Rast ekonomiky v roku 2013 neprekoná hranicu 1,5 %

V nadchádzajúcich mesiacoch budeme v oblasti prognóz ekonomického vývoja svedkami revízií aktuálnych odhadov rastu v roku 2013 smerom dolu. Výsledkom bude zavŕšenie procesu obratu vzájomného pomeru hodnôt rokov 2012 a 2013

Spoločnou črtou pre doteraz publikované prognózy vývoja ekonomík EÚ i Slovenska na roky 2012 až 2014 z dielní medzinárodných a slovenských rešpektovaných inštitúcií je postupné zvyšovanie dynamiky medziročných rastov.
Utrafiť prognózu vývoja s ročným predstihom na desatinu percentného bodu (p. b.) je iba dielom náhody, keď „sadnú“ vzájomné kompenzácie odchýlok odhadov jednotlivých zložiek HDP.
Avšak spoľahlivo stanoviť hranice intervalu vývoja, cez ktoré sa skutočné hodnoty nedostanú, možné je. Určujú ich fundamentálne predpoklady reálnej ekonomiky. Platilo a platí to aj pre roky 2012 až 2014.
Pre rok 2012 bolo minimálne od jesene 2011 zrejmé, že Slovensko čakajú (doslovne čakajú) iba dva možné, diametrálne odlišné, scenáre. „Rast“ so záporným znamienkom v prípade, že sa situácia v Eurozóne úplne vymkne spod kontroly. Alebo rast s kladným znamienkom a hodnotou nie menšou ako dve percentá. Keďže Európska centrálna banka (ECB) už niekoľkokrát ukázala, že neodmieta (vzhľadom na jej súčasné vedenie skôr naopak) úlohu poslednej inštancie, reálne  sa napĺňa variant s pozitívnym znamienkom.
V roku 2013 môžeme očakávať takmer identický scenár s jediným, ale o to podstatnejším, rozdielom. Dynamika rastu bude určite menšia ako v roku 2012, pričom ani v najlepšom prípade neprekročí úroveň 1,5 %.
O roku 2014 možno zasa už dnes s viac ako 50 %-nou pravdepodobnosťou predpokladať, že dynamika rastu nebude väčšia ako v roku 2013.
Kľúčové dôvody poskytuje bližší pohľad na vývoj zložiek HDP, zostavený výdavkovou metódou, ktorý môžeme na základe fundamentálnych predpokladov reálne očakávať.
Pre všetky tri uvedené roky zhodne platí, že nebolo a naďalej nie je dôvod predpokladať relevantný rast konečnej spotreby domácností (niečo nad 50 % podielu z HDP). Rozhodujúcim dôvodom je štruktúra slovenskej ekonomiky, ktorá ani pri pomerne vysokej úrovni rastu negeneruje relevantný nárast zamestnanosti a následne ani rast miezd. Mzdová báza tak nepredstavuje dostatočný potenciál pre rast.
Nutnosť konsolidovať verejné financie nedáva priestor na nárast spotreby verejnej správy, ktorý by sa v dostatočnej miere mohol prejaviť na celkovej tvorbe HDP.
Na roky 2012 a 2013 nebola ohlásená žiadna významnejšia (z hľadiska objemu) investícia, takže nebolo a nie je reálne  počítať ani s vyššou tvorbou fixného kapitálu. Pre rok 2014 je táto položka ešte otvorená. Kontext slovenského a európskeho prostredia však zakladá očakávanie významnejšieho rastu zatiaľ iba v rovine teórie. Produkčných kapacít je prebytok a zahraničným investorom sme neposkytli veľa dôvodov investovať práve na Slovensku.       
Rozhodujúcim dôvodom pozitívneho „vyčnievania“ roka 2012 je skutočnosť, že Volkswagen koncom roka 2011 spustil v podstate nový závod na výrobu malých mestských vozidiel. V rokoch 2013 ani 2014 nás nič také nečaká, takže medziročné nárasty priemyselnej výroby a následne čistého exportu určite nedosiahnu mieru dynamiky roka 2012.
Ostatné zložky túto stratu nedorovnajú, preto osobne očakávam vyššie uvedený vývoj.
A to vysoko pravdepodobný ďalší pokles ekonomickej aktivity v EÚ, na ktorej sme fatálne závislí už ani nespomínam.
Najväčší priestor pre rast v súčasnom modeli ekonomiky tak predstavuje skutočné zefektívnenie využitia externých zdrojov z tzv. eurofondov, čo určite nesvedčí o dostatočnej nezávislosti a odolnosti našej ekonomiky.
V nadchádzajúcich mesiacoch budeme v oblasti prognóz ekonomického vývoja nepochybne svedkami revízií aktuálnych odhadov rastu v roku 2013 smerom dolu. Výsledkom bude zavŕšenie procesu obratu vzájomného pomeru hodnôt rokov 2012 a 2013
Na začiatku roka to bolo 0,8 % verzus 2,8 % (priemer odhadov 7 vybraných bánk, zverejňovaný NBS). Aktuálne je to 2,2 % a 2,4 %.

 

Tento článok sa vám nepáči.

Pridať komentár

Feedback