Počuli ste už, že u nás na 1 dôchodcu pracuje 5 ľudí? Keď nevidíme rozdiel medzi Marseillaisou a majonézou II.

Je nesporné, že máme demografickú krízu. Vážnosť situácie však nemožno verejnosti prezentovať správami, ktoré sú evidentne v rozpore so skutočnosťou.

V súvislosti so Správou o dlhodobej udržateľnosti verejných financií z dielne Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa začiatkom týždňa v médiách šírila správa: „Na Slovensku pracuje na jedného dôchodcu päť ekonomicky aktívnych ľudí, v roku 2060 to už budú necelí dvaja“.  Čísla za rok 2014 (ŠÚSR) hovoria, že starobný a predčasný starobný dôchodok poberalo 1 118 a 21 tisíc ľudí. V slovenskej ekonomike v tom období pracovalo 2 205 tisíc (ŠÚSR /metodika NÚ)  ľudí. Z uvedených údajov je tak zrejmé, že pomer počtov pracujúcich a dôchodcov je cca 2, nie 5 ku 1. Ak  by sme pripočítali aj 233 tisíc (SÚSR) invalidných dôchodcov, dostali by sme ešte nižšiu hodnotu. Osobne si myslím, že to je poriadny rozdiel.
Potreba tvorby projekcií očakávaného vývoja v rôznych oblastiach spoločnosti je nespochybniteľná. Dobré odhady patria k základným predpokladom pre dobré politiky a účinné opatrenia. Predmetný pomer 5 ku 1 vyjadruje dnešný pomer  počtu ľudí na Slovensku v dvoch  vekových skupinách.  Od 15 do 64 ku 65 a viac ročným. Ako však z vyššie uvedeného vidno, ani trocha nezodpovedá pomeru počtu pracujúcich a dôchodcov, ako to uvádzala správa v médiách.
Odhad vývoja pomeru počtov ľudí v produktívnom a poproduktívnom veku do určitej miery napovedá aj o budúcom možnom pomere počtu pracujúcich a dôchodcov. Nie však s použitím vyššie uvedených vekových skupín, ktorých vymedzenie nezodpovedá realite. V 21. storočí uvažovať o mládeži v stredoškolskom veku (15 až 19 rokov) ako relevantnom zdroji pracujúcich nie je v normálnych (mierových) podmienkach veľmi prezieravé. V roku 2015 sme ich v kategórii ekonomicky aktívnych mali 18,4 tisíca. Opačný koniec intervalu tiež nezodpovedá našej realite, keďže u nás bol doteraz vek odchodu do dôchodku 62 rokov. V tomto vekovom intervale je aj cca 300 tisíc našincov, ktorí pracujú v zahraničí (presné čísla nie sú k dispozícii) ľudí a prispievajú na tamojších dôchodcov, nie na slovenských.
Sú známe mnohé ďalšie objektívne existujúce okolnosti, vďaka ktorým sa skutočné počty pracujúcich aj dôchodcov (najmä pracujúcich) výrazne odlišujú od počtov vo vekových skupinách definovaných ako produktívne a poproduktívne. Je nesporné, že máme demografickú krízu. Vážnosť situácie však nemožno verejnosti prezentovať správami, ktoré sú evidentne v rozpore so skutočnosťou. Myslím si, že Rada pre rozpočtovú disciplínu prípadne akademická obec či SAV majú dostatok odborných kapacít, aby vypracovali aspoň dva modely, ktoré by pracovali s viacerými reálne pôsobiacimi okolnosťami a vernejšie popisovali  možný vývoj disponibilnej pracovnej sily.

Pridať komentár

Feedback