SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2016

Každoročne sa k 1.7. prehodnocuje, či musí - nemusí samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) počas ďalších 12 mesiacov platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Vlani po prvýkrát samotná Sociálna poisťovňa informovala samostatne zárobkovo činné osoby o týchto ich povinnostiach a ak si pamätáte, bolo to spojené s "menšími" problémami. Uvidíme, ako to pôjde tento rok. Ale poďme po poriadku.

Z aktuálnej knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)"

Kto je "samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)" ?

Odpoveď je zašifrovaná v § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v súčinnosti s § 3 tohto zákona a s odkazom na § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov... Aby som vás príliš neunavoval citáciami a odkazmi, skúsme to jednoduchšie.

SZČO je fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov a ktorá má príjmy:

 ... z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 ... zo živnosti,
 ... z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, to sú napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori,
... ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti,
... z vytvorenia diela a umeleckého výkonu (pozri § 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) a  z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
... z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, to sú napríklad správcovia konkurznej podstaty, pracovní asistenti SZČO so ZŤP,
... z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov.
... z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia,
... z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

*

Kedy je SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni?

Osoba, ktorá má postavenie SZČO nemusí byť vždy poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení (viď § 14, 15 a 21) musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti (viď vyššie) za predchádzajúci rok presahuje 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu.

Preložme si to do zrozumiteľnej reči.

SZČO, ktorá v daňovom priznaní za rok 2015 uviedla brutto zdaniteľný príjem zo svojej činnosti vyšší ako 5148 eur, je od 1.7.2016 do 30.6.2017, resp. do 30.9.2017 povinne poistená v Sociálnej poisťovni - a to ak podala daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31.3.2016.

Ak SZČO využila možnosť odkladu podania daňového priznania a daňové priznanie za rok 2015 podala až po 31.3.2016 s tým, že mala brutto zdaniteľný príjem zo svojej činnosti vyšší ako 5148 eur, je povinne poistená v Sociálnej poisťovni od 1.10.2016 do 30.6.2017, resp. do 30.9.2017.

SZČO, ktorá v daňovom priznaní za rok 2015 mala brutto zdaniteľný príjem zo svojej činnosti do výšky 5148 eur, povinne poistená v Sociálnej poisťovni nie je - odvody do Sociálnej poistovne neplatí. Ak takáto SZČO bola doteraz povinne poistená v Sociálnej poisťovni, jej povinné poistenie končí k 30.6.2016 - a to ak daňové priznanie podala v riadnom termíne do 31.3.2016. Pozor, ak takáto SZČO podala daňové priznanie v termíne po 31.3.2016, povinné poistenie v Sociálnej poisťovni jej končí až 30.9.2016.
 
Pri posudzovaní brutto príjmu z činnosti SZČO sa vychádza z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za rok 2015. Ak úhrn príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne hranicu 5148 eur, SZČO je od 1.7.2016, resp. od 1.10.2016 povinne poistená v Sociálnej poisťovni. Pri posudzovaní príjmov sa neberú do úvahy ďalšie prípadné príjmy uvedené v daňovom priznaní - zo zamestnania alebo z dohôd (závislej činnosti), z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, z autorských honorárov za použitie diela... 

V roku 2016 po druhýkrát tento úkon vykoná Sociálna poisťovňa. Potrebné údaje jej z daňových priznaní za rok 2015 mala zaslať Finančná správa (do 31.5.2016, resp. do 5.10.2016).
 
Vznik, respektíve zánik poistenia v Sociálnej poisťovni oznámi samostatne zárobkovo činnej osobe samotná Sociálna poisťovňa a to v lehote do 20 dní (do 20.7.2016, respektíve do 20.10.2016).
 
Pri vzniku poistenia Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO aj jej vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného.

Príklad
 
Pani Milica má živnosť a doteraz nebola povinne poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa daňového priznania za rok 2015 jej príjem zo živnosti (brutto) prekročil  sumu 5148 eur. Pani Milica požiadala o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a to podala až v júni 2016.
 
Pani Milici vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.10.2016.
 
Príklad
 
Pán Milan je SZČO a je povinne poistený v Sociálnej poisťovni. Požiadal o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 a to podal až v apríli 2016. Podľa daňového priznania jeho príjem z činnosti SZČO za rok 2015 nepresiahol sumu 5148 eur.
 
Pánovi Milanovi zaniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni až 30.9.2016.
 
Aj z uvedených príkladov je zrejmé, že pokiaľ SZČO ešte nie je povinne poistená a ani nemá záujem byť poistená v Sociálnej poisťovni, predĺženie termínu na podanie daňového priznania na základe ktorého sa stane povinne poistenou SZČO ušetrí takejto SZČO platbu do Sociálnej poisťovne za tri mesiace (júl, august, september).  Naopak pre SZČO, ktorá je povinne poistená a na základe aktuálne podávaného daňového priznania jej povinné poistenie zanikne, by mala podať daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31.3.

*

Vymeriavací základ na sociálne poistenie od 1.7.2016
 
V období od 1.7.2016/1.10.2016 do 30.6.2017/30.9.2017 sa vymeriavací základ SZČO, ktorá je povinne poistená v Sociálnej poisťovni, určí nasledovne, pričom sa vychádza z údajov v daňovom priznaní FO typ B za rok 2015.
 
1. Vezme sa základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2:
 
- vezme sa základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona  o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2015 (VI. oddiel, riadok 43, ak SZČO dosiahla daňovú stratu, tak sa vezme záporná suma z riadku 44)
 
- ak mala SZČO príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aj v zahraničí a v zahraničí z týchto príjmov preukázateľne platila poistné, upraví (zníži) sa základ dane o časť zodpovedajúcu príjmom v zahraničí (údaje o príjmoch v zahraničí sa uvádzajú v XIII. oddiele),
 
2. Pripočíta sa zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie zaplatené v SR:
- k základu dane podľa bodu 1. sa pripočíta preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. To je uvedené v prílohe – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.
 
- povinné sociálne poistenie =  riadok 12 – riadok 13
 
- zdravotné poistenie = riadok 14
 
(poznámka – v riadkoch 12 až 14 sa neuvádza poistné zaplatené v zahraničí)
 
-  ak  platil  aj  povinné  poistné  porovnateľné  so  sociálnym  poistením a zdravotným poistením v zahraničí, takéto poistné k základu dane podľa bodu 1. nepripočíta,
 
3. Ak by vyšla záporná suma, vo výpočte sa pokračuje s nulou.
 
4. Upravený základ dane sa vydelí 12-timi a to čo vyjde sa ešte vydelí koeficientom 1,486.
 
Pozor, upravený základ dane sa vždy delí 12-timi – aj v prípade, ak SZČO v roku 2015 nepodnikal celý rok ale len niekoľko mesiacov. A to je výhodné.
 
Už od roku 2015 sa pri určení vymeriavacieho základu už používa výsledná živnostenská konštanta“ a to 1,486 (pri výpočte vymeriavacieho základu sa ešte v roku 2013 sa použila konštanta 1,9 a v roku 2014 konštanta 1,6).
 
5. Ak je suma vypočítaná predošlým postupom nižšia ako 429 eur, upraví sa na 429 eur – čo je zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ platný pre rok 2016, daný ako 50% priemernej mzdy zistenej za rok 2014). Maximálny vymeriavací základ je 4290 eur.
 
Výsledkom je vymeriavací základ SZČO, ktorý sa použije pri výpočte a odvode poistného do Sociálnej poisťovne za mesiace júl/október 2016 až jún/september 2017.
 
Pozor, od 1. januára 2017 bude minimálny základ 441,50 eur (50% priemernej mzdy zistenej za rok 2015, čo bola suma 883 eur). Maximálny vymeriavací základ bude 4415 eur.

*

Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne
 
SZČO platí do Sociálnej poisťovne:
- poistné na nemocenské poistenie 4,4% z VZ,
- poistné na starobné poistenie 18% z VZ,
- poistné na invalidné poistenie 6% z VZ a
- poistné do rezervného fondu solidarity 4,75% z VZ.
 
(VZ = vymeriavací základ)
 
Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 429 eur (rok 2016)
 
- poistné na nemocenské poistenie 18,87 eura,
- poistné na starobné poistenie 77,22 eura,
- poistné na invalidné poistenie 25,74 eura a
- poistné do rezervného fondu solidarity 20,37 eura.
 
Spolu 142,20 eura.
 
Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 441,50 eur (rok 2017)
 
- poistné na nemocenské poistenie 19,42 eura,
- poistné na starobné poistenie 79,47 eura,
- poistné na invalidné poistenie 26,49 eura a
- poistné do rezervného fondu solidarity 20,97 eura.
 
Spolu 146,35 eura.

*
 
Ukončenie živnosti, resp. činnosti
 
Ak je SZČO ktorá má oprávnenie na výkon činnosti (typicky napr. živnostenský list) povinne poistená v Sociálnej poisťovni – a toto oprávnenie jej zanikne (napríklad vráti živnostenský list), zanikne jej aj povinné poistenie v Sociálnej poisťovni. Takáto osoba nemusí zánik oprávnenia oznamovať Sociálnej poisťovni (túto povinnosť má podľa § 233 ods. 9 príslušný orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon príslušnej činnosti – napr. živnostenský úrad).
 
Ak SZČO vykonáva činnosť bez vydaného oprávnenia – napr. umelec, autor vykonáva činnosť na základe Autorského zákona – a túto činnosť prestane vykonávať, povinné poistenie v Sociálnej poisťovni jej zaniká odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.
 
Príklad
 
Pán Adam je živnostník. Od 1.7.2016 je povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO, pretože za rok 2015 mal príjmy podľa  6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vyššie ako 5148 eur.
 
K 20.8.2016 sa pán Adam rozhodne ukončiť živnosť a vráti živnostenský list. Od 20.8.2016 pán Adam preto už nie je povinne poistený ako SZČO v Sociálnej poisťovni a prestáva platiť poistné do Sociálnej poisťovne.
 
Príklad
 
Pani Božena je umelkyňa, má príjmy podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Za rok 2015 mala príjem vyšší ako 5148 eur. Od 1.7.2016 je povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO.
 
Od 1.9.2016 pani Božena podľa svojho čestného vyhlásenia (ktoré k tomuto  dňu  doručí  do  Sociálnej  poisťovne)  nevykonáva  činnosť.  Od 1.9.2016 pani Božena už nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO a prestáva platiť poistné do Sociálnej poisťovne.

*
 
Pozastavenie živnosti, resp. činnosti
 
Podľa § 26 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, SZČO sa prerušuje povinné poistenie v SP v období, kedy má pozastavené prevádzkovanie živnosti, respektíve má pozastavený výkon činnosti alebo má pozastavenú činnosť.
 
Pripomeňme si, že podľa § 57 ods. 4 až 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní môže živnostník pozastaviť prevádzkovanie živnosti na dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne 3 roky.
 
Počas pozastavenia prevádzkovania živnosti – teda počas prerušenia povinného poistenia sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatí.
 
Podobne sa postupuje aj v prípade, že ide o SZČO, ktorá podniká podľa osobitných predpisov a kedy je možné činnosť pozastaviť.
 
Pre úplnosť si pripomeňme, že SZČO sa prerušuje povinné poistenie v Sociálnej posťovni aj v prípadoch:
 
- od 11. dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby (čiže po skončení poberania ošetrovného) až do skončenia potreby tohto ošetrovania,
- v období, v ktorom má SZČO nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
- odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.
 
Prerušenie povinného poistenia z dôvodu pozastavenia živnosti, respektíve činnosti je SZČO povinná oznámiť SP do 30 dní od začiatku prerušenia a 30 dní od skončenia prerušenia.
 
Prerušenie povinného poistenia z ostatných dôvodov (OČR od 11. dňa, rodičovský príspevok, PN dlhšia ako 52 týždňov) musí SZČO oznámiť SP do 8 dní od začiatku prerušenia a do 8 dní po skončení prerušenia, oznamuje to prostredníctvom tlačiva „Registračný list FO“.
 
Príklad
 
Pani Adela je živnostníčka. Od 1.7.2016 je povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO, pretože za rok 2015 mala príjmy podľa  6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vyššie ako 5148 eur.
 
K 1.8.2016 sa pani Adela rozhodne pozastaviť živnosť na 11 mesiacov. Od 1.8.2016 do 30.6.2017 sa jej prerušuje povinné poistenie. Od augusta 2016 do júna 2017 vrátane preto pani Adela neplatí poistné do SP.
 
Ak príjem pani Adely za rok 2016 podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nepresiahne 5298 eur, povinné poistenie v Sociálnej poisťovni jej zároveň k 30.6.2017 zanikne. Ak bude príjem za rok 2016 vyšší ako 5298 eur, povinné poistenie v Sociálnej poisťovni bude pani Adele pokračovať po 1.7.2017 a od júla 2017 bude pani Adela znova povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne podľa výsledkov z daňového priznania za rok 2016.

*

Opätovné začatie živnosti, resp. činnosti
 
Ak SZČO, ktorá v minulosti bola povinne poistená ako SZČO v Sociálnej poisťovni a povinné poistenie jej skončilo z dôvodu ukončenia živnosti, resp. činnosti, znovu začne podnikať (získa nový živnostenský list, nové oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného zákona a pod.), tak pri posudzovaní, či je alebo nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni sa postupuje takto:
 
- počnúc dňom, kedy SZČO začal znova podnikať sa pomyslene v kalendári posúvame späť, až kým „nenarazíme“ na 1. júl (buď aktuálneho roka alebo predchádzajúceho roka),
- zoberieme daňové priznanie danej osoby za rok predchádzajúci 1. júlu,
- ak za rok predchádzajúci 1. júlu SZČO daňové priznanie nepodávala alebo ho podala ale nemala žiaden príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ho podala a mala príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 nepresahujúci hranicu príjmu rozhodujúcu pre povinnosť poistenia platnú k 1. júlu, tak SZČO nie je odo dňa, odkedy znovu začala podnikať, povinne poistená v Sociálnej poisťovni,
- naopak, ak v daňovom priznaní je príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 vyšší, ako hranica príjmu rozhodujúca pre povinnosť poistenia platná k 1. júlu, tak SZČO je odo dňa, odkedy znovu začala podnikať, povinne poistená v Sociálnej poisťovni a musí sa do 8 dní prihlásiť v Sociálnej poisťovni.
 
V prípade, že takto povinné poistenie vznikne, trvá až do najbližšieho 30. júna.
 
Samozrejme v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania si vyššie dosaďte namiesto 1. júla dátum 1. október a namiesto 30. júna si dosaďte 30. september.
 
U  osoby,  ktorej  v  minulosti  zaniklo  povinné  poistenie  na  základe čestného vyhlásenia (umelci a autori), rovnakým postupom posudzujeme potenciálny vznik povinného poistenia odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.
 
Príklad
 
Pán Adam (viď príklad vyššie) bol od 1.7.2016 povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO, pretože za rok 2015 mal príjmy podľa  6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vyššie ako 5148 eur.
 
K 20.8.2016 pán Adam ukončil živnosť a vrátil živnostenský list.
 
Od 20.8.2016 preto nie je povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO.
 
Pán Adam si to „rozmyslel“ a znova si založil živnosť k 1.12.2016. Podľa vyššie uvedeného postupu skúmame daňové priznanie za rok predchádzajúci 1. júlu 2016 – čiže zaujíma nás daňové priznanie za rok 2015.
 
Ako je uvedené v príklade vyššie, pán Adam mal za rok 2015 príjmy podľa  6 ods. 1 a 2 vyššie ako 5148 eur.
 
Preto od 1.12.2016, čiže od prvého dňa založenia novej živnosti, je pán Adam povinne poistený v SP.
 
Pritom nie je podstatné, že ide o novú živnosť, respektíve že ide o iný predmet živnosti a pod.
 
Povinne poistený v SP bude až do 30.6.2017.
 
K 1.7.2017 sa pokračovanie povinnosti poistenia v Sociálnej poisťovni posúdi na základe daňového priznania za rok 2016. Ak v daňovom priznaní za rok 2016 bude mať pán Adam príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 vyšší ako 5298 eur, bude povinne poistený v SP aj naďalej (do 30.6.2018). Ak tento príjem nepresiahne hranicu 5298 eur, povinné poistenie v SP pánovi Adamovi skončí k 30.6.2017.

Komentáre

Dobrý deň
Ak Váš Adam ukončil živnosť 20.6.2016 tým pádom sa nestal povinne poisteným (hoci príjmy za 2015 prekročil). Ak si to "rozmyslel" a znova založí živnosť 20.1.2017, tak bude na poisťovni posudzovaný až k 1.7.2018. A ak jeho príjmy za 2017 nepresahujú 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu tak sa povinne poistenou NESTÁVA.
Sú tieto tvrdenia správne?
Ďakujem za odpoveď
Rusnák

Pan Rusnak,
Aby sa Adam vyhol plateniu socpoist vyplyvajucemu z 2015, tak si zivnost moze otvorit az v druhom polroku 2017-t.j. po (ne)podani danoveho za 2016 (ak ho poda/oznami, ze nemal take prijmy/ do 31.3.2017). Dovtedy sa po obnoveni zivnosti pokracuje v plateni podla posledneho znameho danoveho priznania a to bol ten (vysoky) z roku 2015.

Feedback