Ušetríme zmenami v komunálnej politike?

Slovenská republika má dvojnásobne vyšší počet komunálnych poslancov ako je priemere EÚ. Diskutuje sa tak o novele zákona, ktorá sľubuje výrazné zmeny.

Komunálna politika je spôsob riadenia našich miest a obcí, z čoho vyplýva, že by nám mala byť najbližšia, avšak častokrát je opak pravdou. Majoritná väčšina obyvateľstva má komunálnu politiku spojenú iba s voľbou poslancov či starostov, a tu ich záujem končí. Netreba však opomínať, že táto oblasť sa bytostne týka každého z nás a práve v nadchádzajúcom roku by nás mali čakať pomerne výrazné zmeny.

Poslancov máme priveľa – v komunálnej politike až dvojnásobne

Najnovšie prieskumy preukázali, že Slovenská republika má dvojnásobný počet komunálnych poslancov na 100.000 obyvateľov ako je bežným priemerom v Európskej únii. Zmena zákona o obecnom zriadení by tak mala na túto skutočnosť reflektovať obmedzením ich počtu, pričom zásadným pre počet komunálnych poslancov naďalej zostane počet obyvateľov danej obce.
Po novom by mali obce s počtom obyvateľov do 10.000 troch až jedenástich poslancov, mestá do 100.000 obyvateľov 11 až 21 poslancov a mestá nad 100.000 obyvateľov od 21 do 25 poslancov.

Okrem finančnej úspory na odmenách poslancov, by uvedená zmena priniesla zmeny v odmeňovaní poslancov, hlavného kontrolóra, ale taktiež členov komisii, ktorí poslancami nie sú.

Bez vedenia to nepôjde

Existenciu „hlavy obce“ v podobe starostu či primátora a taktiež obecného zastupiteľstva berieme mnohí ako samozrejmosť, avšak toto nemusí platiť celoplošne. Plánovaná novela zákona o obecnom zriadení ráta i so situáciou, kedy obec nebude mať ani po dvoch po sebe idúcich voľbách do orgánov samosprávy starostu, ani obecné zastupiteľstvo. Takúto obec môže následne vláda nariadením priradiť k inej susednej obci a nefunkčná obec následne pričlenením zanikne. Prijímajúca obec má takto zároveň možnosť získať jednorazovú finančnú dotáciu priamo zo štátneho rozpočtu, avšak samotné pričlenenie podlieha schvaľovaciemu procesu susednej obce. Ak s pričlenením tejto nefunkčnej obce nesúhlasí z rozličných dôvodov žiadna iná susedná obec, túto zmenu nie je možné vykonať.

Cesta k priamej demokracii môže byť ešte priamejšia. Verejné priestranstvo bude nanovo zadefinované.

Výrazná zmena sa má dotknúť i oblasti miestneho referenda. Zhromaždenie obyvateľov obce totiž nebude už iba v kompetencii obecného zastupiteľstva, ale taktiež starostu obce. Zmena definície verejného priestranstva, by mala mať dopad i na činnosť mestskej polície, obmedzenie voľného pohybu psov, a v neposlednom rade taktiež na umiestnenie a odstraňovanie tabúl a reklamných zariadení.

Ako je už zaužívaným zvykom, i táto novela sľubuje predovšetkým zvýšenie transparentnosti a efektivity nakladania s verejnými financiami. Pričom napriek tomu, že do platnosti by mala vstúpiť budúci rok, prvé výrazné zmeny bude možné v praxi zaznamenať najskôr po prvých komunálnych voľbách.

Pridať komentár

Feedback