Nezdaniteľné časti základu dane

Zamestnanec, respektíve daňovník všeobecne, si môže základ dane a teda i daň znížiť uplatnením nezdaniteľných častí, resp. odpočítateľných položiek

Zákon o dani z príjmov umožňuje znížiť si základ dane a teda i výslednú daň, o nezdaniteľné časti. Nie vždy a nie každý má na tieto nezdaniteľné časti nárok - podrobnejšie si to vysvetlíme v ďalších článkoch.

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov za rok 2015 znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona a to sú:

- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
- nezdaniteľná časť základu dane na manželku - manžela,
- suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier),
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré zaplatil daňovník na základe novej účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny staršej účastníckej zmluvy (uzatvorenej pred 1.1.2014), ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu.

Pre väčšinu daňovníkov to znamená legálnu možnosť zníženia dane z príjmov, ktorú by vo vlastnom záujme mali využiť.

*

Pozor, už od roku 2011 nie je možné uplatniť si nezdaniteľné časti pri príjmoch iných, ako sú príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona). Nezdaniteľné časti si tak nemôže uplatniť daňovník pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona), pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (tantiémy, § 6 ods. 4 zákona) ani pri príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch (§ 7 a 8 zákona). Nezdaniteľné časti nie je možné odpočítať ani pri zdanení príjmov zrážkovou daňou (§ 43 zákona).

*

... v ďalšom článku: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Pridať komentár

Feedback