Červená nafta deformuje

Na jednej strane by sa mohlo zdať, že navrhnutý zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 je dobrým úmyslom rezortu pôdohospodárstva pomôcť našim poľnohospodárom. Veď v ňom ide o daňové zvýhodnenie minerálnych olejov formou zníženej sadzby dane, teda o tzv. „červenú naftu“. Je to však nesystémové opatrenie, ktoré deformuje podnikateľské prostredie nielen v segmente poľnohospodárstva, ale v podnikateľskom sektore ako celku.

Žiadne z opatrení, ktoré sú uvedené v tomto zákone totiž nezabezpečia, že zákon nebude zneužívaný a že nebudú na „červenú naftu“ jazdiť aj automobily, ktoré majú s poľnohospodárstvom pramálo spoločného.

Zákon rovno navádza na podvody, pretože s červenou naftou sa bude vo veľkom kšeftovať. Tak ako sa s ňou veselo kšeftovalo v minulosti, tak tomu bude aj teraz.

Zákon definuje zníženie sadzby dane z minerálnych olejov vo výške 153,00 eur na 1000 litrov. Táto suma tvorí základ pre výpočet dotácie. Dotácia sa vypočíta ako súčin stanoveného normatívu na jednu veľkú dobytčiu jednotku žiadateľa  alebo jeden hektár obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy žiadateľom, počtu veľkých dobytčích jednotiek alebo výmery poľnohospodárskej plochy vedených v evidencii k 1. marcu 2013 a uvedenej sadzby. Zo štátneho rozpočtu sa na tento účel nepoužije viac ako 10 mil. eur pri spotrebe minerálnych olejov používaných ako motorová nafta v rastlinnej a živočíšnej výrobe vo výške približne 65 mil. litrov v roku 2013.

V prípade, že celková suma požiadaviek o dotáciu prekročí stanovený limit 10 mil. eur, platobná agentúra vypočíta koeficient, ktorým bude rovnomerne krátiť všetkým žiadateľom požadovanú výšku dotácie.

Vypočítanú výšku dotácie bude musieť farmár preukázať dokladom o kúpe minerálneho oleja zdaneného na daňovom území Slovenskej republiky a výpisom z evidencie spotreby minerálneho oleja na farme. V prípade, že farmár nepreukáže uvedenými dokladmi vypočítanú sumu dotácie, platobná agentúra vyplatí dotáciu len do výšky, ktorú preukáže účtovnými dokladmi.

V dôvodovej správe tohto zákona je uvedené, že v snahe, aby neprichádzalo k neúmernému nadmernému administratívnemu zaťaženiu colných orgánov ako v minulosti, dotáciu bude poskytovať poľnohospodárska platobná agentúra (PPA). Tam sa tá administratívu však tiež nebude robiť „sama“. Veď tam ju budú tiež robiť ľudia a bude si vyžadovať potrebné personálne kapacity. Možno menšie ako predtým, lebo PPA už určitými informáciami disponuje . Ale vyššie uvedenú dokumentáciu – doklady o kúpe minerálneho oleja a evidencia jeho spotreby, a to sú tie podstatné údaje, bude potrebné naďalej poľnohospodármi dodávať a úradom prácne kontrolovať. Čiže vznikne opäť ďalšia nadmerná administratíva.

Zasa sa teda zavádzajú deformácie a výnimky, ktoré spôsobia viac škody ako osohu. A pritom slovenským poľnohospodárom a potravinárom je možné pomôcť úplne inak.

Ak má rezort pôdohospodárstva „zvyšné“ peniaze, ktorými chce pomôcť našim farmárom spravodlivo, čestne a transparentne, nie je to nič ľahšieho. Stačí tých 10 miliónov eur rozdeliť poľnohospodárom formou štátnej pomoci pomocou priamych platieb. Tým aspoň čiastočne zmierniť ich nerovnú pozíciu voči dotáciám krajín starej EÚ.

Zákon je navyše možné pokladať za neúprimný. Úprimný by bol, keby ministerstvo pôdohospodárstva a osobne minister Jahnátek už vyčerpali všetky možnosti pomoci našim poľnohospodárom a potravinárom. Čo však zďaleka neplatí.

A úprimný by aj bol, keby sa  ruka v ruke s týmto „propoľnohospodárskym“ opatrením, ktorým chce rezort peniaze poľnohospodárov akože šetriť,  druhou rukou nesnažil peniaze slovenským potravinárom a poľnohospodárom z vreciek vytiahnuť.

Napríklad medializovaným nápadom pripraviť zákon o odbytovom fonde, pomocou ktorého chce rezort vstupovať do marketingu súkromných firiem v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva, robiť ho za nich a ešte ich to aj nechať zaplatiť.

Riešenie miesto červenej nafty a miesto zavádzania takýchto nesystémových výnimiek a deformácii, ktorými bude len podpora podvodov a korupcie, tkvie ale hlavne v Bruseli. Vo vyjednávaniach, ktoré boli doteraz neskutočným spôsobom zanedbávané.

Tam treba vyjednať spravodlivé rozdelenie dotácii v rámci EÚ. Tam je potrebné vyjednať dorovnanie priamych platieb na 100% priemeru EÚ (tak ako nám to bolo pri vstupe do únie prisľúbené a nie len na 90% a ešte aj to iba z jednej tretiny, tak ako to bruselskí úradníci teraz zamýšľajú).

Tam je kľúč k podpore našich poľnohospodárov a potravinárov na najbližších sedem rokov, pretože teraz sa rozhoduje  o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky. A tam zatiaľ, žiaľ, vedenie rezortu pôdohospodárstva ešte veľa vody nenamútilo.

Nemáme žiadneho europoslanca v agrivýbore EP, nezúčastnili sme sa na rokovaní dôležitého júnového  medziparlamentného zasadnutia EP a národných parlamentov (nevyslali sme tam ani jedného zástupcu), nesformulovali individuálnu pozíciu na tomto zasadnutí a ani neskôr sme sa nepridali k spoločnej pozícii k niektorým iným krajinám s podobnými problémami ako máme my.

Skrátka doteraz sme boli neaktívni, robili sme veľké nič.

Miesto toho sa tu minister Jahnátek naťahuje s hypermarketmi, behá po nich a kontroluje dátum spotreby na jogurtoch, rozmýšľa o všelijakých odbytových fondoch a zavádza takéto nesystémové výnimky.

A jednou z nich je aj tento zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013, ktorý narobí viac škody ako osohu.

Pridať komentár

Feedback