Je možné, aby boli ľudia v jednom okrese aj 100-násobne (slovom: stonásobne) aktívnejší než v inom? Podľa čísel sú! Prečo?

Ak z dvoch zdravých mužov rovnakej fyzickej konštrukcie jeden zabehne stovku za jedenásť sekúnd a druhý za šestnásť, je jasné, že prvý urobil pre svoju rýchlosť viac. A rovnaký je aj dôvod rozdielnych výsledkov našich okresov. V niektorých robia ľudia viac prípadne aj lepšie. Priepastné rozdiely medzi okresmi tak dávajú pádny dôvod na hlbší pohľad a zamyslenie.
Čo a ako porovnávam
Vysoká nezamestnanosť je verejnosťou dlhodobo považovaná za najvážnejší problém našej ekonomiky. Vláda pomocou viacerých nástrojov podporuje aktivitu nezamestnaných, aby si vytvorili či zachovali aspoň základné pracovné návyky a zručnosti.  
Predmetom porovnania je účasť uchádzačov o zamestnanie (uchádzači) v dvoch kategóriách činností. A to v „menších obecných službách“ a „dobrovoľníckej službe“. V tabuľke sú uvedené počty zúčastnených a ich podiel z celkového počtu uchádzačov v percentách. Sú vypočítané ako priemer za 6-mesačné obdobie (10/ 2015 – 3/2016). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov slúži pre posúdenie situácie a podmienok v jednotlivých okresoch.
Vybrané okresy
Prvých päť okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti a po dva okresy s najvyššou a najnižšou mierou aktivity z oboch kategórií činností. S tou výnimkou, že v skupine s najnižšou mierou som nebral so úvahy zopár okresov zo západnej časti Slovenska, ktoré vykazujú ešte nižšiu či dokonca nulovú aktivitu. Z dôvodu výrazne lepšieho stavu v oblasti nezamestnanosti. V poslednom riadku priemer za celé Slovensko.

Čo hovoria čísla
Už pohľad na dva prvé okresy v tabuľke s prakticky rovnakou situáciou a podmienkami ukazujú veľké rozdiely. V menších obecných službách takmer trojnásobne a dobrovoľníckej službe takmer sedemnásobne väčšiu aktivitu v okrese Revúca. Už toto by mohlo stačiť k zvýšeniu pozornosti. V menších obecných službách sú rozdiely síce menšie, ale pätnásťnásobok okresu Gelnica voči okresu Bardejov je už viac ako veľa. Čo možno potom povedať k 60-násobne menšiemu podielu Sobrančanov ako Revúčanov v dobrovoľníckej službe? A čo ku 150-násobne menšiemu podielu Popradčanov? Veď 7 ľudí zo 6758 a 923 ľudí z 5983 je naozaj priepastný rozdiel.
Poučenie 
Hlavným odkazom je tisíckami rokov overený, ale drvivou väčšinou našich politikov ignorovaný poznatok, že VŠETKO JE V ĽUĎOCH. Napriek úplne rovnakým legislatívnym a takmer rovnakým vnútorným podmienkam veľkej časti okresov sú ich výsledky rádovo odlišné. Motivujúca leegislatíva je skvelý nástoj, ale sám nestačí. Je to nutná, no nie dostačujúca podmienka, ako sa vraví. Možno už aj v Hornej Dolnej.
Čo s tým
Počty uchádzačov pracujúcich v rámci menších obecných služieb a dobrovoľníckej služby sú vo veľkej miere závislé od podmienok, ktoré pripravujú miestni ľudia v samosprávach, neziskových organizáciách a pracoviskách Ústredia práce,.... Pohľad z lepšieho konca presviedča, že zaostávanie zároveň predstavuje rezervu. Ak niečo dokázal jeden, prečo by to nemohli zopakovať aj ďalší. Najjednoduchšie zjavne bude poučiť sa zo skúseností v najlepších okresoch a využiť ich doma. Samozrejme, ak je záujem zvyšovať počty uchádzačov v uvedených činnostiach a aspoň tak im pomôcť, keď stále nie je dosť plnohodnotných pracovných príležitostí.

Pridať komentár

Feedback