Individuálne vzdelávacie účty - úvod do problematiky.

Individuálne vzdelávacie účty treba vnímať ako strategický podporný nástroj, nie ako riešenie problému malej účasti dospelých v celoživotnom vzdelávaní.
 
Úvod
Celoživotné vzdelávanie stalo v roku 2001 jednou z priorít Európskej únie.
Tomu predchádzalo zavedenie Lisabonskej stratégie v roku 2000. Za jeden z nástrojov napĺňania tejto stratégie môžeme považovať individuálne vzdelávacie účty. Individuálne vzdelávacie účty sú jeden z možných prostriedkov povzbudzovania jednotlivcov k zdokonaľovaniu svojich vedomostí, zručností a kompetencií.

Čo je to Individuálny vzdelávací účet? 
Individuálny vzdelávací účet (ILA) je vzdelávací nástroj, ktorý poskytuje flexibilný a inovatívny prístup k rozvoju jednotlivcov. Podobne ako bankový účet, ktorý platí za školenie a rozvoj, ILA je účet spravovaný priamo jednotlivcom, ktorý poskytuje prostriedok na financovanie kontinuálneho vzdelávania. ILA tiež predstavujú flexibilný a inovatívny prístup pre jednotlivcov, ktorý im umožňuje prevziať kontrolu nad svojim vlastným vzdelávaním a kariérnym rozvojom.
 
Vysoká úroveň vzdelania podporuje príležitosti na osobný rozvoj a blahobyt a posilňuje potenciál trhu práce prostredníctvom každého pripraveného jednotlivca.
 
Trošku histórie
Kodaňská deklarácia (2002) a Helsinské komuniké (2006)  sa usilovali o zlepšenie verejných a súkromných investícií do odborného vzdelávania a prípravy vyváženým a zdieľaným spôsobom mechanizmov financovania a investícií. Tu treba hľadať základ formovania logiky aj metodiky vedúcej až k dnešnej podobe ILA.
 
Ako to funguje v Zahraničí?
Vo Francúzsku sa ILA nazýva „Compte personel de formation (CPF)“ – príspevok predstavuje až 800 EUR ročne. V Holandsku sa ILA nazýva „Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP)“ a predstavuje 1000 EUR ročne. Ďalšie príklady sú z z Veľkej Británie ale aj Singapuru.

Individuálny vzdelávací účet vždy funguje v kombinácií s inou formou podpory celoživotného vzdelávania (vzdelávacie poukazy, sektorovo riadené vzdelávanie, etc)

Využívaním ILA budú agentúry presúvať svoje zameranie z organizovania  jednorazového vzdelávacieho podujatia na prípravu kontinuálneho vzdelávania, od len požadovaného jedného školenia k rozvoju strategických pracovných síl.
 
V súlade s týmito skúsenosťami je potrebné sa pozerať aj na vývoj ďalších krokov. To, že Individuálne vzdelávacie účty sú potrebný nápad, nám ukazuje aj vývoj účasti dospelých na vzdelávaní.  
 
Prečo treba ILA aj na Slovensku?
Štatistiky Cedefopu hovoria jasnou rečou o meniacej sa štruktúre na trhu práce. Vyššie kvalifikované a stredne kvalifikované pracovné miesta sú na vzostupe a miesta vyžadujúce nižšiu kvalifikáciu ubúdajú. Tento trend môžeme sledovať už od roku 2008. Medzi rokmi 2008 a 2020 sa tieto štrukturálne zmeny na trhu práce dotkli približne 20 miliónov pracovných miest. A tento trend pokračuje.
 
Ak budeme rešpektovať fakt, že sa nám mení stará paradigma a pozrieme sa na tvrdú realitu a s ňou súvisiaci vývoj na trhu práce tak môžeme sformulovať nasledujúci záver: Nestačí sa vyučiť na škole pre jednu profesiu a v nej zostať celý život, treba sa pripraviť na častejšie zmeny  povolania alebo zmeny v rámci profesie v dôsledku technologických a spoločenských zmien.

Podľa OECD je Slovensko zo všetkých krajín Európskej únie najviac ohrozené stratou pracovných miest v dôsledku automatizácie. Navyše polarizácia na pracovnom trhu sa stále zväčšuje. Tento trend je globálny. Slovensko je len pasívnym účastníkom.  

Predlžuje sa aj priemerná dĺžka života jednotlivca a vek odchodu do dôchodku. Na Slovensku nemáme existujúci stabilný systém poskytovateľov a nástroje motivujúce jednotlivcov na účasť na vzdelávaní. Väčšinou v minulosti išlo o nárazové aktivity.

 Navyše pri pohľade na štatistiky vidíme, že za posledných 20 rokov sa nám celoeurópsky znížil o 20 percent počet pracovných miest vo výrobných profesiách a o 27 percent zvýšil počet pracovných miest v službách. 

Tieto fakty ukazujú, že Slovensko nie je dostatočne  pripravené čeliť výzvam vo vzdelávaní, ktoré prináša štvrtá priemyselná revolúcia. Individuálne vzdelávacie účty by mohli byť odpoveďou ako jeden z kameňov mozaiky.

Zdroje:
Santos, J.: Individual Learning Accounts- Empowering people for upskilling and reskilling. Brussels, 2020
Broecke, S.: Individual Learning Accounts: 8 lessons for effective design and implementation, OECD, 2020
STAP - Dutch individual learning and development budget, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020
LOI - Pour la liberté de choisir son avenir professionel, Paris 2018

 

Pridať komentár

Feedback