Zaujímavý pohľad na správu štátu "intelektuálnymi všivákmi"

Rôzni zástupcovia pravice nás bombardujú informáciami o následkoch politiky súčasnej vlády a dopadoch na daňového poplatníka. Skúsme sa pozrieť na hospodárenie štátu od roku 1990. Samozrejme, cez zákony, ktoré schvaľovali parlamenty.

Rok 1991 - ČSFR

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 108 500 000 tisíc Kčs, celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 102 300 000 tisíc Kčs. Prebytok štátneho rozpočtu federácie je 6 200 000 tisíc Kčs.
(2) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Rozdelenie ustanovených rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu federácie je uvedené v prílohe č. 2.
(4) V celkových výdavkoch štátneho rozpočtu federácie sú zahrnuté
a) výdavky na vládne úvery 2 639 400 tisíc Kčs;
b) prostriedky pre federálne programy štrukturálnych zmien v hospodárstve 3 000 000 tisíc Kčs;
c) prostriedky na úhradu štátneho vyrovnávacieho príspevku obyvateľstvu z titulu úprav cien potravín 27 000 000 tisíc Kčs;
d) prostriedky na kompenzácie cien energií 6 100 000 tisíc Kčs;
e) rozpočtová rezerva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 500 000 tisíc Kčs;
f) účelová rezerva Federálneho zhromaždenia 50 000 tisíc Kčs na finančné zabezpečenie vzniku a činnosť Generálneho inšpektora ozbrojených síl, Parlamentného inštitútu a na úhradu členského príspevku do Rady Európy;
g) účelová rezerva na nepredvídaný ekonomický vývoj 4 200 000 tisíc Kčs;
h) dispozičný fond prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 1 000 tisíc Kčs, predsedu Federálneho zhromaždenia vo výške 1 000 tisíc Kčs a predsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 2 680 tisíc Kčs.
§ 2
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť ukazovatele štátneho rozpočtu federácie uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona iba v súlade s organizačnými, metodickými a cenovými opatreniami vlády alebo pri uvoľňovaní prostriedkov z rezerv štátneho rozpočtu federácie. Týmito opatreniami nesmie dôjsť k zhoršeniu výsledného salda príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie.

Rok 1994 - Slovensko

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1994 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 134 680 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 149 330 000 000 Sk.
(2) Schodok štátneho rozpočtu sa určuje sumou 14 650 000 000 Sk.
(3) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(4) Rozdelenie rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu je uvedené v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej sume 1 035 000 000 Sk, a to
a) v sume 220 000 000 Sk na finančné zabezpečenie samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1992; spôsob určenia výšky dotácií určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b) v sume 815 000 000 Sk pre mestskú hromadnú dopravu; rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa rozpočtujú v celkovej sume 15 311 489 000 Sk. Rozdelenie je uvedené v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 2
(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu uvedené v prílohe č. 2.
(2) Opatreniami podľa odseku 1 môžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu uvedené v § 1 ods. 1 najviac o 10 %, pričom sa nesmie zväčšiť schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2.

Rok 1999 - Slovensko

Štátny rozpočet na tento rok nebol schválený. Takže ....

Štátny rozpočet na rok 1999 rátal s príjmami 179,9 mld Sk a výdavkami vo výške 194,9 mld Sk. Vzhľadom na to, že do konca roka vláda SR neschválila štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 1999, hospodárenie v prvom štvrťroku ( vrátane hospodárenia Sociálnej poisťovne) prebiehalo v rozpočtovom provizóriu. Ku koncu roka 1999 bol kurz slovenskej koruny k americkému doláru 42,01 a k euru 42,40. Miera inflácie dosiahla 10,6 percenta. Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná nominálna mzda bola 10 728 Sk.

Rok 2002 - Slovensko

1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2002 sa rozpočtujú sumou 219 919 182 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2002 sa určujú sumou 257 919 182 000 Sk.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2002 sa určuje sumou 38 000 000 000 Sk; súhrnný schodok verejného rozpočtu na rok 2002 sa rozpočtuje sumou 36 837 500 000 Sk.
(3) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2002 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2002 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2002 do rozpočtov obcí poskytujú dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 2 425 500 000 Sk takto:
a) 582 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 26. máju 2001, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
b) 1 533 600 000 Sk na mestskú verejnú dopravu,
c) 167 400 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d) 142 500 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(6) Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona,1) je uvedený v prílohe č. 5.
(7) Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2002 rozpočtujú v celkovej sume 132 699 103 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
Príjem štátneho rozpočtu v roku 2002 z odvodu zostávajúceho zisku Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu2) sa rozpočtuje sumou 4 700 000 000 Sk.
§ 3
(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2002 uvedené v prílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6.
(2) Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2002 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 15 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2002 ustanovený týmto zákonom.

Rok 2007 - Slovensko

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtujú sumou 310 471 512 000 Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určujú sumou 348 857 512 000 Sk.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určuje sumou 38 386 000 000 Sk.
(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2007 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2007 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2007 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5 v celkovej sume 27 577 326 000 Sk; z toho do rozpočtov obcí 16 860 175 000 Sk a do rozpočtov vyšších územných celkov 10 717 151 000 Sk.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2007 rozpočtujú v celkovej sume 2 201 755 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda vykonáva v roku 2007 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.1)
(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %; toto obmedzenie neplatí na prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené na príjmový účet platobnej jednotky, určené na ďalšie použitie. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 podľa § 1 ods. 2 . 

-------

Ako to funguje v bežnej domácnosti ? Ak dostanete na výplatu 1000 €, môžete plánovať svoje výdavky do tejto hranice. Nepotrebujete na to žiadne školy, stačí na to sedliacky rozum. Teoreticky sa môžete aj zadĺžiť, ale musíte rátať s následkami, ak svoje záväzky nebudete splácať. Nemôžete však vopred plánovať, čo urobíte s peniazmi, ktoré nemáte.

Avšak v prípade "vzdelancov a inteligentov" s diplomami od rôznych "špičkových" škôl asi logika neplatí. Veselo sa plánuje so vzduchom ... ešte veríte, že nám vládnu odborníci ? Veríte aj nezmyslom Ivana Štefanca ? Skúsme nájsť, či sa niekedy ozval proti plánovaniu strát, spôsobených vládami M. Dzurindu ? Chránil niekedy záujem daňového poplatníka  a bránil tomu, aby mu pseudo-ekonómovia robili dlhy ?

Kašlite na názory intelektuálnej spodiny ... je to strata času.

Jedna stará pravda hovorí - breše to, vrčí to, krúti to chvostom a naháňa mačky. Mal by to byť pes ... ale, čo ak sa to na psa len hrá ???

Pridať komentár

Feedback