Škrty alebo drachma? Kdeže „alebo“. Grécko musí aj, aj, aj,...

Súčasné hľadanie času pre Grékov je vyslovene strácanie času ako pre grékov aj celú EÚ. Aj reštrukturalizácia s odpustením časti dlhu, aj vnútorná devalvácia meny, aj opatrenia gréckej vlády v oblasti zefektívnenia výberu daní aj pôžičky ostatných krajín eurozóny a MMF spolu tvoria nevyhnutný mix pre reálne vyriešenie tzv. gréckej krízy. Zároveň predstavuje model pre riešenie obdobných problémov ostatných juhoeurópskych ekonomík.


Východiská


Krajinami eurozóny doteraz realizovaná (zatiaľ bez Slovenska) konštrukcia, na ktorej je postavené riešenie problémov verejných financií Grécka, je absolútne nereálna. Nemôže
stačiť. Jednoducho preto, lebo už nejde len o finančný problém, ale aj
hospodársky, ktorý je fundamentálnym. A uplatňovaný model ho riešiť
nemôže. Naopak, betónuje a zhoršuje ho.   


Že je chybná
samotná podstata schémy, bolo zrejmé už pri jej predstavení. Je totiž postavená
na predpoklade, že problém je dôsledkom dočasnej straty dôvery investorov,
financujúcich dlh. Pôžička mala Grékom umožniť preklenúť čas (dva roky), kým sa
mu podarí túto dôveru obnoviť natoľko, aby boli investori znova ochotní Grécku
požičiavať, a to za ekonomicky zvládnuteľných podmienok.


Uvedený
predpoklad však  neplatí ani náhodou.
Problém nie je dočasný. Dlhoročný „život nad pomery“ s výdavkami,
nezodpovedajúcimi ekonomickej výkonnosti a príjmom, doviedli finančnú
situáciu krajiny do stavu, ktorý už nie je riešiteľný len opatreniami vo
verejných financiách.


Jednoznačne
o tom vypovedajú dostupné makroekonomické dáta. Pokles ekonomiky v roku 2009 o 2 % , v roku 2010 o 4,5 %, pričom len mohutná stimulácia štátom v oboch rokoch (ročný schodok verejných financií 15,4 % a 10,5 %) zabránila 2-cifernému poklesu. V tomto roku ich čaká ďalší pokles (prognózy hovoria okolo 3 %, skutočnosť za 1. Q 4,5 %. Naakumulovaný dlh ku koncu roka 2010 predstavuje 142 % celoročného HDP  Dôvodom je zásadný problém
gréckeho hospodárstva, spočívajúci v nedostatočnej schopnosti jeho
produkcie konkurovať na domácom i zahraničných trhoch. Bilancia
zahraničného obchodu Grécka končí každoročne v hlbokom mínuse. V posledných
rokoch schodok vždy prekračoval 10 % HDP. V roku 2010 (1. roku vládnych
opatrení) to bolo už „len“ 8,5 %, kedy import prevýšil export o 40 % (67,7
mld. ku 48,2 mld. eur) V predošlých rokoch toto prevýšenie vo väčšine
prípadov prekračovalo 50%. Nízka konkurenčná schopnosť je dôsledkom nesúladu hodnoty
výsledkov práce a jej vyššej ceny, vyjadrenej v dnešnej „gréckej“ mene
euro. Neúnosnosť situácie nakoniec najlepšie potvrdzujú neustále požiadavky Grékom
na zmiernenie podmienok pôžičky a jej navýšenie o ďalšie desiatky miliárd
eur, Avizpvaný predaj štátneho majetku v objeme 50 mld. eur do roku 2015 (požiadavka záchrannej schémy), podľa všetkých znakov, može postačiť maximálne na to, aby v uvedenom období dlh nerástol. Nezníži ho však. Veď v roku 2010 pri opatreniach vlády, charakterizovaných ako drastické a vyvolávajúcich vlnu štrajkov obyvateľstva, "vygazdovali" Gréci schodok 24,2 mld. eur.    


Riešenie


Pre obnovu
dôvery investorov je nutné, aby Gréci v dohľadnej dobe preukázali
schopnosť splácať aj samotnú istinu dlhu, teda dosahovať rozpočtové prebytky.
To však už nie je možné bez rastu ekonomiky, a tým aj príjmov verejných
financií v pomere k ich výdavkom. Čo je možné len zvýšením
konkurenčnej schopnosti gréckej produkcie prostredníctvom odstránenia vyššie
uvedeného nesúladu medzi produktivitou úžitkovej hodnoty a cenou práce, čo
možno dosiahnuť jedine devalváciou. Tá je kľúčovou podmienkou riešenia celého
problému.


Nutnosť je
jasná, otázna je len forma. Vonkajšia alebo vnútorná. Vonkajšia predstavuje
devalváciu vlastnej meny voči ostatným, ktorej by v prípade Grécka muselo
predchádzať jeho vystúpenie z Eurozóny a návrat k drachme.
Vnútornú formu devalváciu možno realizovať jednorazovým znížením všetkých miezd
a dôchodkov, čo v princípe predstavuje zreálnenie tzv. konverzného kurzu. Začiatkom
februára som v článku na blogu HNonline preferoval skôr návrat
k drachme. Vzhľadom na väčší potenciál minimalizácie strát pre všetkých
aktérov by som dnes "hlasoval" za vnútornú devalváciu so zachovaním eura. Nedôjde k zníženiu, ale naopak k zvýšeniu hodnoty úspor, takže nedôjde k masívnemu vyprázdňovaniu bankových účtov a destabilizácii gréckych bánk. Výraznejšie zníženie životnej úrovne obyvateľstva bude len dočasným javom, keďže sa zníženie miezd rýchlo prejaví aj v znížení cien domácich gréckych produktov v predaji. V znevýhodnenej situácii sa ocitnú iba subjekty, splácajúce pôžičky. S tým si však už možno ľahšie poradiť. 


Situácia
Grécka je však natoľko závažná, že je nevyhnutné využiť celý register
nástrojov. Nie je možné vynechať žiadny. Reštrukturalizácia s odpustením
časti dlhu (cca 20 %) zmiernia momentálny tlak. Vnútorná devalvácia (20 - 25 %)
umožní Grécku dosahovať reálny rast ekonomiky so všetkými sprievodnými
pozitívnymi dôsledkami. Opatrenia gréckej vlády v oblasti efektívnejšieho
výberu daní zvýšia podiel príjmov verejných financií z HDP. Len uvedené
nástroje spolu môžu v horizonte 2 rokov priviesť Grékov na štandardnému
financovaniu na finančných trhoch. Dovtedy však budú naďalej potrebovať pomoc
ostatných európskych krajín a MMF. Ale už s reálnymi predpokladmi na
ich vrátenie.     


Vopred stanovené
parametre, keď všetky zúčastnené strany budú vedieť, čo ich čaká a dôsledné riadenie procesov môžu reálne znížiť celkové škody, denne
pertraktované všetkými odborníkmi, vyplývajúce hlavne z panických reakcií
obyvateľov a finančných inštitúcií. Uvedený mix predstavuje aj relatívne
spravodlivé riešenie, pretože rozkladá negatívne účinky na samotných Grékov aj
financujúce inštitúcie.

Z vyššie uvedených dôvodov si trúfam povedať, že súčasné hľadanie času pre Grékov je vyslovene strácanie času.  


Komentáre

Stratou času to bolo už pred samotným poskytnutím úveru, pretože z toho bolo zrejmé, že vlastne za ten čas sa zadĺženosť Grécka zvýši na úroveň 150% a viac k HDP. A to len fakt blbec by potom im požičiaval svoje súkromné peniaze. Ako však píšete riešením je čiastočné odpustenie dlhu spolu so znížením miezd a navyše spolu s privatizáciou a brutálne osekanie verejných výdavkov. Však Gréci dávajú neskutočne veľa aj na armádu. To, že to povedie k zníženiu HDP vôbec nevadí, pretože to aj tak nezodpovedá realite.

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Práve takto by sa HDP zreálnil. Domáca produkcia vo fyz. merných jednotkách by zostala rovnaká, len jej ocenenie v eurách by sa zmenilo. Aj pri poklese príjmov by bola domáca produkcia takmer rovnako dostupná ako doteraz (podľa podielu gréckych vstupov). Zahraničná by zdražela, čím by stúpla konkurenčná schopnosť ich produkcie doma i v zahraničí. To by viedlo k rastu produkcie nad súčasné objemy (aj HDP), tvorbe nových pracovných miest, atď.

Súhlasím. Len ja som mal na mysli skôr fakt ten, že keby sa znížil podiel verejného sektoru tak by to z dôvodu spôsobu výpočtu HDP znamenalo jeho pokles, čo by však nemal byť dôvod proti škrtaniu vo verejnej správe. Ide o to, že vlastne výdavky štátu sú len zobrané peniaze od ľudí. Takže to by sa mali hlavne uvedomiť. A nie len samotní Gréci, ale aj ostatní.

Obrázok používateľa Laco Vozárik

S tými "zobranými" peniazmi odľudí by to nemuselo byť až tak zlé. Podstatné je, aby ich spätné prerozdelenie bolo efektívne. čo v prípade Grécka bude asi ďaleko od skutočnosti. Ako však vidno z čísel môjho predošlého príspevku, severské krajiny nemajú zásadný problém ani s platením daní ani s dlkom. A najdôležitejšie je, aby to bolo v pomere 1:1, tzn. bez dlhov. Nie "nad pomery".

No tie severské krajiny to sú také výnimky. Ale pri ich hlbšom skúmaní tiež zistíme, že to vôbec nie je tak v skutočnosti ako si mnohí myslia. Napríklad aj Švédsko je zadĺžené (aj keď oproti Grécku je to nič). Len kto to určí, že to prerozdeľovanie bude efektívne? To je zásadný problém. Vždy sa nájdu skupiny, ktoré budú parazitovať na takom systéme aj v Škandinávii.

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Pokiaľ ide o zadĺženie, sú na tom Švédi podstatne lepšie lepšie ako my (v predchádzajúcom príspevku v rabuľke uvádzam aj ich).
V tej efektívnosti a zneužívaní systému nemožno nesúhlasiť. Je to naozaj ťazké. Preto je potrebné v čo najväčšej možnej miere minimalizovať prerozdeľovanie. Jeho mieru však nie je možné určiť paušálne. Je veľmi závislá na kultúrnych aspektoch danej spoločnosti.

Jedine kto dokáže vyhodnotiť efektívnosť je trh. Takže pokiaľ budú stále existovať veci o ktorých bude rozhodovať štát tak stále môžme hovoriť o neefektívnosti.

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

TOTO SI PREČÍTAJTE MILÝ PÁNI, LEBO TOTO PLATÍ NIE LEN PRE GRÉKOV, ALE AJ PRE SLOVÁKOV A CELÝ PODVODNE A NESPLATITEĽNE ZADĹŽENÝ SVET !!!

http://www.kss.sk/index.php?menu=clanky&article=907

...VAŠE NÁVRHY NA RIEŠENIA P. VOZÁRIK, NIČ NEVYRIEŠIA, MAX. TAK KÚPIA ČAS, ČO ZATIAĽ POLOŽÍ GRÉKOV NA SMRTEĽNÚ POSTEĽ A SKOR, ČI NESKOR, AJ CELÚ EURÓPU A CELÍ SVET !!!

No podstatné je to tvoje riešenie a to by skončilo rovnakou ak nie horšou katastrofou ako teraz. Takže ďakujem neprosím.

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

...to si myslíš iba ty a tebe podobný, kamarát a veľmi sa pri tom mýlite !!!
...vaše komoditné peniaze, anarchia, minimálny, alebo dokonca žiadny štát ( a teraz nemyslím vládu a parlament ), by boli zánikom ľudstva !!!
...štát, ako ho poznáme dnes, t.j. vláda a parlament, sú zlo, to je nám všetkým jasné, len že urobiť treba toto:
TAM DO ŠTÁTNEJ SPRÁVY, TREBA ZVOLIŤ LEN MAX. 30 KS ĽUDÍ, KTORÝ BUDÚ LEN ZAMESTNANCAMI ( nie vládcami SR !!! ) SKUTOČNÉHO ŠTÁTU A VLÁDY SR, TEDA BUDÚ ZAMESTNANCAMI, NÁS OBČANOV SR A VLÁDY SR !!!
TÝCH 30 ZAMESTNANCOV ( ministri a premiér, žiadny poslanci ) BUDÚ MAŤ PRIDELENÉ KOMPETENCIE PRE VYKONÁVANIE PRIDELENEJ PRÁCE A BUDÚ LEN VYKONÁVATEĽMI VOLE VLÁDY SR, VOLE ŠTÁTU, TEDA VOLE, NÁS OBČANOV SR, KDE MY ŠTÁT A VLÁDA SR, BUDEME VLÁDNUŤ SEBE SAMÝM A TO SKRZE ŠTÁTNE A MIESTNE REFERENDÁ !!!!!
LEN POTOM NASTANE SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A DEMOKRACIA A NIE POLITICKÁ A EKONOMICKÁ DIKTATÚRA ZAST. DEMOKRACIE A KAPITALIZMU !!!!!

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

...pán Vozárik, už ste počuli slová, ÚŽERA, NESPLATITEĽNÁ ÚŽERA, MATEMATICKÝ PODVOD, ZOTROČOVANIE ???!!!

...LEBO TO, PRESNE VŠETCI BANKÁRI ROBIA NA ĽUĎOCH CELÉHO SVETA A TZV. EKONÓMOVIA ( svojimi zlými analýzami a radami ) A POLITICI SPOLU S BANKÁRMI, TIETO ZLOČINY CELOSVETOVO PODPORUJÚ, ZASTÁVAJÚ A LEGALIZUJÚ !!!!!!!

...CELOSVETOVÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM, TZV. KAPITALIZMUS, NIE JE NIČ INÉ, AKO MASÍVNE VŠADEPRÍTOMNÉ APLIKOVANIE OBYČAJNEJ ÚŽERY, KTORÁ JE NAVYŠE PODVODNÁ, TEDA AKO CELOK NESPLATITEĽNÁ, LEBO TZV. PENIAZE NA SPLATENIE POŽADOVANÉHO ÚROKU, NIKTO NIKDY DO CELKOVÉHO OBJEMU NA SPLATENIE NEDAL ( úrok + istina ) !!!

KAPITALIZMUS, JE CELOSVETOVÁ ZLEGALIZOVANÁ ÚŽERA, NAVYŠE PODVODNÁ, LEBO JE AKO CELOK, NESPLATITEĽNÁ !!!!!!!!

SYSTÉM, MECHANIZMUS RIADENIA SVETOVEJ EKONOMIKY, JE PODVOD...PYRAMÍDOVÁ HRA !!!

JE TO ZLOČIN ZLOČINOV, KTORÝ MUSÍ BYŤ OKAMŽITE ZRUŠENÝ A ZAVEDENÝ NOVÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM RIADENIA EKONOMÍK, KTORÝ MUSÍ BYŤ BEZ ÚROKOVÝ A BEZ DLHOVÝ !!!!!!!!!!

TZN. ŽE TZV. PENIAZE UŽ NIKDY NESMÚ, BYŤ EMITOVANÉ SÚKROMNE, ALE LEN ŠTÁTNE A TO ZO ŽIADNYM ÚROKOM A NESMÚ BYŤ EMITOVANÉ, AKO DLH !!!!!!!

PÁN VOZÁRIK, KEĎ UŽ NIČ INÉ, TAK BANKY SA MUSIA ZNÁRODNIŤ, ALEBO ZRUŠIŤ A VZNIKNE , LEN EDEN ŠTÁTNY ADMINISTRÁTOR OBEŽIVA, KDE TZV. PENIAZE-OBEŽIVO, BUDE DO EKONOMIKY DODÁVANÉ NA ZÁKLADE, JEJ OBJEMU Z REÁLNEJ PRODUKCIE A TO BEZ DLHU A BEZ ÚROKU !!!!!!!!!!

DLHOVÁ A NAVYŠE ÚROČENÁ EKONOMIKA, INÝMI SLOVAMI CELOSVETOVÁ PODVODNÁ NESPLATITEĽNÁ ÚŽERA, PASOVANÁ DO POZÍCIE SVETOVÉHO EKONOMICKÉHO SYSTÉMU, menom KAPITALIZMUS, KTORÁ JE PREVÁDZKOVANÁ CELOSVETOVOU BANKOVKOU MAFIOU A PLNE PODPOROVANÁ A LEGALIZOVANÁ TOTALITNOU-DIKTATÚROU POL. STRÁN, menom ZAST. DEMOKRACIA, ZADLŽILA CELÝ SVET A PRIVIEDLA HO NA POKRAJ EKONOMICKÉHO A SPOLOČENSKÉHO ROZKLADU !!!
OBROVSKÉ VZBURY NÁRODOV, OBČANOV A MOŽNO, AJ VOJNY BOHATÝCH PROTI CHUDOBNÝM, SÚ LEN OTÁZKOU ČASU !!!!!!!!!

Feedback