Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

Kedy môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

Zamestnanec môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň – čo znamená, že nemusí sám podávať daňové priznanie – ak:

- mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (príjmy podľa § 5 zákona), nemal zdaniteľné príjmy podľa § 6, 7 alebo 8 zákona,
- ak okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal aj iné zdaniteľné príjmy, tak boli zdanené zrážkovou daňou (napríklad úroky) a
- nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, s tým že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie).

*

O vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015 môže zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného zamestnávateľa v roku 2015 uplatňoval formou "Vyhlásenia" nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak si zamestnanec v roku 2015 neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ani daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov.

Daňovník pritom už nemusí byť zamestnancom zamestnávateľa, ktorého v súlade so zákonom požiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

O vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015 treba zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára 2016 a v tomto termíne predložiť aj potrebné doklady (potvrdenia od iných zamestnávateľov, doklady ktorými sa preukazuje nárok na nezdaniteľné časti, atď.).

*

Zamestnanec naopak nesmie požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň v prípadoch:

- ak v roku 2015 mal zdaniteľné príjmy nielen zo závislej činnosti, ale aj z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 6 zákona) alebo z kapitálového majetku (§ 7 zákona) alebo ostatné príjmy (§ 8 zákona), ktoré neboli zdanené zrážkovou daňou,
- ak mal príjmy z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 zákona a chce si uplatniť pri týchto príjmoch postup podľa § 43 ods. 7 zákona (tzv. „oddanenie“),
- ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí, okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona,
- ak mal príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48,
- ak mal príjmy, z ktorých nemožno zraziť preddavok na daň [viď § 35 ods. 3 písm. a)],
- ak nepredložil zamestnávateľovi v ustanovenom termíne (do 15.2.2016) potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania (potvrdenia o príjme od ostatných zamestnávateľov atď. podľa § 38 ods. 5 zákona).

*

Príklad

Pani Jana bola zamestnaná v roku 2015 počas celého roka, jej príjem bol spolu (brutto) 10 500 eur. Okrem príjmov v zamestnaní mala len príjem z úrokov na bankových účtoch, kde z úrokov jej zrazila banka zrážkovú daň.

Pani Jana mala zdaniteľný príjem presahujúci sumu 1901,67 eura, preto by mala podať za rok 2015 daňové priznanie.

Mala však len príjmy zo zamestnania = zo závislej činnosti. Pri príjmoch z úrokov, čo sú príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona, sa tzv. oddanenie podľa § 43 ods. 7 využiť nedá.

Pani Jana preto môže požiadať svojho zamestnávateľa (firmu, ktorá ju zamestnávala v roku 2015) o vykonanie ročného zúčtovania. Ak pani Jana túto možnosť využije a do 15. februára 2016 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nemusí sama podávať daňové priznanie.

*

Príklad

Pán Jozef bol v roku 2015 zamestnancom a mal v zamestnaní príjmy spolu 9000 eur. Okrem toho podnikal – mal živnosť. Zo živnosti mal príjem (brutto, bez odpočítania výdavkov) 5000 eur.

Pán Jozef mal zdaniteľný príjem presahujúci sumu 1901,67 eura, preto musí podať za rok 2015 daňové priznanie.

Svojho zamestnávateľa nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, pretože mal aj príjmy z podnikania.

*

Príklad

Pán Eduard bol v roku 2015 zamestnancom a mal v zamestnaní príjmy spolu 16000 eur. Okrem toho podnikal – mal živnosť. Zo živnosti dosiahol za rok 2015 stratu.

Pán Eduard dosiahol v podnikaní stratu (a okrem toho jeho zdaniteľný príjem presiahol sumu 1901,67 eura), preto musí podať za rok 2015 daňové priznanie.

Svojho zamestnávateľa nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, pretože mal príjmy z podnikania, resp. mal stratu z podnikania.

*

Príklad

Pani Jarmila pracovala v roku 2015 od januára do augusta v Rakúsku, kde dosiahla príjmy 18000 eur. Od septembra sa zamestnala na Slovensku, u slovenského zamestnávateľa zarobila 4000 eur.

Pani Jarmila mala zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1901,67 eura, preto musí podať za rok 2015 daňové priznanie.

Svojho zamestnávateľa nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, pretože mala aj príjmy v zahraničí.

*

Príklad
 
Pán Juraj bol počas celého roka 2015 zamestnancom slovenskej spoločnosti X, iné príjmy nemal. Spoločnosť ho počas niekoľkých mesiacov vyslala na práce v zahraničí. Príjem dosiahnutý v zahraničí bol zdanený v súlade s tamojšími predpismi v danej krajine.
 
Pán Juraj mal v roku 2015 príjem zdanený v zahraničí – svojho zamestnávateľa preto nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ale sám musí podať daňové priznanie.

*

Príklad

Pán Filip bol v roku 2015 od januára do marca zamestnancom firmy A, kde dosiahol príjmy celkom 3000 eur. Od apríla do decembra 2015 bol zamestnancom firmy B, kde dosiahol príjmy spolu 12000 eur. Od januára 2016 pracuje vo firme C. Vo všetkých firmách si postupne uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na deti.

Pán Filip mal zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1901,67 eura, preto by mal podať za rok 2015 daňové priznanie.

Mal však len príjmy zo zamestnania = zo závislej činnosti. Preto môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. O vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať zamestnávateľa B (kde pracoval od apríla do decembra 2015), pretože to bol jeho posledný zamestnávateľ v roku 2015, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Zamestnávateľa C o vykonanie ročného zúčtovania požiadať nemôže, pretože u neho je zamestnancom až od roku 2016.

Ak pán Filip do 15. februára 2016 požiada zamestnávateľa B o vykonanie ročného zúčtovania, nemusí sám podávať daňové priznanie.

*

... v ďalšom článku: Otázky a odpovede k daňovým priznaniam za rok 2015 a k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň.

Pridať komentár

Feedback