Jeden graf, dve susediace krajiny – úplne iné svety a nejaká tá odpoveď

Z porovnania jednoznačne vyplýva, že veľká miera regionálnych rozdielov na Slovensku je neprirodzený jav, cudzí vyspelým krajinám EÚ obdobnej veľkosti

Roky stratégiami rôzneho druhu za pomoci miliárd Eur z fondov EÚ zmierňujeme regionálne rozdiely. Aké výsledky toto úsilie a finančné zdroje priniesli, ukazuje porovnanie vývoja dvoch slovenských a dvoch rakúskych regiónov. V oboch prípadoch najsilnejšieho a najslabšieho. Graf zobrazuje (Zdroj: Eurostat) tvorbu „hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily“ v Eurách. Celý stĺpec predstavuje HDP za rok 2013. Z toho  modrá časť HDP v roku 2000 a červená jeho nárast v rokoch 2001 až 2013.

Komentár ku grafu

  1. BSK zaznamenal viac ako 4-násobne väčší nárast výkonnosti ako Východ aj rakúske regióny
  2. Nárast Burgenlandu bol prakticky rovnaký ako Viedne
  3. BSK svoje veľké zaostávanie za Viedňou premenil na veľmi slušný predstih
  4. Východ svoje zaostávanie za Burgenlandom zmenšil o 100 €, teda 1 %
  5. Rozdiel medzi najsilnejším a najslabším rakúskym regiónom je 18 900 €, medzi slovenskými 35 200, čo je takmer dvakrát viac

Ďalšie dôležité faktory
Faktormi, ktoré ďalej zvýrazňujú neprimeranú koncentráciu ekonomiky u nás, sú miera koncentrácie obyvateľstva a charakter územia oboch najsilnejších regiónov. Z hľadiska podmienok pre koncentráciu ekonomiky má nespornú výhodu Viedeň. Obyvateľstvo Viedne tvorí až 20 % obyvateľstva krajiny. V prípade slovenského lídra je to iba 11 %. Región Viedeň predstavuje samotné mesto Viedeň. Súčasťou Bratislavského kraja sú aj tri ďalšie okresy s prevažne vidieckym charakterom.
Zhrnutie a dôsledky
Ak si na záver ešte uvedomíme, že HDP Viedne je v porovnaní s priemerom Rakúska vyšší o 24 %, pričom u nás líder prevyšuje celoštátny priemer o 145 %, musíme konštatovať, že u nás niečo nie je v poriadku. Regionálne rozdiely boli, sú a budú prirodzenou súčasťou ekonomík všetkých krajín. Problémom je ich miera, ktorá následne prináša mnohé negatívne dôsledky. Príliš nerovnomerný vývoj znižuje šance obyvateľov znevýhodnených regiónov na kvalitný život. Z porovnania jednoznačne vyplýva, že veľká miera regionálnych rozdielov na Slovensku je neprirodzený jav, cudzí vyspelým krajinám EÚ obdobnej veľkosti.
Čo s tým?
Územná deformácia našej ekonomiky je dôsledkom hlavne jej odvetvovej deformácie. Priemyselná výroba, v rámci nej výroba motorových vozidiel, je absolútnym ťahúňom našej ekonomiky. Jej koncentráciu môžeme ovplyvniť len v mizivej miere, keďže je absolútne pragmatická, prirodzená. Absolútne neprirodzená je však malá váha niektorých iných odvetví. Hlavne tých, ktoré sú  viazané na využívanie územia. Potenciál tohto zdroja využívame vo výrazne menšej miere ako naši susedia, medzi nimi aj Rakúsko. Cestovný ruch, pôdohospodárstvo a naviazané spracovanie. Pritom ide o činnosti, ktorých podmienky máme v rozhodujúcej miere vo vlastných rukách. Ďalšou príležitosťou je odvetvie IT, ktoré je závislé najmä na rozvoji znalostí. Navyše ich uplatnenie neobmedzujú hranice. Obdobne aj celý rad činností „cez internet“ Skvelým príkladom je IT Valley v Košiciach. Dynamický rozvoj odvetvia v Košiciach je výsledkom úsilia niekoľkých konkrétnych osobností.

Pridať komentár

Feedback