Niekoľko poznámok k "Uhroveckej deklarácii".

"Snažíme sa o vytvorenie takej politickej sily, ktorá bude mať v moci odstránenie privilegovanej moci politických strán zo systému riadenia spoločnosti."

(UHROVECKÁ DEKLARÁCIA - deklarácia občanov Slovenskej republiky o potrebe vytvorenia politickej sily nového typu.)
(Čistý text deklarácie je bez doplnených poznámok)

My, občania Slovenskej republiky, ktorí si uvedomujeme prehlbujúce sa rozpory v spoločnosti, spočívajúce v riadení sociálneho a ekonomického systému na prekonaných princípoch a metódach, deklarujeme potrebu vytvorenia novej politickej sily, ktorá bude rešpektovať a presadzovať princípy humanizmu, spravodlivosti, slobody a slušnosti.

Poznámka : "Snažíme sa o vytvorenie takej politickej sily, ktorá bude mať v moci odstránenie privilegovanej moci politických strán zo systému riadenia spoločnosti."

I. Priama demokracia - samospráva.
Súčasný systém zastupiteľskej demokracie je deformovaný na totalitnú demokraciu, kedy partokratický systém nasadzuje do riadenia spoločnosti skupiny osôb, ktoré si privlastňujú právo rozhodovania o osudoch ľudí bez toho, aby títo mali reálny dosah na ich konanie a rozhodovanie. Tento systém treba nahradiť priamymi formami demokracie, na princípoch občianskej spoločnosti.

Poznámka : Čo to napríklad znamená ?

* Budeme si priamo voliť, kontrolovať aj odvolávať poslancov na všetkých úrovniach, ako aj vedúcich policajných, prokurátorských a sudcovských orgánov.
* Budeme mať možnosť priamej zákonodarnej iniciatívy prostredníctvom spravodlivého ľudového hlasovania.
* Budeme mať možnosť vetovať rozhodnutia poslancov a odvolávať ich.
* Ústavní činitelia a štátni úradníci budú skutočnými zamestnancami občanov a nie naopak.
* Ústavu a jej zmeny bude možné schvaľovať výhradne referendom.
* Budeme priamo rozhodovať o používaní a nakladaní so spoločenskými prostriedkami a majetkom.
* Základom samosprávneho systému bude obecná samospráva.
* Radikálne sa zníži možnosť korupcie a podplácania - nebude koho podplácať.

II. Dane a odvody - jedna daň.
Súčasný daňový a odvodový systém je chaotický, neprehľadný a nespravodlivý. Je postavený na princípe "trestania práce a úspechu". Zdaňuje sa práca a osoby namiesto kapitálu a spotreby. Je nevyhnutné nahradiť ho zásadne jednoduchším, prehľadnejším a spravodlivejším systémom na princípe jedinej dane, a to dane za spotrebu, z ktorej bude hradený celý sociálny a dôchodkový systém, vrátane všetkých ostatných funkcií štátu.

Poznámka : Čo to napríklad znamená ?

* Namiesto 35 druhov daní a povinných odvodov, bude existovať daň jediná, a to daň za spotrebu.
* Zaniknú priame dane a nepriame daňové a odvodové zaťaženie osôb bude niekoľkonásobne nižšie voči dnešku.
* Nebudú potrebné žiadne daňové priznania, ani účtovníctvo pre daňové úrady.
* Nebudú potrebné daňové úrady, ale iba jediná správa jedinej dane.
* Zanikne pojem nelegálnej práce a čiernej ekonomiky.
* Zaniknú všetky druhy povinného poistenia a prebujnelá administratíva poisťovní.
* Jediná daň bude aj zdrojom krytia základnej zdravotnej starostlivosti pre každého občana.
* Z jedinej dane bude financovaný celý chod štátu, ako aj obcí.

 


III. Dôchodkový systém - nepodmienený základný príjem.
Dnešný dôchodkový systém je dlhodobo nestabilný, bez vidiny reálnej zmeny. Sociálny systém je príliš komplikovaný a tým málo transparentný a nákladný, kedy sa vypláca cez 100 rôznych druhov dôchodkov, podpôr, príspevkov a kompenzácií. Túto nekončiacu sa byrokraciu treba nahradiť jednoduchým, transparentným a spravodlivým systémom nepodmieneného základného príjmu, poskytovaného každému občanovi, ako základné hmotné zabezpečenie práva na život.

Poznámka : Čo to napríklad znamená ?

* Každý občan, od narodenia, až do smrti, bude poberať ničím nepodmienený základný príjem.
* Občan môže mať akýkoľvek iný príjem, bez dopadu na jeho základný príjem.
* Zanikne celý dôchodkový systém a systém sociálnych podpôr a príspevkov.
* Zanikne pojem dôchodok a dôchodca a sociálne odkázaný občan.
* Zrovnoprávni sa postavenie zamestnanca voči zamestnávateľovi pri dohadovaní podmienok práce.
* Celý rezort ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, sa stane nepotrebným.
* Zanikne celý systém byrokratického šikanovania ľudí, v súvislosti so sociálnym zabezpečením.

IV. Ekonomika a peniaze - bezúročná ekonomika.
Ekonomický systém typu "západnej civilizácie" sa dostal do rúk niekoľkých oligarchov, ktorým sa priznali práva rozhodovať o živote a smrti prostredníctvom práva tlačenia ničím nekrytých peňazí a ich uvádzaním do obehu za úrok. Takto dochádza k neustálemu odčerpávaniu výsledkov práce väčšiny ľudí a k ich zotročovaniu. Celý systém vedie k pokračujúcemu zadlžovaniu štátov aj jednotlivcov a nemá reálne východisko, ktoré by vylúčilo vznik kríz a vojen. Je nutné zastaviť tento zotročujúci systém prenesením práva monetárnej politiky do správy spoločnosti, teda štátu, riadeného jeho občanmi. Treba opustiť teóriu o tom, že peniaze sú tovar a obnoviť skutočnú funkciu peňazí, ktorá spočíva v tom, že peniaze sú potvrdenkou o existujúcej hodnote a môžu fungovať výhradne ako prostriedok zámeny skutočných hodnôt. Preto chceme zaviesť menu, pod úplnou kontrolou štátu a vydávanú do obehu v ekonomike bez zaťaženia úrokom.

Poznámka : Čo to napríklad znamená ?

* Vymaníme sa z područia zahraničných súkromných bánk, ktoré nás zaplavujú úvermi z ničím nekrytých peňazí.
* Vydávanie a obeh peňazí bude vo výlučnej správe štátu, pod samosprávnou kontrolou.
* Peniaze, v obehu, budú kryté hmotnými a nehmotnými statkami štátu a potenciálom pracovnej energie jeho občanov.
* Vytvoria sa reálne podmienky na platenú prácu pre všetkých občanov, čiže odstránenie nezamestnanosti.
* Vznikne možnosť poskytovania bezúročných štátnych úverov.
* Spotreba spoločnosti musí a môže byť len do výšky vytvorených hodnôt v spoločnosti.
* Obchodný dovoz zo zahraničia bude možný len v rozsahu vývozu prebytkov doma vytvorených statkov.

Preto deklarujeme potrebu novej politickej sily, ktorej úlohou bude napĺňať tieto ciele.
Túto iniciatívu podpisujeme v Uhrovci, rodisku Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, dňa 17. novembra 2010.

Dňa 17. novembra preto, že tento deň je symbolom boja za demokraciu, spravodlivosť a slobodu.
V rodisku Ľudovíta Štúra preto, lebo je symbolom svojbytnosti, plnoprávnosti a samostatnosti.
V rodisku Alexandra Dubčeka preto, lebo je symbolom ľudskosti, tolerantnosti a odvahy.

Spracoval : Ing. Gabriel Karácsony
 

Pridať komentár

Feedback