Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka - dôchodcovia

Nezdaniteľnú časť na daňovníka si väčšina dôchodcov uplatniť nemôže. Pozor však na nuansy zákona - čo to sa s tým dá urobiť...

Ak je daňovník poberateľom:

1. starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia (I. pilier), starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu

alebo

2. výsluhového dôchodku,

... a uvedený dôchodok poberal k 1.1.2015 alebo mu bol spätne priznaný k 1.1.2015 alebo ešte k skoršiemu dátumu, tak má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2015 len vo výške zníženej o úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2015.

Ak je úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2015 vyšší ako 3803,33 eur, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemá vôbec.

*

Pozor, uvedené sa nevzťahuje napríklad na poberateľov:

- vdovských a sirotských dôchodkov,
- invalidných dôchodkov, krátených invalidných dôchodkov - a to bez ohľadu na vek poberateľa invalidného dôchodku,
- poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov, ak im uvedený dôchodok bol priznaný po 1.1.2015.

Takíto daňovníci majú nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v obvyklej výške (viď predchádzajúci článok).

*

Určenie úhrnu vyplatených dôchodkov
 
Pri výpočte nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 v prípade poberateľov uvedených dôchodkov je dôležité správne určiť sumu vyplatených dôchodkov.
 
Do úhrnu vyplatených dôchodkov sa započíta:
 
- suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku vyplateného v čase medzi 1.1.2015 až 31.12.2015,
- v prípade dôchodcu, ktorý poberá dôchodok z druhého piliera, sa započíta aj táto suma (z druhého piliera),
- v prípade poberania tzv. minimálneho dôchodku (zaviedol sa od 1. júla 2015)  sa  započítava  celá  suma  vyplácaného  dôchodku  (čiže  vrátane navýšenia na sumu minimálneho dôchodku).
 
Naopak do úhrnu vyplatených dôchodkov sa nezapočíta:
 
- vianočný príspevok (ľudovo „vianočný dôchodok“) - to je špeciálna štátna sociálna dávka, nie dôchodok,
- v prípade súbežného poberania vdovského (vdoveckého) dôchodku sa suma vdovského (vdoveckého) dôchodku nezapočíta,
- v prípade súbežného poberania dávky v hmotnej núdzi (pri nízkych dôchodkoch) sa suma dávky v hmotnej núdzi (vypláca UPSVaR) nezapočíta.
 
Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti musí dôchodca zamestnávateľovi preukázať hodnoverným potvrdením Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku za rok 2015. Môže to byť aj rozhodnutie o valorizácií dôchodku k 1.1.2015 - pozor však na prípady, kedy sa dôchodcovi môže na základe jeho žiadosti počas roka 2015 dôchodok zvýšiť (ak pracoval popri poberaní dôchodku) a pozor na zvýšenie nízkych dôchodkov k 1.7.2015 na tzv. minimálne dôchodky. Najmä vzhľadom na zvýšenie dôchodkov na minimálne dôchodky odporúčam žiadať od dôchodcu potvrdenie zo Sociálnej poisťovne vystavené spätne za rok 2015.

Príklad

Pani Milada poberá starobný dôchodok od roku 2012. Od začiatku roka 2015 poberala starobný dôchodok vo výške 250 eur mesačne. V októbri jej Sociálna poisťovňa spätne s účinnosťou od 1. júla 2015 zvýšila starobný dôchodok na 309 eur mesačne. Koncom roka 2015 pani Milade zomrel manžel. Od 1. decembra 2015 Sociálna poisťovňa pani Milade priznala po zomretom manželovi vdovský dôchodok 200 eur. Tým pádom jej vlastný starobný dôchodok znova klesol na 250 eur a za december 2015 pani Milada dostala spolu dôchodok (starobný + vdovský) vo výške 450 eur. V decembri zároveň Sociálna poisťovňa vyplatila pani Milade vianočný príspevok.
 
Na účely určenia nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 sa spočíta:
- za mesiace január – jún suma 6 x 250 eur (starobný dôchodok vyplatený za 1.-6.)
- za mesiace júl – november suma 5 x 309 eur (starobný dôchodok zvýšený na min.)
- za mesiac december suma 250 eur (starobný dôchodok znížený na pôvodnú sumu)
 
Nezapočíta sa vdovský dôchodok ani vianočný príspevok.
 
Celková suma vyplatených starobných dôchodkov tak bude 3295 eur a nezdaniteľná časť na daňovníka bude 3803,33 - 3295 = 508,33 eura.

*

Ako je uvedené vyššie, nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2015 si nemôžu uplatniť daňovníci, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov alebo porovnateľných dôchodkov zo zahraničia, ak im bol dôchodok priznaný k 1.1.2015 alebo ešte skôr. Respektíve pri relatívne nízkom dôchodku si môžu uplatniť len sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka zníženú o sumu dôchodku, ktorý poberali počas roka 2015.

TIP: Pre ľudí, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, respektíve uvažujú o predčasnom dôchodku, to znamená – ak je to možné – aby nežiadali o dôchodok krátko pred koncom roka, respektíve k 1.1., ale aby so žiadosťou o dôchodok počkali do 2. januára. Môžu tak ušetriť na dani až 722 eur.

Príklad

Pani Elena dosiahla dôchodkový vek 4. decembra 2015. K tomuto dňu mohla požiadať o starobný dôchodok. Pani Elena ešte pracuje a vie, že ak by o dôchodok požiadala pred 2. januárom 2016, tak by si v roku 2016 nemohla uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Preto pani Elena požiadala o starobný dôchodok až k 2. januáru 2016. Stratila síce približne jeden mesačný dôchodok, má však za rok 2016 nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3803,33 eura, čo pri sadzbe dane 19% znamená úsporu na dani 722,63 eura.

*

Poberatelia invalidných dôchodkov

Poberatelia invalidných dôchodkov majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka v štandardnej výške. Ak poberateľ invalidného dôchodku dosiahne dôchodkový vek, má právo požiadať v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku. Toto právo však nemusí využiť - ak tak neurobí a aj po dosiahnutí dôchodkového veku naďalej poberá invalidný dôchodok, má naďalej právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Pripomeňme si, že ak poberateľ invalidného dôchodku v Sociálnej poisťovni požiada o priznanie starobného dôchodku, tak podľa § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa následne vypláca tá dôchodková dávka, ktorá je vyššia.

Príklad

Pani Gabriela poberá invalidný dôchodok 320 eur. Dôchodkový vek dosiahla 15. októbra 2015 a k tomuto dňu požiadala v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa zistila, že podľa pravidiel pre výpočet starobného dôchodku by jej vyšiel starobný dôchodok 305 eur. Z tohto dôvodu bude Sociálna poisťovňa pani Gabriele aj naďalej vyplácať sumu 320 eur avšak už ako starobný dôchodok. Znamená to však, že pani Gabriela už za rok 2016 bude mať nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len v sume rozdielu 3803,33 eur mínus úhrn vyplateného starobného dôchodku.

V uvedenom prípade by bolo pre pani Gabrielu - ktorá ďalej pracuje aj v roku 2016 - výhodnejšie o starobný dôchodok nežiadať a zostať na invalidnom dôchodku. Poberala by tak či tak rovnakú sumu avšak mala by nižšiu daň.
 
Poznámka
 
Tzv. minimálny dôchodok sa vypočíta a prizná rovnako poberateľovi starobného dôchodku i poberateľovi invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Inými slovami, Sociálna poisťovňa rovnako zvýši nízky dôchodok na tzv. minimálny dôchodok v prípade poberateľa starobného dôchodku i v prípade poberateľa invalidného dôchodku, vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

*
 
Dodatočne priznaný dôchodok

Ak bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok prípadne výsluhový dôchodok k 1.1.2015 alebo pred týmto dňom alebo k 1.1. predošlých rokov atď. a za rok 2015 (resp. predošlé roky a pod.) si uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka, musí podľa § 32 ods. 11 zákona podať za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie. Poznámka - v takomto prípade mu daňový úrad neudelí sankciu.

Príklad

Pán Eduard si u svojho zamestnávateľa za rok 2015 uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka, pretože k 1.1.2015 nepoberal starobný dôchodok, ani predčasný starobný dôchodok, ani výsluhový dôchodok. Zamestnávateľ mu v marci 2016 vykonal ročné zúčtovanie za rok 2015 a uplatnil sumu 3803,33 eura.

Pánovi Eduardovi v apríli 2016 Sociálna poisťovňa priznala spätne starobný dôchodok k 1.10.2014.

Podľa § 32 ods. 11 zákona je pán Eduard povinný podať dodatočné daňové priznanie za rok 2015. V dodatočnom daňovom priznaní si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka, respektíve uplatniť len sumu rozdielu medzi 3803,33 eura a úhrnom starobných dôchodkov spätne priznaných za rok 2015.

*

... pokračovanie: Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Pridať komentár

Feedback