Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2015 dobrovoľne?

Podať daňové priznanie za rok 2015 je výhodné pre dôchodcu, ktorý mal v roku 2015 príjem v zamestnaní do výšky 1901 eur

Od roku 2004 doteraz platí: Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemá dôchodca, ak poberal (alebo mal spätne priznaný) k 1.1. príslušného roka dôchodok a to dôchodok starobný, predčasný starobný alebo výsluhový, prípadne porovnateľný zo zahraničia. To je pre dôchodcov výrazný hendikep oproti iným daňovníkom, pretože tak platia vyššie dane z príjmu ako iní daňovníci.

Zároveň však už od roku 2004 platí, že aj dôchodca, ktorý nemá nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, môže za určitých okolností získať späť preddavky na daň, zrazené jeho zamestnávateľom počas roka.

Ak dôchodca podá daňové priznanie, podľa § 46a zákona o dani z príjmov daň sa nevyrubí a neplatí, ak si neuplatňuje daňový bonus a ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2015 nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), čiže nepresiahnu sumu 1901,67 eura (to je 50% z nezdaniteľnej časti 3803,33 eur). 

Ak máte vo svojom okolí dôchodcu, ktorý v roku 2015 pracoval u nejakého zamestnávateľa (zamestnávateľov) a jeho celkový príjem za rok 2015 nepresiahol 1901 eur, povedzte mu toto.

Povedzte mu, aby si vyžiadal potvrdenie o príjme za rok 2015 od svojho zamestnávateľa (zamestnávateľov) a sám si podal daňové priznanie za rok 2015.
 
V daňovom priznaní uvedie svoje príjmy, zrazené odvody a sumu preddavkov na daň, ktorú mu zrazil zamestnávateľ. Ak daňové priznanie vyplní správne, výsledkom bude daň 0 (nula) a daňový preplatok vo výške preddavkov, ktoré dôchodcovi zrazil jeho zamestnávateľ. Tento daňový preplatok vráti správca dane dôchodcovi do 40 dní po termíne na podanie daňového priznania (teda do 10. mája 2016).

*

Ako vyplniť daňové priznanie

Aby ste to mali jednoduchšie, tu je konkrétny návod na vyplnenie daňového priznania DPFO typ A za rok 2015 daňovníka - dôchodcu, ktorý mal (len) príjmy zo zamestnania.

Riadok 32 - zapíše sa úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov (táto suma by nemala byť vyššia ako 1901,67 eura)
Riadok 32a - koľko z toho je príjem na základe dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti
Riadok 33 - úhrn odvodov strhnutých z príjmov u všetkých zamestnávateľov, na riadkoch 33a a 33b rozdelený na sociálne – zdravotné poistenie
Riadok 34 - rozdiel riadkov 32 a 33
Riadok 36 - v praxi totožný s riadkom 34
Riadok 42 - totožný s riadkom 36
Riadok 43 - 19% zo sumy základu dane na riadku 42
Riadok 56 - nula (pri predpoklade, že úhrn príjmov na riadku 32 nie je vyšší ako 1901,67 eura)
Riadok 64 - zapíše sa úhrn zrazených preddavkov na daň od všetkých zamestnávateľov
Riadok 66 - daňový preplatok, úhrn zrazených preddavkov so znamienkom "mínus" (záporná suma)

XI. oddiel - vyznačí krížikom, že žiada o vrátenie daňového preplatku a ďalej uvedie ako.

*

Zdôraznime, že zamestnávateľ v takýchto prípadoch síce podľa zákona môže dôchodcovi vykonať ročné zúčtovanie, ale na základe ročného zúčtovania nie je možné vrátenie preddavkov na daň. Postup podľa § 46a zákona je možný len pri podaní daňového priznania. Ešte raz – ak chce mať daňovník vrátené preddavky, tak si musí sám podať daňové priznanie.

*

Príklad

Pani Anna poberá starobný dôchodok od 15.6.2012. V jej prípade teda platí, že k 1.1.2015 poberala starobný dôchodok.

Pani Anna počas roka 2015 pracovala na dohodu u jedného zamestnávateľa. Spolu za rok 2015 u tohto zamestnávateľa dosiahla (hrubý) príjem 1500 eur. Z príjmu jej zamestnávateľ strhol poistné na starobné poistenie 60 eur a preddavky na daň (sadzba 19% zo základu dane 1440 eur, poistné sa od príjmu odpočítava) 273,60 eura.

Po skončení roka 2015 jej zamestnávateľ nebude robiť ročné zúčtovanie, ale vydá jej potvrdenie o príjmoch. Z potvrdenia bude zrejmé, že príjem pani Anny dosiahol 1500 eur a jej preddavky na daň boli 273,60 eura.

Pani Anna si podá daňové priznanie. V daňovom priznaní (typ A) uvedie:

- úhrn príjmov zo závislej činnosti 1500 eur (r.32 a r.32a),
- úhrn povinného poistného 60 eur (r.33 a r. 33a),
- základ dane 1440 eur (r.34, r.36, r.42).

Zo sumy 1440 vypočíta daň 19% ako 273,60 (r.43). Výsledná daňová povinnosť však bude nula (r.56).

V daňovom priznaní pani Anna uvedie úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona ako sumu 273,60 eura (r.64). Výsledkom bude daňový preplatok vo výške -273,60 eura (r.66). Túto sumu musí daňový úrad pani Anne vyplatiť.

Ak by v uvedenom prípade pani Anna nepodala daňové priznanie, sumu 273,60 eura by jej daňový úrad nevrátil.

*

Pozor, pri uplatnení tohto postupu je dôležité, aby úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2015 (vrátane prípadných ďalších zdaniteľných príjmov) nepresiahol sumu 1901,67 eura.

Pri príjmoch zo závislej činnosti sa posudzuje hrubý príjem, nie príjem po zrazení odvodov zamestnanca a ani čistý príjem po zrazení dane!

*

Príklad

Pán Adam poberá výsluhový dôchodok už od roku 2005. V roku 2015 zarobil u dvoch zamestnávateľov (na dohodu a pracovnom pomere na dobu určitú) sumu spolu brutto 2000 eur. Zamestnávatelia mu z jeho príjmov zrazili poistné 180 eur. Základ dane bol 1820 eur a preddavky na daň, ktoré mu zamestnávatelia strhli, boli spolu 345,80 eura.

Ak pán Adam podá daňové priznanie, výsledkom bude daň 345,80 eura – čiže suma rovnajúca sa už zrazeným preddavkom na daň – a daňový úrad mu nebude vracať nič.

V uvedenom prípade totiž brutto príjem pána Adama (2000 eur) presiahol hranicu 1901,67 eura. To, že základ dane (brutto príjem mínus odvody) bol len 1820 eur, nie je podstatné.

Ďalej pozor – keďže príjem pána Adama presiahol sumu 1901,67 eura – tak pán Adam nie je v pozícií, kedy sa môže rozhodnúť pre podanie daňového priznania – ale daňové priznanie podať musí. V uvedenom prípade však môže požiadať jedného zo svojich zamestnávateľov, aby za neho vykonal ročné zúčtovanie. Tým sa zbaví povinnosti podávať daňové priznanie sám.

*

... v ďalšom článku: Kedy môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (a tak nemusí sám podávať daňové priznanie).

Komentáre

Obrázok používateľa Jozef Mihál

Ak má aj živnosť, spočítate brutto príjem zo zamestnania a brutto príjem zo živnosti. A potom sú dve možnosti.

1. Spolu je to menej ako 1901,67 eura = DP podať nemusí ale ak ho podá, vráti mu DU preddavky na daň ktoré v roku 2015 strhol zamestnávateľ. Pozor však na to, že zo základu dane v DP zo živnosti mu zdravotná poisťovňa zrejme vyrubí zdravotné odvody.

2. Spolu je to viac ako 1901,67 eura = DP podať musí, DU mu preddavky na daň strhnuté zamestnávateľom nevráti, naviac musí zaplatiť daň ktorá mu vyjde zo živnosti + zdravotné odvody zo živnosti.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa prihliada na výšku dôchodku za rok 2015 /poberaný od 1.1.15/, keď zdaniteľný príjem nepresiahol sumu 1 901.67 eur. Ďakujem. M.

Feedback