Počas krízy najviac vzrástla naša pohostinnosť, ukazujú štatistiky

Vývoj štruktúry zamestnanosti počas vybraných časových úsekov ostatných 20 rokov vykazuje niektoré závažne zmeny, vyvolávajúce silne zmiešané pocity

O čom je tabuľka

Tabuľka poskytuje údaje za 4 vybrané roky. Ide o priemerný počet pracujúcich v našej ekonomike a vo vybraných odboroch ekonomických činností (činnosti) v danom roku. Poradové čísla označujú poradie činností v náraste počtu pracovníkov, ktoré dosiahli za obdobie od predošlého vybraného roka.

Hlavná pointa článku

Po roku 2009, ktorý bol pre našu ekonomiku najkritickejším, sa zamestnanosť zviechala len veľmi pomaly. Na predkrízovú maximálnu úroveň v 3. Q 2008 (2 272,4 tis.) sme sa cez dno v 1. Q 2010 (2 148,6 tis.) vrátili až v 3. Q 2015 (2 275, 0 tis.). A to napriek tomu že ekonomika výkonnostne predstihla rok 2008 už v roku 2011 a ďalej rástla relatívne slušným tempom.
A pre mňa osobne je pomerne úsmevné, že počas nepriaznivej situácie narástol najvýraznejšie počet pracovníkov práve v reštauračných a pohostinských činnostiach. A to len o niečo menej ako výroba motorových vozidiel s IKT a programovaním spolu. Navyše podľa štvrťročných štatistík priemyslu ako celku chýbalo v 2. Q 2016 oproti rovnakému obdobiu roka 2008 ešte 40,5 tis. pracujúcich.  
No a pohľad na jednoznačný trend vo vedeckom výskume a vývoji spomínaný úsmev ešte viac mení na kyslý. Vyvoláva silne zmiešané pocity, ktoré sa pri ďalšom pohľade na viaceré iné krajiny mení jednoznačne na nepríjemné. To je však už samostatná téma.
   

Vysvetlivky k tabuľke - skupiny odborov ekonomických činností zahŕňajú:
Obchod (komplet) = Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel + Veľkoobchod okrem motorových vozidiel + Maloobchod okrem motorových vozidiel
Elektrotechnický priemysel = Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov + Výroba elektrických zariadení
IKT a programovanie = Telekomunikácie + Počítačové programovanie, poradenstvo + Informačné služby

Podrobnejší popis
Historické dno zamestnanosti (ročný priemer  2 024, 8 tis. osôb) sme dosiahli v roku 2000. Do momentu vstupu do EÚ sa vo vlnovke zvýšila o cca 30 tisíc. Nasledovalo hviezdne obdobie našej ekonomiky, keď zamestnanosť za 4 roky doslova poskočila o 191,4 tis. osôb.
Za celé uplynulé 20-ročné obdobie bolo najviac pracovných miest vytvorených v odvetví obchodu, 159,2 tis. Podobne aj v celej ekonomike 159,7 tis. Na druhom mieste je výroba motorových vozidiel a prívesov s 50,6 tis. nových pracovných miest. Nasledujú činnosti reštaurácií a pohostinstiev (32,4 tis.). Za nimi IKT a programovanie s 21,3 a elektrotechnický priemysel s 5,8 tisíckami. Ako jediný s poklesom o 14,2 tis. je vedecký výskum a vývoj, ktorý klesal počas všetkých časových úsekov.   

Časový úsek 1996 až 2004
Pri poklese celkovej zamestnanosti bolo absolútnym kráľom odvetvie obchodu s nárastom o 113,4 tis. pracujúcich. Pomerne významný nárast (19,5 tis.) zaznamenala výroba motorových vozidiel. O pár tisícok narástli ešte elektrotechnický priemysel aj činnosti reštaurácií a pohostinstiev. V IKT a programovaní zaznamenali drobný pokles. Samostatnú kapitolu tvorí výskum a vývoj, ktorý stratil takmer polovicu pracovných miest.   

Časový úsek 2005 až 2008
Počas uvedených 4 rokov rástla zamestnanosť vo všetkých činnostiach okrem nešťastného výskumu a vývoja, a to výraznejšie ako predtým. Obchod síce spomalil, ale 1. priečku si aj tak udržal. Rovnako tú 2. výrobcovia motorových vozidiel.

Časový úsek 2009 až 2015
Okrem faktov uvedených v „pointe“ je významným javom prvý pokles zamestnanosti v odvetví obchodu (konkrétne Veľkoobchode okrem motorových vozidiel), ktorý zrejme signalizuje zmeny v logistike zásobovania. K poklesu došlo aj v elektrotechnickom priemysle, a to významnou mierou.

 

Pridať komentár

Feedback