Daň z dividend

Minister financií Peter Kažimír presadzuje novelou zákona o dani z príjmov zavedenie dane z dividend. Stane sa tak od 1.1.2018 a súčasne sa má zrušiť súčasná povinnosť platiť z dividend odvody na zdravotné poistenie.

Zavedenie dane z dividend treba principiálne odmietnuť. Ide o definitívne pochovanie daňovej reformy z rokov 2003/2004 a definitívne zrušenie niekdajšej konkurenčnej výhody Slovenska - zrušenie rovnej dane. Potenciálni investori - slovenskí ale aj zahraniční - tak o to skôr vyradia Slovensko zo svojich investičných plánov. A to bude znamenať napríklad nižšiu tvorbu nových pracovných miest pre zamestnancov, nižší rast platov a životnej úrovne na Slovensku.

Najmä však ide o škodlivý a nesprávny princíp - zdanenie už zdaneného. Dividendy, teda podiely na zisku v prípade obchodných spoločností a družstiev, respektíve podiely na výnosoch v prípade pozemkových spoločenstiev, sú vyplácané zo zisku, ktorý už zdanený bol - zo zisku obchodnej spoločnosti, družstva či pozemkového spoločenstva, ktoré ako právnické osoby už daň z príjmov (daň zo zisku) zaplatili.

Zamestnanec alebo živnostník zaplatí zo svojho príjmu daň 19%, respektíve 25% zo základu dane nad 35022 eur.

Oproti tomu spoločník s.r.o., akcionár, člen družstva alebo člen urbárskeho spoločenstva najskôr zaplatí daň v spoločnosti ktorej je spolumajiteľom vo výške určenej pre právnické osoby, teda po novom 21%.

Následne z vyplateného podielu na (už zdanenom) zisku ako fyzická osoba zaplatí daň z dividend 15%. V súčte to znamená zdanenie jeho príjmu vo výške približne 33%.

Napríklad zo 100 eur zisku spoločnosť zaplatí daň 21 eur, zo zostávajúcich 79 eur zaplatí spoločník ako fyzická osoba daň z dividend necelých 12 eur. Z pôvodných 100 eur zisku si tak štát vezme 33 eur.

Pri bližšom rozbore Kažimírovho návrhu treba pripomenúť, že súčasne so zavedením dane z dividend sa rušia zdravotné odvody z dividend. Niekoho by to možno viedlo k názoru, že je to jedno a poberatelia dividend nebudú štátu platiť viac. Nie je to však tak - samotné ministerstvo financií v prílohe k zákonu uvádza, že zrušením zdravotných odvodov z dividend štát stratí 19 miliónov eur ročne. Naopak, zavedením dane z dividend štát získa  240 milónov eur ročne.

Dvanásťkrát viac!

Z toho je zrejmé, že táto legislatívna zmena zásadne poškodí tých, ktorí vlastnia s.r.o.-čky, sú akcionármi akciových spoločností, členmi družstiev alebo členmi pozemkových spoločenstiev. V celkovom súčte zaplatia dvanásťkrát viac ako doteraz.

Rozoberme si detailne, čo sa stane, kto a o koľko bude platiť viac. A aké sú rozdiely medzi súčasným platením zdravotných odvodov a budúcim platením dane z dividend.

*

1. Kto platí z dividend odvody a  kto bude platiť z dividend daň

Najskôr sa pozrime na úplne základnú a podstatnú vec. Zdravotné odvody z dividend platí len fyzická osoba a to len taká, ktorá je poistencom v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Zdravotné odvody z dividend tak naopak neplatia napríklad spoločníci s.r.o., ktorí sú poistení mimo SR - napríklad preto, lebo majú zamestnanie alebo podnikajú ako SZČO v inom štáte, povedzme v Českej republike alebo v Rakúsku. Zdravotné odvody z dividend neplatia právnické osoby - napríklad ak majú ako spoločníci s.r.o. vyplácaný podiel na zisku.

Daň z dividend budú platiť fyzické osoby, ktoré sú daňovými rezidentami SR a to z dividend vyplatených v SR ale i z dividend prijatých z iných štátov.

Daň z dividend vyplatených v SR budú potenciálne platiť aj fyzické osoby, ktoré nie sú daňovými rezidentami SR. Podľa toho, v ktorej krajine je daný daňovník rezident, sa však uplatní príslušná medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa zmluvy sa (v drvivej väčšine prípadov) dividendy v SR platiť nebudú ale budú sa platiť v príslušnom štáte podľa predpisov daného štátu. Ak v príslušnom štáte sú dividendy oslobodené od dane, takýto nerezident daň z dividend nebude platiť vôbec.

Právnické osoby, ktoré sú daňovými rezidentami SR, budú platiť daň z dividend v prípade, že im bude vyplatená dividenda z tzv. nezmluvného štátu. 

Právnické osoby, ktoré nie sú daňovými rezidentami SR, budú platiť daň z dividend vyplatených v SR. V takomto prípade sa však uplatní príslušná medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, podľa ktorej sa (v drvivej väčšine prípadov) dividendy  budú platiť v príslušnom štáte podľa predpisov daného štátu. 

*

2. Sadzba odvodov versus sadzba dane

Zdravotné odvody sa platia pri sadzbe 14% - daň z dividend bude 15%.

Teda daň z dividend bude o 1% vyššia.

V prípade dividend prijatých z tzv. nezmluvného štátu bude daň až 35%.

*

3. Základ, z ktorého sa platí odvod, resp. bude sa platiť daň

Zdravotné odvody sa platia zo základu maximálne do výšky 60-násobku priemernej mzdy. Napríklad v roku 2017 to je suma 52980 eur. Pritom do toho maxima sa započítajú aj iné príjmy.

Napríklad ak má niekto príjmy, resp. základ pre odvody aj zo zamestnania alebo živnosti vo výške 30000 eur a príjem z dividend má 40000 eur, tak zdravotné odvody z dividend platí nie z celej sumy 40000 eur ale maximálne zo zostávajúcej sumy (do maxima), teda zo sumy 22980 eur (odborníci by teraz upozornili, že technicky je to riešené trošku inak - ale zámerne pre lepšie pochopenie veci zjednodušujem).

Pri platení dane však nebude základ dane nijako ohraničený. Daň sa bude platiť aj z príjmu nad hranicu 60-násobku priemernej mzdy. Na to doplatia tí, ktorí majú každoročne vyplácané vysoké dividendy.

Vo vyššie uvedenom príklade tak príjemca dividendy vo výške 40000 eur zaplatí daň z dividend nie zo sumy 22980 eur ale z celej sumy 40000 eur.

*

4. Daň z dividend sa retroaktívne bude platiť aj z dividend za roky 2004-2010

Z dividend vyplatených za roky 2004 až 2010 vrátane sa zdravotné poistenie nikdy neplatilo ani sa neplatí. Daň z dividend sa však má platiť bez ohľadu na to, za aké roky boli dividendy vyplatené. Ide o retroaktivitu, pretože ak napríklad obchodná spoločnosť vytvorila v roku 2010 zisk s vedomím majiteľov, že z následne neskôr vyplatených dividend nebudú platiť ani daň ani odvody, nie je férové zaviesť zdanenie týchto dividend spätne.

Príklad - spoločnosť vyplatila časť dividend za rok 2010 v rokoch 2011-2016. Z takto vyplatených dividend ich príjemcovia v súlade so zákonom o zdravotnom poistení neplatia odvody na zdravotné poistenie (a neplatia ani daň). Dalšiu časť dividend za rok 2010 spoločnosť vyplatí v roku 2018. Z tejto časti vyplatených dividend už budú musieť príjemcovia zaplatiť daň 15%.

*

5. Daň z dividend sa bude platiť aj z podielov na výnosoch pozemkových spoločenstiev

Členovia urbariátov,  teda členovia pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, doteraz z prijatých podielov na výnosoch pozemkových spoločenstiev žiadne zdravotné odvody neplatili.

Podľa návrhu ministra financií však daň z dividend zasiahne aj členov pozemkových spoločenstiev. Dôchodcovia na Horehroní či pod Tatrami budú nepríjemne prekvapení, že sa im takto príjem za kus pôdy alebo lesa, ktoré majú v pozemkovom spoločenstve, o 15% zníži.

*

6. Daň z dividend sa bude platiť aj z dividend z akcií obchodovaných na burzách

Od januára 2016 platí v zákone o zdravotnom poistení, že odvody na zdravotné poistenie sa neplatia z dividend plynúcich z akcií, s ktorými sa obchoduje na burze. Daň z dividend sa však bude od roka 2018 platiť aj z uvedených dividend.

*

7. Daň z dividend sa bude platiť aj z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva

Podobne od januára 2016 platí v zákone o zdravotnom poistení aj to, že odvody na zdravotné poistenie sa neplatia z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Od roku 2018 sa však daň bude platiť aj z podielu na likvidačnom zostatku, aj keď spravodlivo zníženého o hodnotu splateného vkladu.

*

8. Pri dani z dividend sa nebudú uplatňovať nezdaniteľné časti

Daň z dividend sa  bude vyberať formou zrážkovej dane, respektíve osobitnou sadzbou dane v daňovom priznaní (dividendy zo zahraničia). Nebude tak možné uplatniť si pri výpočte dane nezdaniteľnú časť na daňovníka, resp. na manžela/manželku a tak si znížiť základ dane.

Napríklad občan, ktorý nemá iné zdaniteľné príjmy ale bude mať príjem z podielov na zisku vo výške 3000 eur, si nebude môcť uplatniť nezdaniteľnú časť (3803 eur) a tak zaplatí daň z celej sumy prijatej dividendy.

*

9. Pri dani z dividend sa nebude môcť uplatniť inštitút podľa § 46a zákona

Podľa § 46a zákona o dani z príjmov sa (zjednodušene) daň neplatí v prípade, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahnu sumu 50% nezdaniteľnej časti na daňovníka (aktuálne je táto hranica vo výške 1901,67 eur). Toto pravidlo sa však neuplatní v prípade dane z dividend vyplatených v SR, ktorá sa bude vyberať formou zrážkovej dane.

Napríklad dôchodca má príjem z dohody o pracovnej činnosti za rok vo výške 1800 eur. Iný príjem nemá. Podľa § 46a daň z uvedeného príjmu platiť nebude. Iný dôchodca bude mať za rok len príjem z podielov na výnose v urbariáte 800 eur -   na neho sa však § 46a vzťahovať nebude a daň z uvedeného príjmu musí zaplatiť.

Komentáre

Feedback