Mzdové veličiny 2016/2017

Súhrn veličín - daň z príjmov fyzické osoby, odvody na sociálne a zdravotné poistenie, minimálna mzda, sociálne dávky, exekučné zrážky...

Poznámka: ukážka z novej knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)". Vychádza v júni 2016.

*

DAŇ Z PRÍJMOV 2016

Sadzba dane

- 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 eura) vrátane, čiže do 35022,31 eura,
 
- 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 35022,31 eura.
 
Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2918,53 eura.
 
Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.
 
Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2016 je naďalej 198,09 eura (k 1.7.2015 sa životné minimum nezvyšovalo).
 
Osobitná sadzba dane za rok 2016
 
5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.
 
Daňový bonus za rok 2016
 
Január - december 2016 suma 21,41 eura na jedno dieťa mesačne. Za celý rok 2016 je to 256,92 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku = 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 405 eur = 2430 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne = polovica minimálnej mzdy = 405/2 = 202,50 eura.
 
Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016
 
Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2016:
 
1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19809 eur (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016 je 3803,33 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
 
8755,578 – (základ dane : 4)
 
kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
 
3.  Ak  daňovník  dosiahne  základ  dane  35022,32  eura  a  viac,  tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.
 
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016
 
1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:
 
3803,33 - vlastný príjem manželky.
 
2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:
 
12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky kde suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.
 
Nezdaniteľná   čiastka   -    dobrovoľné    príspevky    na    starobné dôchodkové sporenie za rok 2016
 
Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.
 
Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2016 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 858 = 2% z 51480 = 1029,60 eura.
 
Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2016
 
Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.
 
Pozor, uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po  31.  decembri  2013  alebo  na  základe  zmeny  účastníckej  zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.
 
Zamestnanecká prémia za rok 2016
 
Zamestnanecká prémia je k 1.1.2016 stále v zákone o dani z príjmov - avšak po zavedení odpočítateľnej položky v zákone o zdravotnom poistení, z ročnej minimálnej mzdy 4860 eur vyjde zamestnancovi po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4%) základ dane vyšší ako 3803,33 eura.
 
Na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 by tak nemal mať nárok žiaden zamestnanec.
 
Paušálne výdavky za rok 2016
 
40% z príjmov SZČO, max. 420 eur na mesiac podnikania, max. 5040 eur na rok.
 
Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2016
 
Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2016 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2016 nepresiahne 500 eur.
 
Hranica pre zdanenie cien a výhier za rok 2016
 
Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.
 
Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a) za rok 2016
 
- ak za rok 2016 nepresiahne 17 eur alebo
-  ak celkové zdaniteľné  príjmy  daňovníka  za  rok  2016  nepresiahnu 1901,67 eura.
 
*
 
SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2016
 
Maximálny vymeriavací základ 4290 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.
 
Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia DoBPŠ - 200 eur (bez rozdielu veku študenta).

 
Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 
Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2015 a pokračuje v roku 2016 suma 67% z 824 eur, čo je suma 552,08 eura.
 
Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2016 suma 67% z 858 eur, čo je suma 574,86 eura.
 
Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2017 suma 67% z 883 eur, čo je suma 591,61 eura.
 
SZČO
 
Od 1.7.2016 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2015 bol vyšší ako 5148 eur (12 x 429).
 
Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálne poistné 142,20 eura.
 
Všeobecne platné výnimky
 
Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.
 
Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.
 
Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.
 
Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.
 
Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca
 
Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky 42,3124 eura.
 
Výpočet: 1,5 x 858 = 1287 ... x 12 = 15444 ... deleno 365 = 42,3124 zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.
 
Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN 42,3123 eura. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.
 
Dávka v nezamestnanosti
 
Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti:
 
-  od  1.1.2016  do  30.6.2016  najviac  zo  sumy  2  x  12  x  858/365 = 56,4165 eura
 
- od 1.7.2016 do 31.12.2016 najviac zo sumy (2 x 12 x 883)/365 = 58,0603 eura
 
Nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.6.2016
 
Nárok má poistenec vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 237,80 eura ( čo je 1,2-násobok životného minima 198,09 eura).
 
Aktuálna dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2016 = 10,9930 eura

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2016
 
Maximálny vymeriavací základ pri výpočte mesačných preddavkov 4290 eur, v ročnom zúčtovaní 51480 eur.
 
Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ
 
Max. 380 eur mesačne pri príjme do 380 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur a viac nula.
 
Max. 4560 eur mesačne pri príjme do 4560 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4560 eur, pri príjme 6840 eur a viac nula.
 

SZČO a samoplatiteľ
 
Minimálny  vymeriavací  základ  429  eur,  minimálny  preddavok mesačne 60,06 eura (30,03 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).
 

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2017
 
Maximálny vymeriavací základ 4415 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.
 
Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 
Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2017 suma 67% z 883 eur, čo je suma 591,61 eura.
 
SZČO
 
Od 1.7.2017 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2016 bol vyšší ako 5298 eur (12 x 441,50).
 
Minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, minimálne poistné 146,35 eura.
 
Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca
 
Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky 43,5453 eura.
 
Výpočet: 1,5 x 883 = 1324,50 ... x 12 = 15894 ... deleno 365 = 43,5453 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

 
Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN 43,5452 eura. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.
 
Dávka v nezamestnanosti
 
Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ   pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.1.2017 do 30.6.2017 najviac zo sumy 2 x 12 x 883/365 = 58,0603 eura.
 
*
 
ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2017
 
Maximálny vymeriavací základ pri výpočte mesačných preddavkov 4415 eur, v ročnom zúčtovaní 52980 eur.
 
SZČO a samoplatiteľ
 
Minimálny  vymeriavací  základ  441,50  eur,  minimálny  preddavok mesačne 61,81 eura (30,90 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).
 
*

MINIMÁLNA MZDA 2016
 
- 405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
- 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 
V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:
 
- 2,4031 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,
- 2,4832 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

 
Sadzby minimálnych mzdových nárokov od 1. januára 2016
  Hodinová mzda  
Stupeň Mesačná mzda 40 h/t 38,75 h/t 37,5 h/t
       
 
1 405,00 2,3280 2,4031 2,4832
2 486,00 2,7936 2,8837 2,9798
3 567,00 3,2592 3,3643 3,4765
4 648,00 3,7248 3,8450 3,9731
5 729,00 4,1904 4,3256 4,4698
6 810,00 4,6560 4,8062 4,9664
 
Ďalšie dopady:
 
Minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu (§ 123 ods. 1 Zákonníka práce) je 0,4656 eura za hodinu.
 
Minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 ods. 3 Zákonníka práce) je 0,4656 eura za hodinu.
 
*
 
CESTOVNÉ NÁHRADY
 
Od 1.1.2009 bez zmeny je suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy:
 
- 0,050 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
- 0,183 eura osobné cestné motorové vozidlá.
 
Sumy stravného od 1.11.2015
 
- 4,20 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
- 6,30 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
- 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
 
*
 
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
 
Príspevok  zamestnávateľa  na  stravovanie  je  55%  z  ceny  jedla,  od 1.11.2015 najviac suma 55% z 4,20 eura = 2,31 eura.
 
Od 1.11.2015 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 4,20 eur, čo je 3,15 eura.
 
Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.
 
*
 
SOCIÁLNE DÁVKY A SÚVISIACE VELIČINY
 
Životné minimum do 30.6.2016
 
Životné minimum plnoletá fyzická osoba: 198,09 eura.

Životné   minimum   ďalšia    spoločne   posudzovaná   plnoletá   fyzická osoba: 138,19 eura.

Životné minimum dieťa: 90,42 eura.
 
Evidencia na úrade práce
 
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (platí do 30.6.2016) = 148,57 eura.
 
Rodičovský príspevok = 203,20 eura
 
Prídavok na dieťa
 
23,52 eura.
11,04 eura príplatok k prídavku na dieťa.
 
*
 
EXEKUČNÉ ZRÁŽKY
 
Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné do 30.6.2016
 
Základné nepostihnuteľné sumy:
 
- na povinného: 118,85 eura (60% životného minima plnoletej FO),
- na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO).
 
Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

- na povinného: 198,09 eura (100% životného minima plnoletej FO),
- na vyživovanú osobu: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO).
 
Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):
 
- na povinného: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO),
- na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO).
 
Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):
 
- na povinného: 83,19 eura (70% základnej sumy na povinného),
- na vyživovanú osobu: 34,66 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu).
 
Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 297,13 eura (150% životného minima plnoletej FO).
 
Poznámka: všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

*

Viac v novej knihe "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", vychádza v júni 2016.

Pridať komentár

Feedback