Detské jasle po novom (novela zákona o sociálnych službách)

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - to je nový názov pre detské jasle podľa novely zákona o sociálnych službách

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - to je nový názov pre detské jasle, tak ako ho zadefinovali odborníci na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR).

MPSVaR dalo 8. augusta 2016 do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Novelou sa  novo definujú sociálne služby v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku (pre lepšiu zrozumiteľnosť - detské jasle).

MPK končí v piatok 26.8.2016, zákon následne pôjde na tripartitu, do vlády a napokon do parlamentu. Schválený by mal byť na novembrovom rokovaní parlamentu.

Účinnosť zákona sa navrhuje k 1.1.2017.

Upozornenie - článok je určený pre odbornú verejnosť ale určite bude zaujímať aj rodičov detí vo veku do troch rokov.

*

Poskytovanie starostlivosti o dieťa - sociálna služba

Podľa dôvodovej správy k zákonu, ako sociálna služba sa novo ustanovuje  poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v rámci podpory rodín s deťmi ako prostriedok na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Zákon definuje niekoľko foriem tejto starostlivosti:

- terénnou formou sociálnej služby - priamo v rodine,

- ambulantnou sociálnou službou - napríklad v rodinnom prostredí opatrovateľa detí, v účelovo vyčlenených priestoroch zamestnávateľa (firemné jasle),

- v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle).

Z pohľadu doterajšej praxe nebola starostlivosť o dieťa formou "au-pair" či "detskými centrami" alebo "detskými jaslami" nijako špecificky právne ošetrená, respektíve regulovaná a na poskytnutie týchto služieb postačovala voľná živnosť. Novela zákona o sociálnych službách pre poskytovanie starosltivosti o deti do troch rokov zavádza nové pravidlá, regulácie a podmienky. Ich nedodržanie bude sankcionované, v prípade prevádzky "jaslí načierno" hrozí pokuta 35000 eur. 

V ďalšom texte sa budem venovať novej definícií zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku - detským jasliam. Namiesto oficiálneho termínu "zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku"  budem rád používať zaužívaný termín "detské jasle".

*

Čo musí spĺňať rodič dieťaťa

Na umiestnenie dieťa do detských jaslí podľa tohto zákona je podmienkou pre rodiča (respektíve pre fyzickú osobu, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu):

- aby sa pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole alebo
- aby sa pripravoval na trh práce alebo vykonával aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo
- aby bol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec podľa zákona o sociálnom poistení - teda aby bol v pracovnom pomere alebo pracoval na dohodu, bol spoločníkom - konateľom s.r.o. poberajúcim odmenu atď. alebo
- aby bol povinne dôchodkovo poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona o sociálnom poisteni (pozor, nestačí napr. mať živnosť, podstatné je byť zo živnosti povinne poistený v Sociálnej poisťovni) alebo

- aby vykonával činnosť v silových rezortoch  - policajti, vojaci atď. alebo
- aby vykonával zárobkovú činnosť v cudzine a z tejto činnosti bol dôchodkovo poistený v cudzine.

Viď § 2 ods. 5 zákona.

*

Definícia zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (detské jasle)

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života  poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku. 
 
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchova a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je možné poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí aj v prípade, ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory.

Starostlivosť sa poskytuje odborným zamestnancom - opatrovateľom detí.

Viď § 32b a § 33a zákona.

*

Maximálny počet detí pripadajúcich na jedného zamestnanca

Na jedného zamestnanca jaslí môžu pripadať najviac 4 deti. Ďalšie pravidlo hovorí, že najmenej 80% zo všetkých zamestnancov jaslí musia byť odborní zamestnanci. Za odborného zamestnanca sa považuje v prípade detských jaslí najmä opatrovateľ detí.

Viď § 9 ods. 4 a príloha č. 1 zákona.

*

Opatrovateľ detí

Opatrovateľ detí musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí mať:

- úplné stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na výchovu a vzdelávanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, napr. učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno - výchovný pracovník a vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť alebo v odbore vzdelávania so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti napr. zdravotnícky asistent - alebo

- úplné stredné vzdelanie a absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.

Viď § 84 ods. 10 zákona.

*

Priestorové vybavenie, prevádzka, režim dňa...

V jasliach musia byť splnené požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a na náležitosti prevádzkového poriadku v zariadení v súlade s požiadavkami na zariadenia pre deti a mládež podľa § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne tieto požiadavky nájdete vo vyhláške ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 Z. z. o  podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Ide vlastne o rovnaké požiadavky, aké sú kladené na materské škôlky.

Viď § 9 ods. 6 zákona.

*

Bezbariérový prístup

V jasliach musia byť splnené všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

Viď § 9 ods. 5 zákona.

*

Registrácia detských jaslí

Každý poskytovateľ sociálnej služby musí byť zapísaný do registra na VÚC - a to sa týka aj detských jaslí.

Základnými podmienkami kladenými na osobu, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a odborná spôsobilosť na poskytovanie sociálnej služby, - tu je možnosť poverenia inej fyzickej osoby za zodpovedného zástupcu, kde odbornú spôsobilosť bude spĺňať táto osoba. Za odbornú spôsobilosť sa na účel zriadenia detských jaslí považuje VŠ vzdelanie druhého stupňa.

Viď § 62 až 66 zákona.

*

Finančný príspevok na prevádzku detských jaslí

Predpokladá sa, že základným pilierom financovania je príspevok na starostlivosť o dieťa poskytovaný rodičom podľa zákona č. 561/2008 Z. z.

Okrem toho je možnosť (nie je to nárokovateľné) získania príspevku na prevádzku od obce alebo VUC neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Viď § 75 ods. 7 písm. o) zákona. 

*

Pokuta pri prevádzkovaní detských jaslí "načierno"

V prípade prevádzkovania detských jaslí za úhradu bez zápisu do registra na VUC udelí MPSVaR pokutu vo výške 35000 eur. Viď § 99 ods. 5 zákona.

*

Prechodné ustanovenia

Už existujúce detské jasle (detské centrá a pod.) ktoré poskytovali starostlivosť o dieťa vo veku do troch rokov už pred rokom 2017 a budú tieto služby poskytovať aj naďalej, musia splniť podmienky dané zákonom a požiadať o zápis do registra na VUC najneskôr do 31.12.2017. Ak tak do 31.12.2017 neurobia, od 1.1.2018 bude ich prevádzka sankcionovaná pokutou 35000 eur (viď vyššie).

Ak sa v už existujúcom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku v roku 2016 poskytuje starostlivosť aj dieťaťu, ktorého vek bude k 1.1.2017 tri roky a viac, je možné poskytovať tomuto dieťaťu starostlivosť v zariadení aj naďalej, a to až do uplynutia platnosti zmluvy/dohody o poskytovaní starostlivosti tomuto dieťaťu, uzatvorenej medzi poskytovateľom a rodičom dieťaťa do 31. decembra 2016. Pozor, v takomto prípade sa však môže starostlivosť poskytovať najneskôr do 31. decembra 2018.   

Podmienka podľa § 32b ods. 3, podľa ktorej v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je možné poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti (viď vyššie) sa v prípade zariadení existujúcich pred rokom  2017 musí splniť najneskôr do 31.12.2019.

Podmienka podľa § 63 ods. 4, teda podmienka, že štatutárny zástupca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa alebo ním poverený zodpovedný zástupca musí na účely zápisu do registra spĺňať podmienku dosiahnutia VŠ vzdelania druhého stupňa sa nepožaduje u zriaďovateľov už existujúcich zariadení za predpokladu, že táto osoba získala úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, a to pred 1.1.2017.

Už existujúce zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku je povinné vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a zákona prvý raz za kalendárny rok 2018.
 
Opatrovateľ detí (§ 84 ods. 10) v už existujúcom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku je povinný splniť podmienku kvalifikačného predpokladu, teda úplné stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na výchovu a vzdelávanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - alebo úplné stredné vzdelanie a absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín - najneskôr do 31.12.2019.

V existujúcom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku sa musia pravidlá, podľa ktorých na jedného zamestnanca jaslí môžu pripadať najviac 4 deti a že najmenej 80% zo všetkých zamestnancov jaslí musia byť odborní zamestnanci, splniť najneskôr od 1.1.2018.

V existujúcom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku sa požiadavka bezbariérového prístupu musí splniť najneskôr od 1.1.2018.

Viď § 110z zákona.

*

Materské školy

Na fungovaní materských škôl sa po 1.1.2017 nič nemení. Ich zriaďovanie a prevádzka sú upravené zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a vyhláškou ministerstva školstva č. 306/2008 Z. z. Pripomeňme, že v materských školách môžu byť deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Komentáre

Dobrý deň,
ako zriaďovateľka a riaditeľka súkromných jaslí so zákonom súhlasím, na pár drobností. Moje jasličky spĺňajú od samého začiatku všetky požiadavky odborné /ja aj personál máme stredné, odborné vzdelanie, aj VS vzdelanie/, personálne, materiálne, priestorové - máme všetky povolenia. Nesúhlasím s počtom detí - LEN 4 deti na 1 učiteľa, naozaj som presvedčená, že na jednu p učiteľku je úplne v pohode 5 detí. Pracujem s deťmi 11r. Treba myslieť na to, čo bude dôsledkom- ak budem musieť zamestnať ďalsiu učiteľku, automaticky musí zriaďovateľ zvýšiť poplatok pre rodiča. Financovanie zo sumy 280eur NIE JE MOŽNÉ, pokiaľ chcem platiť odvody, nájom a nevyplácať zamestnancom LEN minimálnu mzdu. Ďalšia naozaj mimoriadne dôležitá vec: ...Čo majú robiť rodičia detí narodených napr. v decembri? Kladiete podmienku, že poskytovať starostlivosť o dieťa je možné LEN do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku. Ak je dieťa narodené 5.12. a nevzali ho do štátnej MŠ- čo má robiť rodič takéhoto dieťaťa od januára do augusta, keďže 3r dosiahlo pretým v decembri, kde ho má umiestniť, keďže do školky mu dieťa nevzali a jasle sa o dieťa už starať nesmú len do 31.12.?
Požiadavky na odbornosť vítam. ALE - KTOREJ SÚKROMNEJ FIRME štát určuje prísne podmienky a požiadavky na kvalifikáciu zamestnanca? Ok, keď mi poskytnete dotáciu na plat, máte právo určovať mi podmienky. Moja p učiteľky majú požadovanú kvalifikáciu, ale kto mi zaručí, že keď mi niektorá odíde na materskú nájdem za ňu okamžite rovnako šikovnú s požadovanou kvalifikáciou? Ak nenájdem hneď tak čo- dostanem pokutu? Výročná správa? Prečo? Som súkromná firma, platím odvody, podávam daňové priznanie. Som SÚKROMNÁ FIRMA, nie štátne jasle ! Zápis do registra - ok, len by som chcela vedieť KTO nám uhradí všetky s tým spojené náklady, pretože to bude chcieť nové Prevádzkové poriadky, Posudky od technikov, Inšpektorátu práce, Hasičov..., pochybujem, že budú stačiť tie pôvodné. Predpokladám, že budeme musieť zmeniť si aj živnosť... Svoju prácu zbožňujem a vzhľadom k referenciám a vysokému záujmu o naše jasle si myslím, že si ju robíme nadštandardne. Som za odbornosť, no zaváňa mi to komunizmom, kde štát- KTORÝ MI NEVIE POSKYTNUŤ ZAMESTNANIE a musela som si pracovnú pozíciu vybudovať sama, ŠTÁT, ktorý mi nedal ani cent na vybudovanie zariadenia a všetko som zaplatila z vlastných zdrojov...kladie na mňa požiadavky akoby som bola štátnym zariadením - hlavne, čo sa týka kontroly. Súhlasím, aby jasle kontrolovali hygienici, požiarnici, Inšpektorát práce..., ale nechápem význam VÝROČNEJ SPRÁVY keďže podávam daňové priznanie. Ešte pripomínam, že mestské jasle sú dotované štátom a napriek tomu majú rovnaké poplatky pre rodiča ako my súkromníci. Nie je to trochu mimo logiky, že štátne jasle nedokážu fungovať bez financií a my to máme dokázať? Že nebola nad nami doteraz kontrola? Ako to je možné, že si to myslíte? Veď sme pod dohľadom všetkých kontrolných orgánov, mám o tom záznamy z vykonaných kontrol, poslednú som mala minulý štvrtok zo Sociálnej poisťovne za obdobie posledných 3r. Že existujú "jasle" kde je opitá žena, ktorú viackrát videli na ihrisku s deťmi? Za to môžeme my? Rodič by si predsa mal zistiť referencie, je to slobodná voľba aké zariadenie uprednostní. Ok, súhlasím s požiadavkou na zriaďovateľa- na jeho odbornosť, stojím si aj za odborným personálom, ktorý zatiaľ mám, ale nie je ľahké ho nájsť. Viete, dala som do podnikania vlastný priestor, všetky peniaze, ktoré som mala a ešte stále investujem /dovolím si tvrdiť, že čo sa týka metodického vybavenia, sme na tom lepšie ako mnohé štátne MŠ/, takže verte mi, že si veľmi dobre premyslím KOHO zamestnám. Fungujeme na referenciách, rodič si vyberá na základe kvality. A ešte niečo, čo sa nás tiež našťastie netýka, lebo spĺňame aj to- BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP? Boli ste v štátnych materských školách a mnohých jasliach? V každej MŠ sú SCHODY /ja v prevádzke schody nemám/. Mnohí ale kúpili domy a zriadili jasle, škôlky. Chcete tým akože zabezpečiť prístup s kočíkom? V dnešnej dobe? Veď každý jazdí autom, dieťa rodič priváža autom a keď už o to ide- pár schodov v dnešnej dobe dieťatku ozaj neublíži. Ok, prvoradá je bezpečnosť- my, majitelia jaslí si to uvedomujeme. Verte mi, posledné po čom túžim je, aby sa v mojej firme niečo nedajbože stalo dieťaťu, za ktoré zodpovedám. No a na záver jedna z najdôležitejších pripomienok - my, majitelia súkromných jaslí a škôlok bez dotácií štátu NIKDY NEVIEME KOĽKO DETÍ BUDEME MAŤ napr. o polroka, či zaplníme kapacitu. Nikdy sa mi nestalo, že by od nás rodič zobral kvôli nespokojnosti, ale stáva sa, že matka príde o zamestnanie a dieťa zrazu dochádzku ukončí. Po zápisoch do štátnych škôlok nám veľa detí odchádza- nikdy nevieme koľko detí nám vlastne ostane, koľko, kedy a či vôbec pribudnú ďalšie. Ak aj nejaké peniaze na konci decembra mám - NESMIEM ich minúť, pretože JA NIE SOM ŠTÁTNE ZARIADENIE, ktoré dostane dotáciu na prevádzku a platy na celý rok dopredu, nemám absolútne žiadnu istotu či prežijem o rok. Vzhľadom na referencie mávajú u nás rodičia miesto rezervované aj 6-8 mesiacov vopred, no aj teraz sa mi stalo, že maminkám v zamestnaní povedali, že im síce povinne miesto počas RD držia, no nerátajú s ich skorším návratom. Takže otázka financovania u nás je vlastne tá najneistejšia, pretože NIKDY nevieme koľko detí budeme mať.

Dobry vecer,
neda mi nesuhlasit plne s novym zakonom o detskych jasliach.
Musim reagovat na Vasu vetu.Požiadavky na odbornosť vítam. ALE - KTOREJ SÚKROMNEJ FIRME štát určuje prísne podmienky a požiadavky na kvalifikáciu zamestnanca?Prepacte ,ale co sa tyka zdravotnictva a skolstva plne suhlasim s danym zakonom.Pracujete s detmi,kde je kvalifikacia na mieste.Aj sukromne zdravotne zariadenia nemozu zamestnast lekara,ci sestru bez kvalifikacie a zamestnanci su povinni byt registrovani a zucastnovat sa vzdelavania.Este by som chcela dodat jednu vec.Praxovala som v statnych detskych jaslickach ako studentka,kde boli jasne definovane triedy,kojenci,mladsie batolata,starsie batolata .Tym padom boli jasne definovane potreby deticiek.

Obrázok používateľa Jozef Mihál

... ja som tento zákon nenavrhol a aj keď to možno z článku tak nevyzerá, som jeho kritikom...

Dobrý večer pán Miháľ,
nedá mi neprispieť a nevyjadriť názor z pohľadu zriaďovateľky súkromných jaslí, ktoré prevádzkujem. Nevidím logiku v tom, že som zriadila jasle, na ktoré mi štát neprispel ani Eurom /zriadenie prevádzky je pre obyčajného človeka nesmierne nesmierne finančne náročné ako aj chod jaslí/ a požiadavkou, aby som bola kontrolovaná ako štátne zariadenie a aby pre mňa platili rovnaké pravidlá. Celé zariadenie sme vybudovali podľa stavebného zákonu, hygieny a požiadaviek hasičov. Takáto prevádzka je veľmi náročná: platím úver, energie, odvody, smeti, bozpo, dane , poistku na dom, účtovníctvo, platy a odvody za zamestnancov.. náklady v spojitosti s didaktickým materiálom, zabezpečovacím systémom, práčovňou atd,.. to sú všetko neskutočné sumy, robím prvé a posledné aby som skvalitnila naše služby, a aby bolo o ne záujem, zariadenie máme nadštandardne zariadene s podlahovým kúrením- pretože toto príde mne kvalitné, keďže sa deti hrajú na zemi, na 6 detí pripadá 1 učiteľka. Čo sa týka kvalifikovaného personálu, áno súhlasím, aj ked kvalifikácia Vám ešte nezaručuje vzťah k práci a k deťom a to Vám povie každý z praxe, čiže aj nájsť oddaného pedágoga, ktorý túto prácu miluje,je v dnešnej dobe keď mladí šikovní ľudia odchádzajú do zahraničia veľký problém. Ale z princípu mi prosím Vás povedzte, ktorej súkromnej firme diktuje štát koho môže a koho nemôže zamestnať. Kvalita zariadenia? Hmm, to, že povolíte aby sa 12 detí v jednej miestnosti hralo, jedlo a spalo je pre Vás kvalita? Hmm..zvláštne, to naozaj môže navrhnúť len človek, ktorý sedí niekde za kancelárskym stolom a s praxou nemá absolutne nič spoločné ale toto je také typický „ slovenské“ že? To, že podmienkou na prevádzku nie je zdravotná sestra povinnosťou v zariadení mi príde rovnako „ kvalitné“. Jedna učiteľka na 4 deti? Keď sa jedna zdravotná sestra môže sama starať na dojčenskom oddelení o 11 chorých detí do 3 rokov, prečo by sa nemohli starať 2 učiteľky o 12 zdravých detí do 3 rokov. Toto už nikomu nevadí. Pretože štát nedokáže vytvoriť pracovné miesta, tak ste mi dali podmienku aby som ich vytvárala ja? Kto nám bude pracovať za minimálne mzdy? Pre veľa súkromných zariadení bude toto likvidačné, pretože prevádzka s 20 deťmi znamená pre súkromného zriaďovateľa v realite náklad na 5 učiteliek 5 000 Euro, náklad na upratovačku, udržbára, kuchárku a hospodárku 3500 Eur, spolu 8500 Eur/mesačne..nehovoriac ešte o nákladoch na energie a úver..deti do jasličiek prichádzajú a odchádzajú, hlásia sa nám aj 2 a pol ročné deti, ktoré sú u nás len pol roka, v jednom mesiaci odíde aj 5 detí naraz, teraz v auguste nám odchádza 7 detí a ako by som mala zareagovať- prepustiť učiteľky s tým, že ked sa v budúcnosti prihlásia nové deti tak ich vezmem späť? v jasličkách to nie je tak ako v mš, že príde dieťatko ako 3ročné a odíde ako 6 ročné a drží miesto 3 roky v jednom zariadení. A tiež je predsa rozdiel ked sa má 1 učiteľka starať o 4ročné deti alebo 1 učitelka o 4 dva a pol ročné deti, naozaj by som celý tento návrh ešte prehodnotila. A najviac ma dojíma ako sa v celej našej krajine robí „ všetko pre rodiny“, len mi povedzte kto toto všetko zaplatí? Rodičia dieťaťa? Veď príspevok 280 Eur mesačne nedokáže už pri dnešných podmienkach uhradiť náklady na dieťa v detských jasliach a rodičia musia doplácať zo svojho, áno v silných regiónoch môžu jasle príspevky zdvihnúť, ale čo slabé regióny? Keď nás chcete kontrolovať ako štátne zariadenia, tak nám prispievajte na platy pre učiteľov ako v štátnom rezorte.
Práca s deťmi je pre mňa všetko, splnila som podmienky aby som mohla podnikať, vytvorila som pracovné miesta a to všetko výlučne zo svojich príjmov..ale podnikať s tým, že nevytvárate zisk sa nedá...

Obrázok používateľa Jozef Mihál

... ja som tento zákon nenavrhol a aj keď to možno z článku tak nevyzerá, som jeho kritikom...

Dobrý deň, súhlasím s predchádzajúcimi komentármi a zamýšľam sa nad tým, kde je jadro celej tejto záležitosti.... 280 EUR Kedže sa budú zriaďovať štátne jasle a MŠ môžu vo "výnimočných" prípadoch prijať deti od dvoch rokov, peniaze poputujú do štátnych zariadení spať hmm.... Kvalita priestorov a zariadenia nikoho samozrejme nezaujíma, 80% kvalifikovaných pri kapacite zamestnancov MŠ 20% nekvalifikovaných je slušný počet na to aby to dali... Zaujíma niekoho potom kto sa o tie deti bude starať a aké vzdelávacie a výchovné praktiky sa budú používať? Pri dvadsiatich deťoch (realita v štátnych MŠ) do jednej triedy možnosť primiešať tam 2-3 deti vo veku 2roky? Všetci vieme, že deti budú vo veľkom kolektíve stále choré. Dopad na zamestnanú mamu a zamestnávateľa si vieme tiež predstaviť. Možno sa vrátime do dôb, kedy sa deti nasilu kŕmili, nútili na nočník, nútili spať (prevezovali sa im oči plienkami,aby spali) a keď ich odúčali od plienok tak im sprchovali zadok studenou vodou (toto sú skúsenosti moje aj ľudí v mojom okolí z detstva) možno aj Vaše. Dnešné súkromné zariadenia sa "bijú" o počet detí - vytvárajú si vzájomne konkurenciu a to hlavne v individuálnom prístupe, rešpektovaní potrieb dieťaťa a v neposlednom rade vo vzdelávacích metódach. Toto oceňuje v prvom rade rodič a z pedagogického hľadiska to mení aj jeho prístup k dieťaťu a životu. Deti sú naša budúcnosť, dnešný rodičia snažiaci sa vôbec mať dieťa si dobre rozmyslia komu ho zveria. A to vy určite viete. Tak sa pýtam o čo tu vlastne ide? Naši "bývalí" bratia Češi sú o 1000 000 krokov pred nami v prístupe, vo vzdelávaní a úcte k deťom. Ak nebudeme prejavovať úctu k deťom my dospelí, nebudú ju vedieť prejaviť deti nám. Napriek tomu viem a aj Vy to viete, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí si nebudú nárokovať 280 eur a zaplatia si zariadenie, kde sa ich dieťa bude tešiť. Je mi veľmi ľúto, že si to nebudú môcť dovoliť rodičia, ktorým by možno práve zariadenie s individuálnym prístupom a napr. s pedagogikou Montessori(celosvetovo uznávanou-používanou v štátnych zariadeniach v okolitých krajinách) pomohlo zmeniť a prehodnotiť svoj postoj k životu a spoločnosti. Žiadam Vás o prehodnotenie tohto návrhu a ak sú vo vašej rodine deti, položte si pri svojej práci na stôl ich fotografie. S úctou Drobná

Obrázok používateľa Jozef Mihál

... ja som tento zákon nenavrhol a aj keď to možno z článku tak nevyzerá, som jeho kritikom...

Dobrý deň, pán Mihál,
nadobudol som dojem, že svojej práci rozumiete a že aj ďalší odborníci zo SaS majú záujem uplatniť v návrhoch odborné a moderné hľadiská. Dúfam preto, že aj tento Váš blog smeruje k nazbieraniu argumentov na odmietnutie tohto populistického návrhu alebo aspoň jeho skvalitnenie a zreálnenie.
Návrh považujem sa populistický, nesystémový a arogantný. Štát sa " chce starať" o starostlivosť o deti v DJ za peniaze niekoho iného, zasahuje do súkromného podnikania, ktoré nemá status vyhradeného podnikania ako napr. obchod so zbraňami alebo s alkoholom, ukladá ťažko splniteľné a drahé povinnosti v neštátnom zariadení, na ktoré nijako neprispieva (ako prispieva na MŠ alebo ZŠ či SŠ). Návrh je ušitý horúcou ihlou na základe škandálov v niektorých zariadeniach pre deti, bez dostatočnej a dlhodobej diskusie a bez toho, aby ministerstvo predložilo analýzu stavu a jeho príčin.
Pritom prvá príčina - ako to vidím ja - je, že štát sa vzdal jaslí a keďže na ne neprispieva, to isté prevažne urobili aj obce a mestá. Žeby preto, že jasle sú drahé? Ale drahá je aj polícia a armáda, aj mestské či obecné polície, aj väznice. A ich efekt je často diskutabilný, asi nielen ja mám dojem, že prevažne len hasia najväčšie problémy - ale neriešia ich. Ono je už prevažne aj neskoro - ak sa hrubo podcení výchova detí v predškolskom veku a na ZŠ. No starostlivosť o deti a ich výchova je investícia - keď už predkladatelia návrhu akosi celkom rezignujú na nazeranie na deti ako na úžasné bytosti, ktoré rastú z lásky a porozumenia a sú našou budúcnosťou, aj budúcnosťou tejto spoločnosti...
Preto považujem za základnú systémovú chybu, že jasle sa zaraďujú do rezortu sociálnych vecí ako sociálna služba - na zosúladenie rodinného a pracovného života. No to je nedorozumenie (prinajmenšom)- v jasliach predsa ide o podstatne viac, než len umožniť ženám zosúladiť ich rodinný a pracovný život, ich materstvo a kariéru. Aj návrh zákona hovorí, že jasle poskytujú popri bežných úkonoch opatery aj výchovu a záujmovú činnosť. Ktorá sociálna služba ešte poskytuje výchovu? V jasliach predsa má ísť o výchovu detí v kritickom veku, ktorý je z viacerých hľadísk rozhodujúci pre ďalší vývin detí, ony potrebujú viac než len nakŕmiť, vycikať a iné, pohrať sa a počkať, kým sa im mama vráti z práce.
Preto súhlasím s nárokmi na odbornosť, ale musia byť aj reálne. Odborný personál nemôže byť platený tesne nad úrovňou minimálnej mzdy, no pri požadovanom počte a dnešných - zvládnuteľných - poplatkoch v malých a stredných mestách to nie je možné ufinancovať. Úprava priestorov na požiadavky stavebných úradov, hygieny, architektov, požiarnikov... (keďže špecializované priestory socialistických jaslí sa často rozpredali na reštaurácie, lekárne, ambulancie...) stojí desaťtisíce eur. Na tie nám nik neprispeje - len ukladá povinnosti a hrozí sankciami.
Preto - ak už nebude možné návrh odložiť a podrobiť odbornej diskusii a zreálneniu - navrhujem:
a) odložiť platnosť aspoň o 1 rok
b) presunúť jasle do gestorstva ministerstva školstva, alebo aspoň spoločného gestorstva ministerstva sociálnych vecí a ministerstva školstva
c) zreálniť požiadavky na počet opatrovateliek na 6 detí na jednu opatrovateľku
d) zabezpečiť pre jasle zapísané v registri podobný príspevok ako pre MŠ zaradené v sieti školských zariadení (ak plnia požiadavky zákona)
e) zrušiť požiadavku bezbariérovosti.
Výchova detí v DJ je dôležitá, zaslúži si pozornosť, vyžaduje skvalitnenie, zvýšenie profesionality, ale najmä lásky a porozumenia a spolupráce s rodičmi, ale aj viac podpory zo strany štátu a miest a obcí; nielen nové a nové povinnosti a sankcie.
Návrh, umožňujúci materským školám prijímať už 2-ročné deti, ale prikazujúci jasliam nebrať už deti, ktorí dovŕšili 3 roky (keď dosiaľ bola výnimka do dovŕšenia 4 rokov), je len naháňanie detí do MŠ - ktorých ale nie je dostatok a aktuálne podpory štátu nestačia ani na to, aby zabezpečili miesta v MŠ pre zaškolenie detí na školskú dochádzku. (Nemám na to exaktné čísla, usudzujem z dostupných informácií ministerstva a miest.)
Spolieham, sa na Vás, pán Mihál, že využijete názory a argumenty odborníkov z praxe (vrátane Vašich členov :)) a že v spolupráci s poslancami iných strán presadíte v zákone zmeny. Ďakujem ! (Zachytil som informáciu, že SaS bude 5.9. v Martine, ak si nájdete čas, radi sa s Vami stretneme na diskusiu o tomto probléme.)
S úctou
Michal Beňadik, Martin

Obrázok používateľa Jozef Mihál

Dobrý deň, čítajte aktuálny článok tu na blogu a dnes sa môžeme v MT stretnúť

Dobrý deň,
nedá sa mi nereagovať na pripravovaný zákon o jasliach, ktorý by mal upravovať podmienky prevádzkovania jaslí, napriek mojej snahe a snahe našich zamestnancov som sa dostala k návrhu tohto zákona až dnes, a len od Vás. Za čo Vám už teraz ďakujeme. Aj mi by sme Vám chceli prezentovať naše otázky a pripomienky. Naše súkromné detské zariadenie je na trhu od 4.11.2006, počas takmer desať ročnej praxe sme sa stretli už z viacerými problémami, ktoré sme museli riešiť. Sme radi, že sa vôbec pristupuje k zákonu, kde budú stanovené jasné podmienky. Už pri zriaďovaní jaslí sme nemali, žiadnu legislatívnu podporu a teda sme oslovili viacero inštitúcií, nakoľko sme mali záujem o poskytovanie kvalitných a legálnych služieb. Jedným úradom, ktorý sme oslovili bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva s ktorým sme pri vybudovaní prevádzky úzko spolupracovali a spolupracujeme do dnes. Kapacitu nám vypočítali priamo na hygiene podľa platnej legislatívy a obdržali sme povolenie na prevádzku (prevádzkový poriadok, zariadenie prispôsobené vekovému zloženiu detí....). Naše zariadenie spĺňa podmienky tejto vyhlášky, ale nie je nám jasné z čoho je počítaná kapacita v novo pripravovanom zákone (12 detí v triede – ktorá nie je špecifikovaná rozmermi a teda máme za to, že to môže byť aj miestnosť o rozmere 2x2m s nedostatočným vetraním). Náš návrh je ,aby sa to odvíjalo od tohto zákona, ktorý je v platnosti dlhé roky a riadia sa tým aj štátne zariadenia MŠ. Navrhovaný počet detí na 1 učiteľku je z pohľadu praxe absolútne nereálny, a už vôbec nie rentabilný. Uvádzam príklad z 12 detí podľa tohto zákona majú byť 3 kvalifikované opatrovateľky, pričom chorobnosť najmä u takých to malých detí je bežná a priam pravidelná v určitých ročných obdobiach. Takže príde ráno do zariadenia 6 detí mám otázku čo s učiteľkou, ktorá sa v tú chvíľu nemá o koho starať? Áno je možné jej zadať náhradnú prácu, ale takýto stav trvá aj niekoľko týždňov po sebe a to už nehovoríme o finančnej stránke nakoľko náklady na takého zamestnanca sú fixné na mesiac. Z našej skúsenosti sa nám osvedčil model delenie na oddelenia a to od 6 mesiacov do 1 roka pričom na 4 deti približne jeden opatrovateľ. Pre deti od 1-2 rokov na počet 6 detí 1 opatrovateľka, a pre deti od 2 – 3 rokov na 7 – 8 detí 1 opatrovateľka. (Poz. Štátne materské školy od 3 rokov 1 učiteľka na 20 detí, prípadne na 10 dvojročných v jednej triede spolu so staršími, podľa vyhlášky sú 2 učiteľky na jednej smene a druhú smenu zabezpečuje jedna učiteľka – nie je to dosť veľký nepomer?)
Kvalifikácia, tak ako už spomenuli pred nami iný prevádzkovatelia nezaručuje, že daný zamestnanec má schopnosť kvalitne sa starať o zverené deti. V návrhu sa uvádza úplné stredné vzdelanie, čo to znamená ide o gymnaziálne vzdelanie, ide o maturitu ? Nie je možné tam uvažovať o uznaní praxe? Alebo tak ako je to funguje v štátnom školstve, že si nekvalifikovaný zamestnanec musí začať dopĺňať kvalifikáciu do 2 rokov od uzavretia pracovnej zmluvy? Nie je nám dostatočne jasná formulácia odbornosti, že najmenej 80% zo všetkých zamestnancov jaslí musia byť odborný zamestnanci, v takomto type zariadenia nie sú len pedagógovia (opatrovatelia) napr. naše zariadenie má vlastnú kuchyňu , ktorá je monitorovaná hygienou a tiež tam musí byť odborne spôsobilý pracovník. Odbornosť jednotlivých opatrovateliek zabezpečujeme externým pedagógom s dlhoročnou praxou. Nie je možné tam uznať prax, jednotlivých zamestnancov? Nie je možné uznať aj opatrovateľský kurz, ktorý zamestnanec má?
A čo administratívny pracovník ten má tiež vlastnú kvalifikáciu, započítava sa do celkového počtu? Toto by bolo dobré lepšie špecifikovať, nakoľko určite je na to viac názorov.
Financovanie nášho zariadenia je čisto s príspevkov za opatrovanie detí, pričom rodičom tento príspevok, podľa zákona prináleží len do dovŕšenia veku 3 rokov dieťaťa. Keďže chceme zabezpečiť kvalitu a spokojnosť pre rodičov našich klientov, a do štátneho zaradenia sa deti prijímajú len k 2.9. školského roka tieto deti za podstatne nižšiu sumu ostávajú v našom zariadením, čo nás dosť finančne zaťažuje. Nemôže sa uvažovať o príspevku až do ukončenia dochádzky v jasliach aj napriek skutočnosti, že dieťa dovŕšilo 3 roky. Za predpokladu, že takéto dieťa príjmu do štátneho zariadenia dostáva príspevok od štátu formou financovania zariadenia od zriaďovateľa (pričom rodič poberá rodičovský príspevok).
Evidencia na VÚC na poskytovanie služieb je podmienená aj výročnou správou, spoločnosti zriadené živnostenským zákonom takúto povinnosť nemajú. Máme sa registrovať ako neziskové organizácie?
Na jednej strane nás veľmi teší, že sa niečo takéto chystá a mohli by sme poskytovať oficiálne sociálne služby, ktoré v konečnom dôsledku poskytujeme.
V našej reakcii sme sa zamerali hlavne na návrh ktorý ste zverejnili, ale o problémoch a financovaní takého zariadenia by sme vedeli rozprávať ešte dlhšie. Tak ako iné zariadenia aj naše financujeme pomocou úverov (ktoré nie sú malé), ktoré treba splácať a náklady na jednotlivých zamestnancov sa neustále zvyšujú. Je pre nás zarážajúce, čo všetko musíme spĺňať ako súkromné zariadenia, a ako to funguje v štátnych zariadeniach (6 – hodinový pracovný čas s deťmi, 20 detí na jedného pedagóga). Podľa návrhu, ak sme ho pochopili správne, ak sa nezaregistrujeme na VUC do 31.12.2017, tak od 1.1.2018 bude prevádzka sankcionovaná pokutou 35000????? Toto nie, je tak náhodou likvidačné???
Mrzí nás len jedno 10 rokov sme venovali deťom, naše zariadenie má dobré meno, ľudí, ktorý sa deťom venujú s láskou, aj napriek tomu, že ich vyškolil náš odborný zamestnanec a nemajú kvalifikáciu. Naše dlhoročné skúsenosti nám dovoľujú konštatovať, že odborná spôsobilosť ešte nezaručuje, že je daný zamestnanec vhodný na takýto typ práce, často sa stáva, že dokonca vysokoškolsky vzdelaný pedagóg dá deťom menej ako pracovník s opatrovateľským osvedčením, prípadne nekvalifikovaný pracovník.

Vážené kolegyne, kolegovia, prevádzkovatelia zariadení pre deti do 3 rokov,

som jednou z Vás. Prevádzkujem na živnosť jasle 10 rokov. Niet čo dodať, všetko tu už bolo povedané.
Lebo len my vieme, čím sme si prešli,
že na také rozhodnutie bola potrebná energia o odvaha,
že to bolo veľa krát „o hubu“,
že sme mali tisíckrát chuť vzdať to,
že tých polien pod nohami bolo niekedy príliš,
že sme sa učili za pochodu,
že sme sa rozhodovali niekedy správne, niekedy úplne zle,
že sme sa naučili, čo je sebadisciplína,
že sme zistili, že riaditeľovanie nie je vôbec jednoduché,
že sme zažili 50 odtieňov podnikania, úspechu, neúspechu,
že sa vieme obracať, postarať, zabezpečiť, pomôcť,
že sme sa vypracovali nezávisle, bez pomoci štátu.
Ale dali sme to...napriek všetkým a napriek všetkému. Všetci sme si vedomí toho, že táto práca nie je o peniazoch, je o láske, o láske k deťom.

„...od budúceho roka sa za jasle postaví štát“...čítam. Ako? Tým, že prijme nezmyselný zákon a hodí zodpovednosť na samosprávy?
Vážení páni...dámy...odborníci...teoretici...nehnevajte sa na mňa, ale...určiť počet detí v zariadeniach bez toho, aby sa niekto zaoberal tým, akú plochu deti užívajú??? Veď každá z nás, ktorá takéto zariadenie otvárala, potrebovala súhlas Úradu verejného zdravotníctva, ktoré nám určilo kapacitu na základe m2...a z čoho vychádzajú vaše čísla???...a takto by som mohla pokračovať ďalej, ale kolegyne a kolegovia to už povedali aj za mňa.
A čo tak dať priestor aj nám? Vypočuť si naše názory a skúsenosti?
Lebo...dámy a páni...tvorcovia zákonov...odvaha nespočíva v slovách, ale vo voľbe.

Obrázok používateľa Jozef Mihál

Ďakujem všetkým čo prispeli do diskusie. Práve som na krátkej dovolenke a po návrate do pracovného rytmu Vaše príspevky zhrniem aj s mojim vyjadrením k zákonu do osobitného článku. Samozrejme, nie som len bloger, takže využijem svoje kompetencie opozičného poslanca a v parlamente sa vyjadrím dostatočne jasne a presne.

Plne suhlasim so vsetkymi horeuvedenymi pripomienkami. Pred 10 rokmi som v nasom malom meste zriadila prve mikrojaske s kapacitou 10 deti v sidliskovej bytovke na 7 poschodi. Kedze sme boli jedine zariadenie tohoto typu, mali sme stale naplnenu kapacitu. Pred troma rokmi sa mi podarilo vybavit uver 90000 eur a pustila som sa do vystavby noveho nadstandardneho zariadenia, ktore splna vsetky poziadavky na vychovu a vzdelavanie deticiek. Kedze som sa pustila do velkeho projektu, rozhodla som sa ze zdvojnasobim kapacitu, co bolo tiez nevyhnutne na to,aby som dokazala zaplatit uver aj vsetky prevadzkove naklady.Dnes uspesne fugujeme v krasnych velkych novych priestoroch dva roky s kapacitou 18 deti. Ak sa uzakoni to,ze v zariadeni nemoze byt viac ako 12 deti, povedzte mi prosim vas, ako mam vyplatit mesacny uver 1500 eur, opatrovatelky a ostatne nemale prevadzkove naklady. Je to pre mna uplne likvidacne a za takychto podmienok dopadnem tak, ze uver pri 12 detoch nedokazem splacat a banka mi nehnutelnost zoberie.

chcem sa tiež ako prevádzkovateľka detských jaslí vyjadriť k danému návrhu novely, ktorý je nepremyslený a nesystémový krok šitý horúcou ihlou!!! Prevádzkujem dvojo jaslí (8 a 4 ročné) a predtým ako sa dvere našich jasličiek otvorili, prešli sme si tortúru na všetkých možných úradoch a o papierovej byrokracii nehovoriac. Naše jasle spĺňajú všetky požiadavky odborné, materiálne či profesionálne a nebolo vôbec jednoduché ich zriadiť. Čiže z toho vyplýva, že sme kontrolovaný úradom verejného zdravotníctva, inšpektorátom práce, úradom práce, atď. Nerozumiem prečo si páni poslanci myslia, že súkromné jasle nie sú kontrolované???!!! Nám chodia kontroly na prevádzky pravidelne, tak ako si môžu myslieť že nie sme kontrolovaní? Ak štát potrebuje prehľad o takýchto súkromných zariadeniach tak nech sa registrácia uplatní, ale podmienky, ktoré sú kladené pri zriadovaní takéhoto zariadenia od hasičov, mestského úradu, RUVZ (ktorý má mimochodom dosť prísne nastavené pravidlá a zákony na zriadenie jaslí) až po inšpektorát práce sú dosť prísne, ale za to jasné a zrozumiteľné.
Nesúhlasím s počtom detí, len 4 deti na jedného učitela. Ako je teda možné, že v štátnych jasliach a škôlkach je 20-25 detí v jednej triede s dvomi učiteľkami? Limit na jednu učiteľku môže byt kludne 6 detí, pretože plný počet detí v danom vekovom rozpätí 1-3 roky je minimálny. Takže ked na 12 detí zamestnám 3 učiteľky, ktorým nedám minimálnu mzdu budem musieť zvýšiť poplatok za jasle a tým pádom budú jasle väčšine rodičom luxus, ktorý si nebudú môcť dovoliť.
Požiadavka na odbornosť je síce super, ale kto vám zaručí, že zamestnankyna s pedagogickým vzdelaním bude lepšia ako vychovávateľka ktorá robí svoju prácu srdcom nielen preto, že musí...Navrhujem minimálne vzdelanie ukončené aspoň maturitou + psychologické testy na takúto prácu. Napriek tomu sme súkromné zariadenie, ktoré si zriadovatel vybudoval a tiež financoval každy sám, takže štát nám nemá prečo diktovať koho môžme zamestnať a koho nie!!! Jediné riešenie je vtedy ak bude prispievať na platy kvalifikovaných zamestnancov.
Takisto nesúhlasím s výročnou správou, načo keď každoročne podávame daňové priznanie.
Čerešnička na torte je požiadavka na bezbariérový prístup, čo by bolo pre 80% zariadeni, ktoré by museli vybudovať bezbariérový prístup likvidačné!!! Iné je keď sú jasle pre zdravotne znevýhodnené deti, tam je bezbariérovosť na mieste, ale ani štátne jasle a škôlky nemajú bezbariérový pristup a fungujú uplne normálne.
ďakujem za priestor na názor a dúfam, že sa kompetentní ešte zamyslia a prizvú si tzv. ľudí od fachu aby sa dostali aspon trosku do obrazu.

Feedback