Dlžníci už eseročku nezaložia.

Vláda schválila novelu Obchodného zákonníka. Opäť. Zlepšiť sa má vďaka nej podnikateľské prostredie. A to zamedzením účelových fúzií, precizovaním zodpovednosti spoločníkov a štatutárov spoločností a zavedením účinných prostriedkov proti bielym koňom. Vraj.
 
Koniec nekalým zlúčeniam
 
Zákonodarca uznal za vhodné pristúpiť k právnej regulácii najmä z  dôvodu, že v minulosti (hoci, uznajme, nie len v minulosti) dochádzalo mnohokrát k účelovému zlučovaniu spoločností, s cieľom „zbaviť“ sa ich a vyhnúť sa tak likvidácii, alebo konkurzu. A tak si spokojný podnikateľ mädlil ruky nad tým, ako šikovne z toho vykľučkoval. O niečo menej spokojným boli jeho veritelia. Tým s ich neuspokojenými pohľadávkami zostávali často len oči pre plač. Hoci v zmysle Obchodného zákonníka bude zlučovanie spoločností, pochopiteľne, naďalej možné, novela, ktorá má byť účinná začiatkom budúceho roka, ustanovuje, že sa spoločnosti môžu zlúčiť iba v tom prípade, ak sa v dôsledku toho nedostanú do úpadku. Absolútny zákaz zlučovania bude platiť pre všetky spoločnosti v likvidácii, alebo v konkurze. Novinkou bude taktiež povinnosť vyžiadať si stanovisko od audítora v prípade, ak bude chcieť nejaká spoločnosť kúpiť inú spoločnosť nachádzajúcu sa vo finančných problémoch. Zlúčenie takýchto spoločností potom môže prebehnúť iba za podmienky, že stanovisko audítora potvrdí, že vlastné imanie nástupníckej spoločnosti bude v kladných číslach. Beda audítorom, ktorí by s nekalými úmyslami manipulovali s údajmi, alebo ich účelovo menili. Vystavili by sa riziku odobratia licencie.
 
Vykapané biele kone?
 
Novela sa dotkne aj trestnoprávnych predpisov. Stanovuje nový trestný čin – nekalá likvidácia. Od zavedenia tohto nového trestného činu si zákonodarca sľubuje zamedzenie využívania bielych koní. Do hľadáčika sa tak dostanú nielen osoby, ktoré by samy boli „bielym koňom“, ale aj tie, ktoré s ich zaangažovaním budú mať čo-to dočinenia. Ďalšie nóvum, ktoré novela prináša je povinnosť zaobstarať si súhlas osoby na jej menovanie do funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, pričom jej podpis na predmetnom súhlase musí byť úradne osvedčený buď pred matrikou alebo notárom.
 
Zaplačú štatutári aj spoločníci (?)
 
V súčasnosti platný Obchodný zákonník stanovuje povinnosť štatutárom podať v mene spoločnosti návrh na vyhlásenie konkurzu vtedy, ak spoločnosť nemôže uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov. Prax však, bohužiaľ, ukázala, že štatutári na túto svoju povinnosť akosi ,,zabúdajú“. Novela sa preto zamerala aj na nich. Zvýšila ich zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti. Po novom tak budú štatutári, za porušenie tejto povinnosti, osobne zodpovedať za škodu, ktorú takýmto konaním spôsobia veriteľom. Navyše sa štatutár vystavuje riziku, že bude za toto svoje konanie diskvalifikovaný, čo znamená, že nebude môcť vykonávať funkciu štatutára v nijakej obchodnej spoločnosti alebo družstve, a to po dobu 3 rokov. Taktiež treba poznamenať, že „trest“ diskvalifikácie hrozí aj tomu štatutárovi, ktorý odoprie poskytnúť súčinnosť v exekučnom alebo konkurznom konaní. Štatutári, ktorí by si boli bývali mysleli, že pokiaľ im výkon funkcie zanikol, žiadne povinnosti sa na nich viac nevzťahujú, sú na omyle. Novela im stanovuje povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi dane, exekútorovi a správcovi konkurznej podstaty.
 
Zodpovednosť neobišla ani spoločníkov, pre prípad, ak v dôsledku svojho konania podstatne poškodia spoločnosť, a tým zapríčinia jej úpadok.
 
Schválená novela tiež zavádza zmeny vzťahujúce sa k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným. Po novom nebude môcť túto spoločnosť založiť nielen osoba vedená v zozname daňových dlžníkov, ale ani osoba zapísaná v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. V neposlednom rade podstatnou je i novinka sprísnenia lehôt splatnosti faktúr pri verejných zákazkách. Osoby vedené v registri partnerov verejného sektora budú po novom povinné plniť faktúry svojim subdodávateľom v presne stanovenej lehote 30 dní.
 
Zvykne sa hovoriť, že nová metla dobre metie. Teda, ak má dobré štetiny. Otázne je, koho chodník vymieta. A do koho očí, ten prach vmetie... Podaktorí asi radi nebudú...
 

Pridať komentár

Feedback