ poskytnúť možnosť prácou si zabezpečiť zdroje pre dôstojný život (uspokojovanie potrieb)  obyvateľov. Ak zoberieme do úvahy tú základnú, možno povedať aj „kvantitatívnu“ zložku tejto úlohy, ktorou je zamestnanosť vidíme, že situácie je viac ako nelichotivá. Ak k súčasným14,5 %-ám nezamestnaných pripočítame tých viac ako 5 %, ktorí pracujú v zahraničí, zistíme že pre prakticky 20 % obyvateľstva v aktívnom veku nemáme pracovné miesto. Aj čísla spred krízy (9,5 + 6,5)  boli, napriek nadpriemerným rastom ekonomiky, v medzinárodnom porovnaní veľmi ďaleko od slušnej európskej úrovne. Aj v rámci skupiny krajín V4 nám už roky patrí posledná priečka. V druhej rovine, pri vzájomnom porovnávaní situácie medzi regiónmi Slovenska, je obraz ešte pochmúrnejší. V tretej rovine, na lokálnej úrovni, je však už doslova desivý. Na tejto úrovni už môžeme hovoriť o ekonomických „čiernych dierach“ (viac v inom príspevku. 

 

Prečo „to nejde“?

 

Ako jeden z príkladov nám môže poslúžiť aj Lisabonská stratégia. Jej cieľom bolo, aby sa EÚ do roku 2010 stala zoskupením s najväčšou konkurenčnou schopnosťou na svete. Ako to dopadlo, vieme. Bolo to absolútne fiasko. Zázraku, že jej nástupkyňa s názvom 2020, dopadne inak, zatiaľ tiež nič a ani v najmenšom nenaznačuje.

Na podobných, dobre mienených, ale zväčša iba  formálnych a formálne napĺňaných, princípoch a ukazovateľoch stoja aj naše stratégie. Darmo im na Slovensku venujú svoj pracovný čas tisícky ľudí v ročnom objeme miliónov hodín, ktorí majú tieto úlohy vo svojej kompetencii.

Na základe osobných poznatkov som presvedčený, že problémy sú v oboch základných fázach. V procese zostavovania stratégií aj ich implementácie. Ide o zásadné, systémové, chyby. Tých sa však dopúšťame aj v iných oblastiach hospodárskej politiky. Nestačí totiž iba robiť veci „dobre“, zároveň musí ísť o veci „dobré“.

 

Na konkrétne potrebné princípy a techniky riešenia môžeme mať, samozrejme, všetci rôzne názory. Isté však je, že tie súčasné, ktoré nevedú k cieľom, nemôžeme ďalej aplikovať. Ak by tak konali manažéri napríklad Volkswagenu, koncern by jednoducho neprežil ani len v strednodobom horizonte.

 

 

Komentáre

Obrázok používateľa Sophia Múdra

No, to je ten RVHP socializmus v modrom EU prevedení, ale s rovnakými výsledkami.

Strašné pyramidálne riadenie UFO-Mafie, recepty z hora, ktorých tvorcovia sú prípiš vysoko, aby dovideli dole.

Všetko presne podľa daných návodov, nevybočiť ani milimeter,žiadna vlastná autonómna iniciatíva JEDINCA,

kolektívne myslenie, ktoré sa už neosvedčilo v socializme,
ale
napriek tomu sa ho Neandertálci nevedia zbaviť.

Prečo ? No predsa, aby mali všetko pod kontrolou,

a podľa jednotného receptu sa kontroluje ľahšie,
kto si bude lámať hlavu nad
efektívnejšími a eficientnejšími receptami Homo Sapiensov,
ktorým Nenadertálci nerozumejú ?

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Vďaka za komentár, Sophia.
Myslím si, že z tých dvoch motivácií, ktoré ste zviedli, v rozhodujúcej miere prevažuje neznelosť. Stačí sa len pozrieť na to, ako sa "buduje" úradnícka garda v Bruseli. Odchádzajú tam veľmi mladí ľudia, ktorí sa už v živote nedozvedia, čo je to reálny život, reálna ekonomika, aké procesy myslenia tam "dole" prebiehajú. Aby čo najrýchlejšie zapadli a boli akceptovaní, preberú postupy starších kolegov a už sa vezú.
V žiadnom prípade sa tým nechcem dotknúť mladých ľudí, ktorí sú nepochybne rozhľadenejší, ako sme boli my v ich veku. Avšak určité úrovne plánovania a rozhodovania vyžadujú znalosť procesov v konkrétnych podmienkach danej krajiny či inej menšej komunity. Modely, ktoré na školách vyučujú, nepostihujú (ani nemôžu) všetky procesy a pôsobiace činitele. Výkony našich bankových analytikov, ktoré prezentujú na verejnosti, analytické materiály z Inštitútu finančnej politiky MFSR i NBS sú tiež odrazom tohto javu. Pritom ide o veľmi schopných mladých ľudí. Chýba však skúsenosť. A tu sme už zabŕdli do personálnej politiky viacerých inštitúcií.

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Vďaka za odpoveď,vážený pán Vozárik,
rada by som ešte doplnila moju predchádzajúcu reakciu.

Problém, ktorý opisujete, je veľmi komplikovaný, tiahne sa ako červená niť hospodársko-kultúrnym,
ako aj spoločenským životom,
tak jednotlivca,
ako aj celej spoločnosti už najmenej 60 rokov.

Jeho výsledkom je NEEFICIENTNÉ a NEEFEKTÍVNE vynakladanie spoločných materiálnych zdrojov,
ako aj práce tak jedinca, ako aj celej spoločnosti,
ktoré
poznáme z čias SOCIALIZMU.

Verím, že je to dobre mienená iniciatíva EU /RVHP, majúca za ciel
nivelizáciu hospodárskej úrovne jej členských štátov,
ako aj
životnej úrovne jej občanov, hlavne tých menej schopných,
ale inak "správnych" až "najsprávnejších"!!!

Potiaľ sa to darí, tisícky "správnych" občanov majú zamestnanie,
ako úradnícke mole, prevádzajúce zbytočný, ale dobre platený, DUCHOVNÝ ONANIZMUS,
alebo
ako tzv."podnikatelia" z EU fondov a podľa jej presných, skostnatelých návodov, produkujúcich rovnako onanizmus a
zbytočnosti, hlavne bez rizika !!!

Všetko na úkor nepomerne väčšieho množstva fyzicky / duševne pracujúcich až ťažko- pracujúcich občanov EU
ktorí hodnoty tvoria,
teda tých "obyčajných smrteľníkov"!
Lenže,
tvorili by ich ešte efektívnejšie a eficientnejšie,
keby....
keby mali možnosť SLOBODY- VLASTNEJ INICIATÍVY- bez škrtiaceho, hrdúsiaceho hmatu,
v ktorom je táto iniciatíva rôznymi normatívami držaná.

Je aj jasné, že pre niektorých ľudí, alebo etniká, je takáto z EU plánovaná iniciatíva potrebná a prospešná,
napr.
pre občanov rómskeho etnika a pod.
ibaže....

spoločnosť sa nemôže pohybovať na úrovni myslenia tých najjednoduchšie mysliacich,

ktorí potrebujú NÁVODY na civilizovaný ŽIVOT !

Musí a mala by dať priestor aj pre tých KREATÍVNYCH,
mysliacich flexibilne, AUTONÓMNE,

ktorých úžasný intelektuálno-inteligenčný potenciál -

neustále sa rozvíjajúci mozgový potenciálHomo Sapiensa-
zostáva na škodu všetkých NEVYUŽITÝ!

Tento HUMAN-KAPITÁL, ktorý je dôležitejší, ako
finančný kapitál, je umelo držaný v ohrade normatív,
produkovaných
gypsovými hlavami Neandertálcov!

Čo už narobíte, keď majú tú moc, ktorú im ušľachtilejší hominidný druh- Homo Sapiens dal?

Dal, svojou zbabelosťou a večným ustupovaním podľa
motta:
"MÚDREJŠI USTÚPI!"

Tak nech sa potom nečuduje, keď sa musí podriaďovať hlúpejšim,
ale o to zákernejším, perfídnejším, mazanejším
ZLODEJOM a PODVODNÍKOM,

tak nám treba !!!

Obrázok používateľa Laco Vozárik

No dobre, Sophia, ale čo s tým? Možno to nechať len tak a nechať sa tým pohltiť? Starať sa len a len o seba? Naozaj s tým stavom nemôžeme nič urobiť?

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Bohužiaľ, milý pán Vozárik, z môjho "point of view" nevidím východisko,
nad BLBOSŤOU Neandertálcov je príliš silná, ochranná "invivsible hand" UFO-Mafie.

Ale skúste porozmýšľať,možno Vy na niečo prídete, ako im prejsť cez rozum, aby to nezbadali :-)) !?

Na "Egyptskú" revolúciu je nás málo, a po dobrom ?
No vieme ako skončila "Pražská jar",
alebo
ešte pred tým "Budapešť 1956"!!!

Myslím, že tento SOCIALIZMUS v MODROM musí jednoducho
doslúžiť, tak, ako doslúžil v červenom,
príde nová generácia mladých ľudí, ktorých, aj vďaka
INTERNETU
a informácií z neho, nebude možné tak ľahko opiť rožkom,
ako našich predkov a zadkov :-))

Alebo možno príde aj nová generácia Neandertálcov,
ktorá pochopí,
že oni sa majú (oproti "blbým"Homo Sapiensom),
RELATÍVNE síce dobre,
ale,
že ABSOLÚTNE je to inak, že si vlastne stoja v ceste sami sebe,
že dnes sme už mohli napr.
a) robiť medziplanetárne lety masovo,
ako autobusové zájazdy,
b) že ČLOVEK, ako taký, nemusel už fyzicky pracovať vôbec,
a ak, tak len sporadicky, "ad hoc" pár hodín

c) že by človek prevádzal hlavne duševnú činnosť, vysoko
eficientne a efektívne,
pretože, nie ako prácu, ale ako hoby
d) že by človek bol oveľa múdrejší ako je,
a síce masovo, a pod.

Alebo, že práve v tom je ten pes zakopaný ? Že by práve to UFO-Mafia nechcela, má strach, že by potom stratila nad človekom MOC ????

Neviem, čas ukáže, aj keď to už mnohí z nás nezažijú,
určite nejaká zmena raz príde,
pretože
pre Homo Sapiensa, ktorého myslenie sa neustále vyvíja
platí:
"JEDINÁ KONŠTANTA je, že NIČ nie je KONŠTANTNÉ".

Samozrejme, že na O..... to neplatí, pretože všimnite si,
žijú a myslia stále rovnako,
ich rozum má akýsi strop, ďalej to nejde.

No a u Neandertálcov -POLO-opíc, je to podobné, stále
robia
TIE ISTÉ CHYBY, len im menia farebné a Homo Sapiensom vymyslené technické prevedenie.

Akoby ich myslenie malo tiež akýsi strop,
čo už narobíme,
príroda, alebo akási "vis major" je na vine !

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Ale, prečo aj najlepšie vymyslené projekty nič, alebo len málo pre spoločnosť prinesú,
dá sa vyjadriť aj stručne:

Homo Sapiens nerobí rád na príkaz,to ho frustruje, maximum prevedie
z vlastnej iniciatívy, s motiváciou, akou je ZISK, poctivo zarobený, nie ukradnutý !!!

No a Neandertálec, ten to robí tak ako je to vidieť !!!

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Jeden úspešný príbeh v skoronašom prostredí menom Baťa tu predsa len bol. Zosúladením individuálnych a spoločenských záujmov dokázal niečo, čo možno nazvať unikátom. Určite si to myslím.

Feedback