Eurofondy nepomáhajú, škodia. Deformujú myslenie, sú brzdou trvalo udržateľného rozvoja

Priame negatívne ekonomické účinky systému prerozdeľovania prostriedkov z fondov EÚ sú stálou témou diskusií. Za podstatne závažnejší problém považujem jeho nepriame účinky, ktoré sa prejavujú v deformácii postojov a myslenia ľudí. V pestovaní lokajského režimu. Tragédiou je, že peniaze „zadarmo“ sa tak menia na tie absolútne najdrahšie.

Základným poslaním prostriedkov z fondov EÚ (Ef) je napomôcť zvýšiť dynamiku dobiehania úrovne hospodárskeho a sociálneho rozvoja menej rozvinutých krajín a regiónov EÚ. Ako sa to darí v podmienkach Slovenska, jasne vidieť aj na relevantných číslach a dokumentačnej mapke v príspevkuhttp://moje.hnonline.sk/node/6347

A to i napriek tomu, že riešenie problému nerovnomerného rozvoja územia a ďalšieho prehlbovania zaostávania jednotlivých regiónov Slovenska  deklarovali všetky doterajšie vládne zoskupenia ako dôležitú súčasť svojich  programov.

Za jeden z dôvodov tohto stavu považujú odborníci aj nízku efektívnosť využívania prostriedkov Ef v dôsledku  nastavenia a prebyrokratizovania procesov schvaľovania a čerpania zdrojov ako aj samotného nastavenia účelu ich využívania. Tento systém však generuje okrem priamych ekonomických aj nepriame škody. Tie sa prejavujú deformáciou postojov a myslenia ľudí a majú na vývoj spoločnosti podstatne škodlivejší vplyv ako tie priame. Týka sa to hlavne výziev a projektov zo skupiny tzv. dopytovo orientovaných.  

Systémové chyby a ich dôsledky

Súčasný systém má dve zásadné chyby. Prvou je vopred stanovený objem prostriedkov pre jednotlivé ciele na úrovni obcí a miest. Druhou je centralizovaná forma výberu podporených projektov prostredníctvom akejsi „súťaže o najlepšie projekty“. Kto sa už stretol s kritériami hodnotenia takýchto projektov, vie, že každá výzva obsahuje aj kritériá, ktoré môžu hodnotitelia posudzovať naozaj subjektívne. V praxi, kde o úspechu rozhodujú rozdiely len niekoľko málo bodov, nakláňajú misku váh práve takéto kritériá.  Fakt, že niektorý projekt bol ohodnotený menším počtom bodov určite nesvedčil aj o menšej miere potreby jeho realizácie. Tie, spolu s inými, generujú škody vo viacerých úrovniach a oblastiach. Pre ich definovanie využijem oblasť rozvoja miest a obcí (ďalej budem používať spoločný názov obec).

Priame ekonomické škody

-   Zbytočne vysoké náklady na administratívu operačných programov

-   Predražovanie realizácie projektov (odhady sú na úrovni 30 a viac percent)

-   Strata už vynaložených  prostriedkov obcí na zmarené projekty, keďže väčšina obcí pre  istotu podáva projekty na všetky výzvy, do ktorých sa môžu prihlásiť

-   Premrštenosť požiadaviek obcí (na spôsob „zlaté kľučky“), ku ktorej priam vyzývajú nastavené limity podpory na jeden projekt

Nepriame ekonomické škody

-    Nemožnosť reálne riadiť rozvoj v zmysle vypracovaných programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), keďže samosprávy nevedia, na projekt akej priority a určenia získajú prostriedky

-   Výstavba objektov, prípadne ich prehnane náročné prevedenie bez schopnosti generovať dostatočné zdroje po ich dokončení, dodatočne zvyšuje nároky budúcich rozpočtov na ich prevádzku a údržbu

Nepriame škody cez postoje a myslenie

-   Deformácia činnosti práce starostov. Starostovia sú nútení venovať neprimerané množstvo času vybavovaniu agendy s Ef, čo významne znižuje množstvo času na prácu s ľuďmi, pre rozvoj vzťahov v komunite obce

-   Deformácia myslenia obyvateľov, ktorí pozerajú na zdroje z Ef ako na darované, ktoré sú zdarma, čo mimo iné prakticky úplne eliminuje ich záujem o efektívnosť ich využívania samosprávou

-   Ako ukazovateľ rozvoja sú obyvateľmi vnímané prakticky výlučne projekty investičného charakteru (výstavba, rekonštrukcie), ktoré sú len zlepšením podmienok života, ale neprinášajú žiadny skutočný rozvoj

-   Tak je najschopnejším starostom ten, ktorý vybaví v Bratislave najviac peňazí z Ef

-   Model „čakania na peniaze z projektov“ a zaplatenú firmu odrádza komunity od riešenia problémov vlastnými silami, čo znižuje jej súdržnosť, vôľu a schopmosť spolupracovať

-  Prostriedky z Ef sú považované za „všeliek“, veď stačí podať projekt a čakať. Ak „sa“ niečo nevyrieši, tak len preto, že neprešiel projekt

-   Stúpa miera závislosti komunít na vonkajších zdrojoch a iných faktoroch pričom ešte v nedávnej minulosti sa komunity obcí vyznačovali vysokou mierou sebestačnosti

-   Systém vôbec nezvyšuje motiváciu občanov zaujímať sa o verejné záležitosti.

Najbizarnejšia situácia nastane na konci bežiaceho programovacieho obdobia, keď pri „inventúre“ zistíme, že vlastne každá obec či mesto získali zdroje v objeme, ktorý sa bude iba málo odchyľovať od nejakej strednej hodnoty v danej veľkostnej kategórii. Vtedy si asi uvedomíme, že všetky tie „súťaže o najlepšie projekty“ boli v skutočnosti úplne zbytočné. Že prostriedky na systém boli z celospoločenského hľadiska doslova vyhodené oknom. I keď sa pod ním nejaké to vrecko určite vždy nachádzalo.

Takto nastavený systém postupne znižuje schopnosť komunít poradiť si vlastnými silami. Tento dôsledok sa už výrazne prejavuje v každej oblasti života pri každom probléme v podobe čakania na pomoc akejsi „vyššej bytosti“ menom Štát. Tiež sa prejavuje v slabom podnikateľskom myslení http://moje.hnonline.sk/node/6106  a nízkej miere ochoty podnikať, teda starať sa o seba vlastnými silami, čo preukázali aj relevantné prieskumy Eurostatu, ktoré nás v danej oblasti radia na chvost EÚ.  O päť či šesť rokov, keď vyprchá naša dnešní konkurenčná výhoda, nebudeme schopní využitím vlastného potenciálu dosahovať dnešný a už vôbec nie potrebný vyšší ekonomický rast a životnú úroveň vyspelejšej časti Európy zostane v nedohľadne.

Príbeh je o to smutnejší, že celkový objem prostriedkov z Ef  v žiadnom prípade nestojí za takúto deformáciu myslenia. Na ročnej báze je reč o objeme vo výške 1,5 % HDP (po odpočítaní nášho príspevku). Ak ďalej odpočítame všetky neefektívne výdavky, zostane nám necelé 1 %. A to je objem, ktorý vyprodukuje naša ekonomika za 2,5 pracovného dňa. Procesy sú, samozrejme, zložitejšie, ale bez problémov môžem vyhlásiť, že kvalitnejším riadením štátu by sme tieto „darované“, ale určite nie zdarma zdroje, dokázali nahradiť. 

 

A to aj zmenou centralizovaného systému prerozdeľovania môžeme takejto situácii predísť a vyhnúť sa všetkým vyššie uvedeným negatívnym dopadom.

Ako najjednoduchšie riešenie sa javí priame prideľovanie zdrojov mestám a obciam bez nutnosti neefektívneho súťaženia a akéhokoľvek medzičlánku. Možno aj na základe podobného kľúča, aký sa uplatňuje pri tzv. podielových daniach.

Verím, že vláda v tejto oblasti urobí patričnú nápravu, pretože súčasný systém je v priamom rozpore s lajtmotívom jej programového vyhlásenia, ktorý znie: "Občianska zodpovednosť a spolupráca".

Lajtmotív je, nepochybne, správny. Systém zjavne nie, čo dokazujú aj všetky jeho výsledky, vrátane sústavne meškajúceho čerpania disponobilných prostriedkov.

Smie to tak zostať??

Sub bbnautFlash_FSCommand(ByVal command, ByVal args) call bbnautFlash_DoFSCommand(command, args) end sub

Komentáre

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Dobrý deň pán Vozárik !

Váš článok, ako vždy, triafa klinec po hlavičke, má hlavu a pätu,
niet čo dodať, akurát, že máte 100% pravdu
a
napriek tomu si nepomôžete,

GYPSOVÉ HLAVY, zmietané neustálym socialistickým myslením
to myslia určite dobre,
len ten gyps,
ktorý majú na miesto mozgu,
nie je schopný kauzálneho myslenia, teda nie je schopný

odhadnúť vzájomnú väzbu príčin a ďalekosiahlych následkov !!!

To je intelektuálna úroveň myslenia, ako keby to robili
Dežo s Araňou !!!

Podobná štruktúra simpl myslenia!

Ale, kto už môžme za to, že si UFO Mafia vybrala práve
takýchto
priblblých správcov svojho pozemského majetku !

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Milá Sophia, zdravím Vás.

Je to tak. Mdlá schopnosť nachádzať príčinné súvislosti medzi javmi je u mnohých autorít zjavná. Verím však a dúfam, že je často len dôsledkom prirodzenej ľudskej pohodlnosti, ktorej dôsledkom je analytická povrchnosť, potom nesprávne závery a nakoniec neúčinné opatrenia. Logicky.
Preto verím, že sa s tým dá niečo urobiť. Nebudeme predsa len sedieť a bedákať.
No a pokiaľ ide o tú Vašu UFO-mafiu, tak tá je podľa všetkého spokojná. Či si myslíte, že aj ona má problémy so svojím odhadom?

Obrázok používateľa Sophia Múdra

Zdravím, pán Vozárik,

čo sa týka "mojej" UFO-Mafie, tá nebude o nič lepšia,
ako "vyvolení" správcovia jej pozemského majetku-
Neandertálci.
Moja oma hovorievala, že "aký pán, taký krám",
alebo aj,
že "ryba smrdí od hlavy" a bola to veru múúúdra žena!

Feedback