Kto má záujem zničiť Slovenskú vojenskú inteligenciu ?

V budúcom roku čaká na vojakov zmena podmienok služby vlasti, služby Slovenskej republike. Mení a dopĺňa sa zákon o profesionálnej službe vojakov OSSR , ktorý podľa vedenia MOSR má zatraktívniť vojenskú službu a nastaviť podmienky tak, aby bolo povolanie vojaka celoživotné. Momentálne je na posudzovaní úprava zákona ešte z r.2014, ktorá bola stiahnutá z rokovania NRSR údajne  z dôvodu zmeny na poste NGŠ. Nový náčelník generálneho štábu chcel vraj zahrnúť do návrhu zákona svoje pripomienky.
 
Podľa našich informácií, pripravovaný zákon bol stiahanutý z rokovania NRSR z dôvodu nespokojnosti väčšej skupiny vojakov s pripomienkovým konaním, ktorí túto nespokojnosť zaslali ministrovi a upozornili na nemožnosť ich ďalšej služby v prípade že nebude ich pripomienkam venovaná pozornosť a nevylučujú medializáciu. Zákon bol ministrom Glváčom stiahnutý a vybraní vojaci, ktorí sa sťažovali, boli vraj na pokyn z najvyšších miest  potrestaní.
 
Od stiahnutia zákona až do opätovného návrhu ministra na prerokovanie NRSR v júni 2015, zavládlo až podozrivé ticho, neobjavili sa žiadne nové informácie a ani neboli zverejnené údajné pripomineky od nového NGŠ. Na stránke NRSR nájdeme opäť len pôvodný návrh novely zákona z r.2014. Vojaci sa dožadujú informácií a dožadujú sa ich  právom. Boja sa , že nebudú ich pripomienky, ako aj pripomienky NGŠ, brané do úvahy, kedže si pamätajú, že keď v r.2012 bol zákon 328/2002 zmenený návrhom gestorského výboru a veľmi rýchlo schválený, tým  vylúčili valorizáciu výsluhových dôchodkov a nebolo možné zo strany pripomienkovateľov efektívne zasiahnuť. Obavy  vojakov sú oprávnené a boja sa takejto expresnej úpravy bez možnosti reakcie. Otázkou je , čoho sa vlastne obávajú ?
 
V tejto súvisloti je potrebné brať vojenskú službu zo širšieho hľadiska a to zo strany zákona o štátnej službe v OSSR č.346/2005 , rovnako aj zákona o sociálnom zabezpečení vojakov č.328/2002. Je známe, že za každým problémom je istá prvotná príčina a častokrát je skrytá hlbšie pod balastom štandardných informácií, v tomto prípade je príčinou celej situácie ohľadom vojenskej služby a výsluhových dôchodkov práve osobitný účet vojakov, čo zaváňa politikárčením a “ upratovaním “ s odvodmi vojakov na tomto a predošlom účte sociálnej poisťovne.
 
Osobitný účet vznikol v r.1998 a nahradil účet v sociálnej poistovni , kde boli pôvodne odvádzané odvody z príjmov vojakov a z ktorého boli vyplácané výsluhové dôchodky. Z nového osobitného účtu vyplácajú dôchodky vojakom ročne v sume okolo 160 mil. Eur, kdežeto príjmy z odvodov vojakov dosahujú len necelých 60 mil. Eur. Problém vznikol, keď odvody vojakov, ktoré boli odvádzané do r.1998 do sociálnej poisťovne , do spoločného systému pre všetkých občanov SR , neboli presunuté z tohoto účtu na nový osobitný účet a kedže začínal nový účet od nuly , v okamihu  vznikol obrovský dlh a to potrebou vyplácať predovšetkým výsluhové dôchodky vojakov.
 
Problém sa ešte viac prehlboval a strata na osobitnom účte narastala rapídnym zmenšovaním počtov príslušníkov armády, čím sa umelo vytvoril veľký počet poberateľov výsluhových dôchodcov a klesal počet prispievateľov na osobitný účet. Rovnako prešli pod systém vyplácania výsluhových dôchodkov z osobitného účtu aj tí vojaci, ktorí pred touto úpravou boli poberateľmi výsluhových dôchodkov zo sociálnej poisťovne. Týmto sa každoročne prehlbovala strata, ktorú bolo treba dotovať z rozpočtu MOSR. Otázkou je, čo sa stalo s obrovskou sumou peňazí, ktoré ostali v sociálnej poistovni? Žeby krytie veľkých strát na účte sociálnej poistovne vo vzťahu k civilnému systému dôchodkov občanov SR? Niekto by si to mohol vyložiť ako krádež.
 
Predstavte si, že by to spravila vláda vo vzťahu k civilným dôchodcom pár krát pomenila účty, vytvoria stratu, ktorú treba dotovať z rozpočtu ako čiernu dieru a nakoniec sa budú politici brániť , že nie sú peniaze na vyplácanie civilných dôchodkov a zvalia to na negatívny demografický vývoj v SR alebo na minulú vládu.
 
Kedže dotovanie osobitného účtu začínalo byť neúnosné, pristúpilo MOSR k procesu ozdravenia osobitného účtu. Nosným pilierom ozdravenia bolo vynájdenie nového služobného pomeru s názvom stála služba a krátkodobá služba. V tomto služobnom pomere, ako MOSR argumentuje, ide hlavne o celoživotné zamestnanie s maximálnou podporou a stablizáciou vojakov v tejto službe. Ide predovšetkým o tých vojakov, ktorí nadobudnutím platnosti zákona v januári 2016 dosiahnu 17 rokov služby a tým aj “ garanciu “ výsluhového dôchodku. Je nutné stabilizovať práve tých vojakov, ktorí by svojim odchodom do dôchodku vytvorili ešte väčší dlh na osobitnom účte poberaním výsluhového dôchodlku, namiesto zotrvania v služobnom pomere a dotovania účtu svojimi mzdovými odvodmi. Tu vytvorilo MOSR výhodu pre štát a úsporu na dotáciách straty osobitného účtu a získajú peniaze z odvodov vojakov.
 
Potom sú tu však vojaci , ktorí nemajú odslúžených 17 rokov ku dňu odsúhlasenia zákona v roku 2016. V 16-tom roku služby majú nárok požiadať o stálu službu ak podpíšu nový zákon. Napríklad vojak ktorý má odslúžených 12 rokov, bude môcť v 16-tom roku služby požiadať o stálu službu, nemá ju grantovanú , môže len požiadať. Aby ju však v 17-tom roku služby mohol získať, musí splniť požiadavky , ktoré však nikde nie sú definované, čo však definované v zákone je , že to musí byť v záujme služobného úradu. Čo konkrétne však je v záujme služobného úradu nie je nikde definované a javí sa to ako zadné vrátka pre budúce záujmy, ale koho záujmy a za akým úmyslom ?Možno sa to dozvieme otvorením zákona o sociálnom zabezpečení vojakov, ktorý môže meniť a dopĺňať napr. ustanovenia doby výsluhy do dôchodku a toho sa všetci obávajú. Tu sa otvára neistota v tom , že síce v 17-tom roku vojakovi vznikne nárok na výsluhuvý dôchodok, ale čerpať ho bude môcť až po 55-tom roku života.
 
Otázkou teda ostáva, kto bude rozhodovať o prijatí vojakov do stálej služby , kedže v §29 je definované, že podrobnosti ustanovenia do stálej služby stanoví služobný predpis. Ďalšou otázkou je, ktorý služobný predpis. Existuje takýto predpis? Alebo ešte len vznikne v budúcnosti na základe aktuálneho záujmu služobného úradu ! Kto bude v komisii, kto bude určovať komisiu, aké právomoci bude mať táto komisia a akým predpisom sa bude riadiť! Aké počty vojakov v danom roku bude možné prijať do stálej služby ? Budú počty prijatých vojakov do stálej služby určovať smerné čísla, a ak áno, aké budú tabuľky, aké počty budú každý rok ?
 
Vzniká tu prokorupčné prostredie príjmania do stálej služby.
 
Tento zákon dokonca otvára možnosti nepríjmať do stálej služby nikoho, ak sa tak v budúcnosti rozhodnú. Opäť otázky, ktorým MOSR vytvára dojem nekompetentnosti a nedôvery, či už vedomej, alebo nevedomej. Takéto hrubé chyby sú v profesionálnej armáde vylúčené.
Nijakým spôsobom nie sú stanovené podmienky čo presne vojak musí splniť, aby bol motivovaný k príkladnej službe v OSSR a k prijatiu do stálej služby, čo vytvára dojem nestability a neistoty, ktorým len ťažko armáda získa do svojich radov perspektívnych a cieľavedomých občanov SR, ktorí sú ochotní na obranu vlasti vynaložiť aj svoj život, ako je napísané v prísahe. AK tieto podmienky budú zohľadnené  v pripomienkovom konaní , opäť je tu klauzula, že to musí byť v záujme služobného úradu. Vzniká otázka, je to cieľ ? Alebo hrubá nekompetentnosť MOSR?
 
Na otázku či vojak má garancie získania stálej služby po podpísaní zákona v januári 2016 sa dá odpovedať s určitosťou, že zákon tak ako je definovaný, môže byť dopĺňaný predpismi a inými zákonmi ako napríklad sociálny zákon vojakov, ktorý sa v tomto prípade môže stať trójskym koňom zákona o štátnej službe. V dôvodovej správe sa totiž píše, že za týmto účelom bude otvorený Zákon 328/2002 o sociálnom zabezpečení vojakov. Hlavným dôvodom bude to, že vznikli nové druhy štátanej služby, preto zákon o sociálnom zabezpečení vojakov je viac než nutné opať čoskoro pozmeniť, avšak, aby sa predišlo voličskej nevôli, nepredpokladá sa, že sa tak nestane do parlamentných volieb 2016. Inak praktika dier v zákonoch, ktoré sa neskôr dajú upraviť podľa záujmov vyvolených je už preverená v civilných zákonoch, tak prečo to neskúsiť aj v armáde.
 
Je tu však aj možnosť , že vojak nový zákon nepodpíše a bude chcieť odísť k dátumu , kedy mu nastane výsluha rokov, napr. o 5 rokov od dnes, medzi tým si to rozmyslí, napr. si medzi tým nájde vyhovujúce miesto v armáde, už bohužial nemôže svoje rozhodnutie stiahnuť späť, čo však zaváňa porušením zákoníka práce, pod ktorý vojaci tiež spadajú. Na rozhodnutie budú mať vojaci len jeden mesiac a to od dátumu schválenia zákona.Tento postup je maximálne nátlakový a vytvára podmienky nedôvery voči MOSR.
Vojaci, ktorí nepodpíšu zákon a výsluha rokov im bude postačovať do termínu odchodu zo štátnej služby k získaniu nároku na výsluhový dôchodok , majú istotu , že tento dôchodok dostanú.
 
Avšak vojak , ktorý tento zákon chce podpísať, kedže je služba v armáde jeho povolaním a chce slúžiť dlhšie a splní zatiaľ nedefinované podmienky k prijatiu do stálej služby, sa bude musieť rozhodnúť. Ak mu napríklad budú chýbať dva roky do výsluhového dôchodku a zároveň vie, že keď podpíše zákon, bude musieť o rok žiadať o stálu službu, ale MOSR mu stálu službu nemusí schváliť , tým pádom príde o výsluhový dôchodok a musí odísť do civilu s výsluhou tesne pred dôchodkom. Keď však zákon nepodíše tak vie, že od dva roky skončí službu s nárokom na výsluhový dôchodok.
 
Ak sa na systém ozdravenia osobitného účtu pozrieme z hľadiska ekonomiky, je potrebné, aby tí čo už majú nárok na výsluhový dôchodok, ostali v armáde čo najdlhšie, čím sa stávajú plusovou položkou pre osobitný účet z pohľadu odvodov. Pokiaľ by odišli z armády budú mínusovou položkou kvôli vyplácaniu výsluhových dôchodkov. Potom však tých, ktorým ešte tento nárok na výsluhový dôchodok nezvnikol , ale sú tesne pred nárokom na získanie , čiže odvádzali veľmi dlho odvody na osobitný účet,  týchto je potrebné dostať do takej situácie, aby nemohli získať výsluhový dôchodok a nestali sa mínusovou položkou na osobitnom účte. Ďalej je potrebné príjmať na ich miesto úplne nových vojakov , ktorí však získajú nárok na dôchodok najskôr za 25 rokov a to je predsa dosť dlhá doba na to aby sa zabudlo na problémy tejto doby, hlavne je potrebné opäť zabezpečiť, aby väčšina týchto nováčikov výsluhový dôchodok nemohlo získať. Takto je možné osobitný účet ozdraviť. Je toto cieľom MOSR ? Sú preto podmienky prijatia do stálej služby maximálne netransparentné ?
 
Prečo sa MOSR silou mocou snaží stabilizovať v armáde tých, ktorí už majú nárok na dôchodok ? Prečo sa MOSR nesnaží udržať v armáde hlavne tých , ktorí majú tesne pred nárokom na dôchodok a motivovať ich k tomu, aby boli v armáde čo najdlšhie. Namiesto toho ich zákon núti rozhodnúť sa odísť a zachovať si dôchodok, namiesto ostať slúžiť v armáde ale s neistou budúcnosťou! Bohužiaľ, vojaci neveria, že im stála služba dôchodok zabezpečí, radšej teda zoberú vrabca v hrsti ako holuba na streche a mnohí , ktorých sa to týka odídu z armády nasilu, aj keby chceli ešte slúžiť mnoho ďalších rokov a tí čo ostanú, lebo uveria stálej službe sa budú len modliť aby MOSR splnilo sľuby, ktoré za posledných 15 rokov mnohokrát porušilo a následne zmenilo zákony.
 
Ak by MOSR nastavilo podmienky služby v stálej službe transparentne, dôveryhodne a so záujmom o vojakov,  stanovilo by presné podmienky prijatia do stálej služby a nevytváralo klučky pre budúce “ záujmy “ služobného úradu. Väčšina tých vojakov, ktorí sú zároveň aj jedni z posledných odborníkov v armáde, by určite slúžili ďalej a nepodávali by žiadosti do civilu , aby si zachránili výsluhový dôchodok. Čo je vlastne cieľom MOSR?
 
Najhoršou nočnou morou každej armády je odliv vojenskej iteligencie a rušenie odborností, ktoré už nie je možné nahradiť, len za cenu obrovských finančných nákladov, ktoré však už raz boli vynaložené. Otázkou je , či takýto postup ministerstva neohrozuje odliv našej armádnej iteligencie a nelikviduje odbornú spôsobilosť armády, pretože v tomto prípade sú ohrozené hlavne ročníky vojenských odborných stredných škol, ktoré sú tou najdôležitejšou zložkou armádnej spôsobilosti Slovenskej armády. Ak si niekto dovolí zlikvidovať špecifickú odbornú spôsobilosť, ako je napríklad vojenské stredné školstvo, čo sa udialo v roku 2002 a postupne likvidovať vojenské vysoké školstvo, čo práve prebieha , pácha obrovské a v niektorých prípadoch nenapraviteľné finančné a hospodárske škody Slovenskej republike , rádovo v 100-vkách miliónov eur. V budúcnosti tieto spôsobilosti bude viac než nutné opäť obnovovať za cenu príliš vysokú.
Za toto je už dnes  potrebné vyvodiť dôsledky a brať niekoho na zodpovednosť.
 
Jednou z ďalších dôležitých otázok je , ako je postarané o vojakov v dočasnej službe, tesne pred odchodom do zálohy, akým spôsobom im MOSR pomáha sa pripraviť na život v rámci trhu práce. Napríklad do základných povinností profesionálnych vojakov nebola doplnená povinnosť zvyšovať si odborné vedomosti a zručnosti, schopnosti a návyky na výkon štátnej služby. Náhoda ?
Vojaci, ktorí strávia 10-15 rokov v armáde darujú službe štátu najlepšie roky života. Pokiaľ však vojak , ktorý teraz vstúpi do armády, musí odslúžiť 25 rokov , stratí ešte väčší kus svojho života zasvätením službe vlasti a čaká ho výsluhový dôchodok 37,5% z hrubého platu. Pokiaľ doslúži na hodnosti čatára, nevyjde mu ani minimálna mzda na výsluhovom dôchodku. Tento štastlivec však musí čakať na schválenie stálej služby a musí splniť nedefinované podmienky a musí to celé byť v záujme služobného úradu, také malé galeje.
 
Čo môže vojak ponúknuť trhu práce v civile, pokiaľ jeho život je vo väčšine prípadoch, diametrálne odlišný vrámci pracovnej náplne od požiadaviek trhu práce v civile. Napríklad taký výsadkár, s podlomeným zdravím, po 25 rokoch služby, alebo vodič BVP, ženista. Kedysi boli v armáde aktívne rekvalifikačné kurzy, ktoré sice neboli veľmi úspešné, ale aspoň dopomohli niektorým vojakom k práci, ktorá uživila ich rodinu v civile. V dnešnej dobe neexistuje žiadny program vzdelávania, rekvalifikácie, pomoci vojakom v súčinnosti s civilným sektorom, ani žiadne finančné dotácie na kurzy, ktoré by dvihli šancu na civilné zamestnanie. Namiesto toho je v novom zákone §90 definované, že počas dočasnej služby a trvania lehoty na prepustenie, môže ( nemusí ) veliteľ umožniť prípravu na civilný trh práce na náklady profesionálneho vojaka. Takýto stav nie je v žiadnej krajine v pakte NATO.
 
V zásade by sa nemuselo nič stať, veď vojaci s tým nemusia súhlasiť, dajú svoje pripomienky a pozmeňovacie návrhy a všetko bude v poriadku, kedže MOSR predsa dbá o záujmy a  potreby vojakov. Tu však narazíme na problém zákazu vojakov združovať sa v odborových organizáciách §12. Inak povedané na armádu bude vytvorené GESTAPO, ktoré bude strážiť aby sa náhodou vojaci nesťažovali, ak však sa taký odvážlivec nájde, bude tvrdo potrestaný, ako napríklad rtn.Hlatký, ktorý bol mediálne ponížený a ukrižovaný ako výstraha. To bol len začiatok, teraz sa nebude môcť vojak ohradiť voči žiadnym prípadným nedostatkom MOSR, inak bude potrestaný alebo prepustený zo služovného pomeru. Mimochodom polícia odbory má a neplánujú ich zrušiť.  A to sú predsa tiež Ozbrojené sily. Pripadá to niekomu ako budovanie policajného štátu ?
 
Dajme tomu, že Slovenský vojak sa bude búriť stále viac a prípadov bude pribudať, nastane problém pre MOSR. Aj tu sa MOSR vynašlo. V novele zákona §16, sa definuje , že do štátnej služby je možné okrem občana Slovenskej republiky zobrať aj občana inej krajiny, ktorá je členom EÚ alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika. Inak povedané, ak nebudete poslušní, budú slúžiť žoldnieri z iných krajín, ktorí budú počúvať. Napríklad z Maďarska. Táto úprava je čistá vlastizrada. Nie je možné aby bol vojakom Slovenskej republiky nik iný ako výhradne občan Slovenskej republiky a žiadnej inej.
MOSR si začína pravdepodobne pripravovať pôdu na súkromné batalióny podobne ako na Ukrajine, kde fašistické pozadie uchádzača o službu nieje problém, ani vtedy, keď vo fašizme vyrastal. Nieje predsa normálne, aby nebolo v zákone definované, konkrétne §16 , že vojakom Slovenskej armády sa nemôže stať ten vojak, ktorého najbližší príbuzní sú trestaní alebo trestne stíhaní , alebo napr. koho otec, alebo brat je vrah a zlodej.
 
MOSR akosi zabúda aj na bývalých vojakov a to priamo vylúčením zo zákona. Je viac než nutné okamžite vrátiť starostlivosť o bývalých vojakov do §120 v plnom znení. Ďalej bude Asociácia slovenských vojakov trvať aby bol zmenený odstavec 6. v §120 , ktorý bude definovať štatút organizácie zastupujúcej záujmy profesionálnych vojakov a tým vytvorenie odborovej organizácie.
 
Ako najvyššiu prioritu si ASV vo vzťahu k MOSR stanovilo zriadenie Generálneho inšpektora MOSR pri NRSR, ktorý bude dohliadať nad ekonomicko-finančným aparátom MOSR, obstarávaním, dodržiavaním koncepcie armády, pravidelné prehodnocovanie doktríny OSSR podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie v republike a vo svete, dohľad nad tvorbou zákonov v oblasti kariéry a sociálneho zabezpečenia vojakov.  Táto funkcia bude obsadená vojakom v zálohe, kvôli nezaujatosti, ktorý spĺňa potrebné parametre profesionality, odbornosti, strategického myslenia , etiky a morálky, bezúhonosti.
 
Zhrniem v krátkosti, svoj cieľ MOSR plánuje splniť, osobitný účet bude takto rýchlo ozdravený a to je to, čím sa politici chcú ukázať voličom, čiže zlí vojaci už nie sú privilegovaní, veď načo nám budú, iba nás chránia pred následkami živelných pohrôm, bránia nás pred agresívnymi utečencami, bránia našu zvrchovanosť a nedotknuteľnosť hraníc, náš jazyk a našu národnú hrdosť. Aj to už nie je pravda, pretože za 15 rokov cielenej likvidácie Slovenskej armády , už toho asi veľmi nezmôže, preto ju treba pre istotu zlikvidovať celú a bude pokoj. Vlastne nie tak rýchlo, treba ešte nakúpiť nepotrebné prepravné helikoptéry, predražené a nepotrebné rádiolokátory  a ešte ďalších pár harabúrd za miliardu EUR, ktoré nám bezpečnosť štátu v ničom nezvýšia. Treba zobrať provízie a vyviezť ich do daňového raja, kde budú bezpečné pred zdanením a odvodmi, veď zákon neplatí pre všetkých rovnako. Ušetrené peniaze na rezorte obrany rozdelíme dobrým voličom, teda nie všetko, pridáme o 20 Eur na vianočné prémie, ženám na MDŽ rozdáme karafiáty. No a brániť nášu republiku pred votrelacami , budú asi len dobré susedské vzťahy s Ukrajinou , ktoré buduje hlavný veliteľ ozbrojených síl , náš prezident p.Kiska.


 
Vyzývame všetkých vojakov v aktívnej službe, v zálohe, veteránov, patriotov, vlastnencov a spoluobčanov nevojakov , ktorým nieje ľahojstajná bezpečnosť našej vlasti, našej krajiny a našej republiky , aby sa aktívne zapojili do procesu štúdia a  pripomienkovania všetkých zákonov pod taktovokou nielen MOSR , aby sa zaujímali o dianie v politike a aby tak pomohli chrániť našu krajniu pred votrelcami či už vnútornými alebo vonkajšími a aby pomohli chrániť Slovenskú armádu pred cielenou likvidáciou.
 
 

Pridať komentár

Feedback