Otec na materskej

Ako člen vlády I. Radičovej som v roku 2011 presadil, aby okrem matky mohli reálne na to isté dieťa poberať materské aj iné osoby - najmä otcovia.

Od roku 2011 tak platí, že okrem matky dieťaťa môže ísť na materskú aj otec , pričom svoju materskú si môže čerpať podľa dohody s matkou dieťaťa až kým dieťa nedosiahne vek tri roky. Pozor, platí to v zmysle, že potom ako si vyčerpá svoje materské matka, môže čerpať svoje materské aj otec. Teda nie je to „buď matka alebo otec“ ale „aj matka aj otec“.
 
Málokto o tejto možnosti vie a ak aj vie, málo ľudí pozná detaily a aj tí, ktorí by túto možnosť využiť mohli, sa jej boja.
 
Napriek tomu stále rastie počet otcov, ktorí čerpajú svoje materské potom ako si ho vyčerpá matka dieťaťa. K osvete snáď prispeje aj nasledujúca kapitola.

Poznámka: článok, ktorý čítate je úryvkom z novej knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)".

*
 
KTO OKREM MATKY MÔŽE ČERPAŤ MATERSKÉ
 
Okrem matky dieťaťa môže čerpať materské aj „iný poistenec“ tak ako to definuje § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podmienkou je, aby prevzal dieťa do svojej starostlivosti.
 
Iný poistenec má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské.
 
Ak ide o poistenca ktorý je osamelý, má nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské.
 
Iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské.
 
Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.
 
Znamená to, že iný poistenec – napríklad otec dieťaťa – môže čerpať materské napríklad v čase, kedy má dieťa 2 roky a 10 týždňov. Materské bude čerpať 28 týždňov – po skončení čerpania materského bude mať dieťa 2 roky a 38 týždňov.
 
Iný príklad – otec dieťaťa začne čerpať materské v čase, kedy má dieťa 2 roky a 30 týždňov. V tomto prípade nebude čerpať materské 28 týždňov ale len dovtedy, kým dieťa nedosiahne vek 3 roky.
 
Podľa § 49 ods. 2 zákona, iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, je:
 
a) otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 
b) otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 
c) manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 
d) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 
e) manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
 
f) fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
 
Z pohľadu našej témy je tu najdôležitejšie ustanovenie § 49 ods. 2 písm. d), podľa ktorého materské môže poberať otec dieťaťa. A to v prípade, ak sa na tom s matkou dieťaťa dohodnú (dohodnú, že o dieťa sa bude starať otec – otec prevezme dieťa do starostlivosti), pričom uplynie najmenej 6 týždňov od pôrodu. Ďalšou podmienkou je, že matka sama nesmie poberať materské ani rodičovský príspevok.
 
Zosumarizujme si to ešte raz
 
Otec dieťaťa môže poberať materské a to najskôr vtedy, keď dieťa dosiahne vek 6 týždňovnajneskôr dovtedy, kým dieťa nedosiahne vek 3 roky. Otec poberá materské obvykle v rozsahu 28 týždňov.
 
Podmienkou je neformálna dohoda s matkou dieťaťa, že sa o dieťa bude starať on. Ďalšou podmienkou je, že matka nemôže súčasne poberať svoje materské ani rodičovský príspevok. Pokiaľ má matka nárok na svoje materské, je  logické, že otec sa matkou dohodne na prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti až potom, ako si matka vyčerpá svoje materské. Tak budú môcť postupne čerpať materské obaja, matka i otec.
 
Pozor, nato aby mohol otec čerpať svoje materské, musí splniť aj ďalšie dôležité podmienky týkajúce sa jeho nemocenského poistenia. To nájdete v ďalšom texte (v knihe).
 
Čo je problém
 
Pri úvahe o výhodnosti poberania materského zo strany otca treba zvážiť, že rodina v tom čase nebude môcť súčasne poberať rodičovský príspevok (v roku 2016 je rodičovský príspevok suma 203,20 eura mesačne). Ďalší problém je, že za matku v tom čase štát nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie ani poistenie na zdravotné poistenie. Pokiaľ sa matka nevráti do zamestnania bude si musieť v tom čase platiť zdravotné poistenie sama. Istou možnosťou je, aby sa matka v tom čase prihlásila do evidencie nezamestnaných na úrade práce (ak nie je zamestnaná a nie je ani SZČO) - v takom prípade bude za ňu štát platiť zdravotné poistenie naďalej.

.... viac v knihe ....

Do tretice a naposledy si zopakujme, že otec dieťaťa môže poberať materské:
 
- najskôr vtedy, keď dieťa dosiahne vek 6 týždňov,
- najneskôr dovtedy, kým dieťa nedosiahne vek 3 roky,
- otec poberá materské obvykle v rozsahu 28 týždňov.
 
Podmienky ktoré musí spĺňať otec:
 
- materské začína poberať ako povinne nemocensky poistený zamestnanec alebo ako povinne nemocensky poistená SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo v ochrannej lehote po skončení poistenia,
- spĺňa ďalšie špecifické podmienky podľa toho, či je zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistený (viď vyššie),
- v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol celkovo nemocensky poistený najmenej 270 dní (zohľadňujú sa aj doby predchádzajúcich už ukončených poistení),
- má neformálnu dohodu s matkou dieťaťa, že sa o dieťa bude starať on (dohodu treba predložiť Sociálnej poisťovni).

Otec zamestnanec:

... nesmie mať v zamestnaní príjem za aktívnu prácu. Inými slovami, nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské. To však nevylučuje, že:
 
- bude mať v tomto zamestnaní dodatočne vyplatený príjem za prácu, ktorú vykonal ešte pred nástupom na materské – napríklad ročné odmeny,
 
- bude mať v tomto zamestnaní príjem nie za vykonanú prácu ale poskytnutý z iného dôvodu – napríklad zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu,
 
- bude mať príjem plynúci z iného právneho vzťahu – napríklad z dohody, ktorú uzavrie v čase kedy poberá materské (je jedno, či u toho istého alebo iného zamestnávateľa).
 
Otec SZČO:

Na rozdiel od zamestnanca SZČO že v dobe, kedy poberá materské, ďalej aktívne podnikaťmať príjmy z činnosti SZČO.
 
Naviac podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona otec ako SZČO nie je povinný platiť žiadne poistné do Sociálnej poisťovne v období, kedy poberá materské. V závislosti na výške príjmov v danom roku môže platiť aj nižšie poistné do zdravotnej poisťovne (táto problematika je zložitejšia na vysvetlenie).
 
Podmienky ktoré musí splniť matka:
 
- nemôže súčasne poberať svoje materské,
- nemôže súčasne poberať rodičovský príspevok (musí sa odhlásiť z jeho poberania na úrade práce, soc. vecí a rodiny),
- musí si  zabezpečiť zdravotné poistenie – počas poberania materského otcom za ňu štát zdravotné poistenie neplatí, ak by sa ale napríklad prihlásila na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie, tak štát za ňu zdravotné poistenie znova platiť bude.
 
Príklad – zamestnanec, zvýšenie platu
 
Otec dieťaťa je zamestnanec, v roku 2015 mal v zamestnaní príjem okolo 800 eur brutto mesačne,  v roku 2016 „povýšil“ a jeho hrubý príjem je okolo 1000 eur mesačne. Má dieťa vo veku 1,5 roka a zvažuje, že pôjde na materské. Rozhoduje sa, či na materské pôjde ešte v roku 2016 alebo počká na rok 2017.
 
Ak by šiel na materské v roku 2016, tak sa materské vypočíta z príjmu ktorý mal v roku 2015. Zjednodušene – ak mal v roku 2015 príjem okolo 800 eur mesačne, tak ak nastúpi na materské v roku 2016, materské bude 70% z 800 eur = 560 eur mesačne.
 
Ak by počkal a šiel na materské až v roku 2017 (povedzme k 1.1.2017), tak sa materské vypočíta z príjmu ktorý mal v roku 2016 a bude 70% z 1000 eur = 700 eur mesačne.
 
Príklad nám ukazuje, že ak sa zamestnancovi medziročne zvýšil plat, je dobrá s materskou počkať tak, aby sa zvýšenie platu prejavilo aj na vyššej materskej.
 
Treba si uvedomiť, že otec sa nemusí na materskú „ponáhľať“. Má čas a materské môže začať poberať prakticky až v čase, kedy má dieťa dvaapol roka. Takýto posun môže byť zaujímavý aj preto, lebo v tomto veku dieťaťa môže matka ľahšie zvážiť návrat do zamestnania. A tým si vyrieši problém zdravotného poistenia.
 
Príklad – zamestnanec, zmena zamestnania
 
Otec dieťaťa je zamestnanec s ustáleným platom v hrubom 600 eur mesačne. Ak by šiel na materské, materské bude 70% zo 600 eur = 420 eur mesačne.
 
Otec však zvažuje zmenu zamestnania, čo sa mu aj podarí a v novom zamestnaní zarába 1200 eur mesačne. Po troch mesiacoch v novom zamestnaní nastupuje na materské. Pokiaľ splnil podmienku, že v novom zamestnaní platil poistné najmenej za 90 kalendárnych dní, materské sa vypočíta ako 70% z 1200 eur mesačne a bude 840 eur mesačne. Pozor, ak by v novom zamestnaní platil poistné za menej ako 90 kalendárnych dní, materské sa vypočíta z jeho príjmu v predošlom zamestnaní v predchádzajúcom roku.
 
Na tomto príklade vidíme, že zmena zamestnania a vyšší príjem v novej práci sa premietne do adekvátne vyššej materskej ale treba si uvedomiť, že v novom zamestnaní sa musí poistné platiť najmenej za 90 kalendárnych dní (vysvetlenie nájdete v časti popisujúcej ako sa stanoví rozhodujúce obdobie pre DVZ).
 
Pri snahe o čo najvyššie materské si ďalej treba uvedomiť obmedzenie pre najvyššiu možnú materskú (viď vyššie). To v praxi znamená, že pokiaľ otec plánuje ísť na materské v roku 2016 tak v rozhodujúcom období je optimálny príjem 1287 eur mesačne. Pokiaľ plánuje ísť na materské až v roku 2017 tak v rozhodujúcom období je ideálny príjem vo výške 1324 eur mesačne.
 
Príklad - SZČO
 
Otec dieťaťa je SZČO. Poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO je už dlhší čas, podmienku 270 dní nemocenského poistenia tak bez problémov spĺňa. Ako SZČO si uplatňuje v daňovom priznaní skutočné výdavky. Jeho základ dane je tak každoročne pomerne nízky (pred odpočítaním nezdaniteľných častí). Ako SZČO platí povinné minimálne odvody do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne, spolu cca 202 eur mesačne.
 
Od 1.8.2016 ide na materské. Keďže poistné si v roku 2015 platil z minimálneho základu 412 eur, jeho materské bude cca 288 eur mesačne. Okrem toho však bude profitovať zo skutočnosti, že v období kedy poberá materské nemusí platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne (ušetrí 142 eur mesačne) a len symbolické odvody do zdravotnej poisťovne (v období kedy poberá materské sa na neho ako na poistenca štátu nevyťahujú povinné minimálne odvody na zdravotné poistenie, platí zo skutočného vymeriavacieho základu).
 
Ísť na materské ako SZČO je výhodné. Aj keď pri platbách z minimálneho základu bude materské len 288 eur mesačne (v roku 2017 to bude 300 eur), je to o 85 eur viac, ako rodičovský príspevok.

Naviac je tu každý mesiac úspora 142 eur (ak nie viac) spočívajúca v neplatení „sociálnych“ odvodov a určitú sumu SZČO ušetrí aj na zdravotných odvodoch. Oplatí sa to najmä vtedy, keď sa matka dieťaťa vracia späť do zamestnania alebo ak by sa prihlásila na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie (nemusí si tak sama platiť zdravotné poistenie) a dieťa má vek 2 – 2,5 roka. Pripomeňme, že otec – SZČO na materskej, môže počas materskej podnikať aj naďalej bez akéhokoľvek obmedzenia.
 
Príklad – spoločník s.r.o.
 
Spoločník s.r.o. má ročné dieťa. Nie je a ani nebol nemocensky poistený, preto v súčasnosti nemôže čerpať materské.
 
Od 1.7.2016 si tento spoločník na základe rozhodnutia spoločníka (resp. valnej hromady spoločníkov) začne vyplácať odmenu na zmluvu o výkone funkcie vo výške 1 euro mesačne.  Spoločnosť ho tým pádom musí prihlásiť ako svojho zamestnanca s pravidelným príjmom do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne. Z mesačnej odmeny 1 euro spoločnosť odvádza príslušné (symbolické) poistné.
 
Spoločník tak je od 1.7.2016 nemocensky poistený.
 
Tento stav trvá do 31.12.2016, kedy spoločník prestáva na základe zmeny zmluvy o výkone funkcie poberať odmenu. Spoločnosť ho odhlasuje ako svojho zamestnanca zo Sociálnej poisťovne i zo zdravotnej poisťovne. Spoločník za toto obdobie dosiahol 184 dní nemocenského poistenia.
 
Od 1.1.2017 sa táto osoba zamestná v inej spoločnosti XZ na pracovnú zmluvu s príjmom 1324 eur mesačne. Od 1.4.2017 nastupuje na materské – teda má za sebou presne 90 dní za ktoré bolo u nového zamestnávateľa zaplatené poistné na nemocenské poistenie. V súčte s nemocenským poistením vo svojej spoločnosti (184 dní) dosiahol 274 dní nemocenského poistenia.
 
Nárok na materské tak má a materské sa vypočíta z jeho vymeriavacích základov u aktuálneho zamestnávateľa.
 
Výpočet DVZ = 3 x 1324 deleno 90 dní = 44,1334 eura
 
Maximálny možný DVZ v roku 2017 je 43,5453 eura.
 
Materské bude 70% zo 43,5453 eura. V mesiaci ktorý má 30 dní to bude suma 914,50 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní to bude 945 eur.
 
Tu vidíme skĺbenie dvoch princípov. Na získanie nároku na materské treba mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov pred materskou. Tu nás nezaujíma výška vymeriavacieho základu.
 
Na získanie maximálnej materskej postačí, aby sa dotyčný zamestnal „so slušným príjmom“ 90 kalendárnych dní pred plánovaným nástupom na materskú. Pozor na jeden detail – pri opísanom príbehu je dôležité, aby prvé poistenie so symbolickým vymeriavacím základom skončilo dostatočne skoro pred nástupom na materské. Inak by sa doba prvého poistenia pri posudzovaní nároku na materské z nového zamestnania nezohľadnila.
 
Materské môže poberať matka aj otec súčasne
 
Ako je to možné? Poberanie materského je viazané na narodenie dieťaťa. Pri každom novonarodenom dieťati sa nárok posudzuje osobitne. Takže matka aj otec môžu poberať materské súčasne – otec na prvorodené dieťa, ktoré má povedzme 2 roky a matka na druhorodené dieťa, ktoré „ešte len nosí pod srdcom“, respektíve sa práve narodilo.
 
Výhodou je skutočnosť, že v takomto prípade štát platí za matku aj dôchodkové aj zdravotné poistenie, pretože sa stará o druhorodené dieťa.

Tento článok sa vám nepáči.

Komentáre

Dobrý deň, chcem sa spytat ako to je u matky, ktora pracovala v CZ. Teraz poberam rodicovsky zo Slovenska a Ceská republika mi doláca rozdiel. Mohol by ist teraz otec na matersku? Mala ma rok. Musela by som nahlasit v Cechach, ze sa odhlasujem z rodicovskeho? Ci mozem poberat v Cechach rodicovsky a zaroven byt otec na materskej?

Dobrý deň, chcem sa spytat ako to je u matky, ktora pracovala v CZ. Teraz poberam rodicovsky zo Slovenska a Ceská republika mi doláca rozdiel. Mohol by ist teraz otec na matersku? Mala ma rok. Musela by som nahlasit v Cechach, ze sa odhlasujem z rodicovskeho? Ci mozem poberat v Cechach rodicovsky a zaroven byt otec na materskej?

Dobry den. Tiez ma zaujima ci je mozne sucasne poberat materske na starsie dieta otcom a rodicovske na mladsie dieta matkou. Dakujem. Ivana

Feedback